Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

ZŠ Mníšek nad Hnilcom organizuje aktivitu projektu: „Aktovka bez drog“

Dňa 16. 11. 2010 Základná škola Mníšek nad Hnilcom organizuje aktivitu projektu: „Aktovka bez drog“  pod názvom Na filmovú nôtu“ Predmetná aktivita bude implementovaná v telocvični školy prostredníctvom využívania IKT (notebook a dataprojektor – premietanie na stenu, ozvučenie). Ide o premietanie filmu s protidrogovou tematikou s priebežným interaktívnym výkladom situačných scén filmu koordinátorom protidrogovej prevencie na škole.
Táto aktivita bude implementovaná dvakrát v závislosti od vekovej hranice primárnej cieľovej skupiny. Prvýkrát bude predstavený film pre deti prvého stupňa, kde koordinátorovi prevencie bude asistovať aj vybraný učiteľ prvého stupňa.
Druhýkrát bude predstavený film pre deti druhého stupňa, kde koordinátorovi prevencie bude asistovať aj vybraný učiteľ druhého stupňa.
Aktivita bude prebiehať v telocvični školy s triednymi učiteľmi a dozor konajúcimi pedagogickými zamestnancami. Aktivita je určená pre 100 žiakov prvého stupňa a 100 žiakov druhého stupňa.
Časová dotácia: dvakrát 2 hodiny.
  
S úctou
 
Mgr. Mária Horváthová
zástupkyňa riaditeľky školy
Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava