Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Trojdňové pobytové vzdelávacie stretnutie koordinátorov prevencie

Pozývame koordinátorov prevencie závislosti a iných sociálnopatologických javov ZŠ a SŠ na trojdňové pobytové vzdelávacie stretnutie koordinátorov prevencie, ktoré sa uskutoční 26.11.2009 (štvrtok) – 28.11.2009 (sobota) na Prednej Hore.

Vzdelávanie sa  bude realizovať v rámci aktivít projektu „Ja-ty-my-vy v prevencii závislosti“ financovaného Úradom vlády SR a Informačným centrom Europe Direct Rožňava.

Vzdelávanie koordinátorov prevencie je rozdelené do dvoch častí: 

  1. pobytové stretnutie 
  2. jednodňové vzdelávacie stretnutia.   

Trojdňové pobytové stretnutie má  motivovať koordinátorov prevencie k vzdelávaniu a praktickej preventívnej práci. Ponúka možnosť ďalšieho odborného vzdelávania, návštevu Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora, ponúka priestor pre osobnostný rozvoj a relaxáciu.

Projekt predpokladá realizáciu ďalších 4 jednodňových vzdelávacích stretnutí, ktorých cieľom je ponúknuť koordinátorom prevencie najnovšie informácie v prevencií sociálnej patológie. Vzdelávanie bude zabezpečené v spolupráci Centra pedagogicko – psycholgického poradenstva a prevencie v Rožňave a Metodicko - pedagogického centra, alokované pracovisko Prešov a za účasti ďalších odborných lektorov.

Pozvánka s bližšími informáciami o pobytovom vzdelávaní.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava