Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Odborný časopis Alkoholizmus a drogové závislosti č.1/2005

13.06.2005

"z editoriálu prvého čísla odborného časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (pôvodný Protialkoholický obzor a neskôr Alkoholizmus a drogové závislosti)."

Prečítali sme  …

z editoriálu prvého čísla odborného časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti(1) a upozorňujeme, že časopis (pôvodný  Protialkoholický obzor a neskôr Alkoholizmus a drogové závislosti) vstúpil v r.2005 do 40-teho roku svojej existencie, že inovovaná redakčná rada na čele ktorej - po 15 ročnom šefredaktorovaní doc.MUDr.E.Kolibáša,CSc. - teraz stojí prof.Mudr.Vladimír Novotný,CSc., predpokladá ešte širší záber časopisu od biologických základov adiktológie až po sociálne dôsledky závislostí, ponechá si však osvedčené rubriky.
Originálnou prácou  (v rámci štruktúry príspevkov v časopise), ale originálna  aj  v zmysle obohatenia pohľadu  na  škálu praktických problémov, v ktorých sa pohybujú závislé osoby  – užívatelia s vnútrožilovou aplikáciou  drogy -  je  prierezový prieskum IDZ CPLZD (2) vo verejných lekárňach v r.2004, pokiaľ ide o prax a  ochotu predávať injekčné striekačky a ihly takýmto užívateľom drog. Výsledky prieskumu boli prekvapujúce:
Iba 36% (64) verejných lekární zo 180  kontaktovaných predá tento tovar drogovo závislému, v Bratislave z 92 kontaktovaných lekární iba 14 a z toho iba jedna s nepretržitou prevádzkou.
Ako dôvod nekomerčného správania  v tomto prípade zamestnanci  lekární uvádzali, že majú  strach o svoju bezpečnosť, obávajú sa, že by mohli byť vnímaní ako podporovatelia užívania drog a napokon sa obávajú straty klientov, ktorým by prítomnosť  klientov -narkomanov mohlia  vadiť.
Oba národné programy (prevencia infekcie HIV/AIDS  a boj proti drogám) majú jednotný cieľ prevencie v špecifických skupinách užívateľov drog s vnútrožilovou aplikáciou a o.i. sú to programy výmeny alebo poskytovania injekčných striekačiek a ihiel. Poslaním verejných lekární  by malo byť  tento program dopĺňať o možnosť predaja sterilných striekačiek a ihiel a sieť verejných lekární vytvára predpoklady pre najširšiu dostupnosť.
Ako konštatujú autori  článku,  nástroj je k dispozícii , ale sa nevyužíva (3), zďaleka nie v takej miere, ako v iných krajinách Európskej únie.
Na druhej strane sa na Slovensku v r.2004  zvýšil na 47%  (4) počet občanov, ktorí v záujme ochrany pred  prenosom  infekčných chorôb prostredníctvom „zdieľaných“ striekačiek a ihiel, súhlasia s tým, aby drogovo závislí dostávali zadarmo alebo za len za malú úhradu tieto sterilné pomôcky nevyhnutné pre ich vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných.
Zdá sa, že na tomto posune názorov verejnosti k akceptovaniu programov znižovania škodlivých následkov užívania drog (harm reduction) sa všetky lekárne ani nepodieľali a ani ho samy nezdieľajú.

Eleonora Bobáková

--------------------------------------------------------------------------------

 Literatúra

(1) Alkoholizmus a drogové závislosti, Odborný časopis MZ SR, Ročník 40 – 2005 č. 1, s.63

(2) Ľ.Okruhlica, S.Formánková:  Úloha lekární v prevencii infekcie HIV u vnútrožilových užívateľov drog na Slovensku in: Alkoholizmus a drogové závislosti, Ročník 40 – 2005 č.1, s.4-12

(3) ibid. s. 10

(4) ŠÚ SR – ÚVVM  Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory na problémy spojené s drogovou závislosťou, Bratislava 2004,s.59

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava