Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktovka bez drog

OZNAM
 
 Oznamujeme Vám, že dňa 21. 12. 2010 Základná škola Mníšek nad Hnilcom organizuje aktivity projektu: „Aktovka bez drog“ pod názvom Polícia deťom“
Ide o prezentačno-vzdelávaciu akciu polície SR, ktorej obsahom bude množstvo dynamických a statických ukážok prezentovaných prostredníctvom využívania IKT (notebook a dataprojektor – premietanie na stenu, ozvučenie) v telocvični školy. Ukážky výzbroje a výstroje pri protidrogovej akcii polície SR. Výklad trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých pri akomkoľvek kontakte s drogou, riešenie modelových situácií rady a postrehy polície z praxe. Neoddeliteľnou súčasťou bude aj praktická ukážka vyhľadávania drog cvičeným policajným psom.
Aktivita bude prebiehať v telocvični školy s triednymi učiteľmi a dozor konajúcimi pedagogickými zamestnancami. Aktivita je určená pre 200 žiakov ZŠ.
Časová dotácia: 3 hodiny /11.00 – 14.00/
 
Druhá aktivita projektu: : „Aktovka bez drog“ pod názvom Na detskú nôtu
 prezentuje školskú diskotéku so zameraním na protidrogovú prevenciu obohatenú o pribežné súťažné vstupy, ktoré pre žiakov pripraví koordinátor protidrogovej prevencie na škole za asistencie učiteľov z prvého aj druhého stupňa. V rámci súťažných vstupov budú diplomami ocenení žiaci po skončení diskotéky a vyhodnotení súťažných vstupov. Školská diskotéka bude vyvrcholením projektových aktivít. Na diskotéke všetky deti ako aj učitelia dostanú tričká rôznej farby (deklarácia pestrosti a radosti zo života) s logom školy, názvom a logom projektu.
Aktivita bude prebiehať v telocvični školy s triednymi učiteľmi a dozor konajúcimi pedagogickými zamestnancami. Aktivita je určená pre 200 žiakov ZŠ.
Časová dotácia: 4 hodiny /15.00 – 19.00/
S úctou
 
 
Mgr. Mária Horváthová
zástupkyňa riaditeľky školy
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava