Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Bratislava pre všetkých: Dotačná výzva 2024 pre oblasť : Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom – dotované subjekty a ich projekty

04.06.2024

1)  Depaul Slovensko, n.o. -  29 241,00 €

Zdravotná, psychologická a sociálno -komunitná podpora závislých ľudí bez domova v bezpečných nízkoprahových službách.

Aktivity projektu prispejú k vytvoreniu bezpečného, motivujúceho a dostupného miesta pre závislých ľudí bez domova (nad rámec bežnej sociálnej služby), kde v spolupráci s primerane vyškoleným a odborným personálom dokážu začať pracovať na odstraňovaní negatívnych javov v ich živote.

2) Občianske združenie Brána do života - 26 041,00 €

Pomoc pri sociálnom začleňovaní abstinujúcich závislých a prevencia recidívy

Projekt slúži ako pomoc v doliečovacom procese, čo je neoddeliteľnou súčasťou k uzdravovaniu, abstinencii. Ide o sociálnu,psychologickú a ekonomickú stabilizáciu. Klienti preberajú vlastnú zodpovednosť za riešenie svojich životných situácií a výziev

3)  Kaspian  - 21 456 ,00 €

Vyrastáme s čistou mysľou 2024

Projektom chceme zabezpečiť poskytovanie a kontinuitu našich služieb pre deti a mládež formou terénnej sociálnej práce. Cieľom je znížiť dopyt po drogách a výskyt patologických javov, ktoré s ich užívaním súvisia. S tým súvisí zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov vzdelávaním v predmetnej oblasti

4)  OZ Odyseus

Bližšie komunite - 23 691,00 €

Projekt využíva inovatívne prvky na získanie informácií a potrieb o ľuďoch, ktorí injekčne užívajú drogy. Spúšťa nové formy služby,zapája ľudí z cieľovej skupiny a tiež dbá na rozvoj interných kapacít tímu, ktorý sa potrebuje vzdelávať

5)  Detský fond Slovenskej republiky

Prevenčné leto v Mixklube - 9 820,00 €

Realizácia prevenčného programu v rámci Nízkoprahového zariadenia Mixklub, ktoré sídli v mestskom gete, v tzv. Pentagone. Celoročne poskytujeme deťom a dospelým z komunity tzv. Pentagonu, bezpečný a podnetný priestor ako alternatívu k ulici

6)  Občianske združenie Prima

K-čko aj pre hazardných hráčov – 19 751,00 €

Ako harm reduction organizácia sme vnímaní iba v kontexte rizikového užívania návykových a psychoaktívnych látok. Zabúdame však na to, že rizikové užívanie týchto látok koreluje s nelátkovými závislosťami akou je aj hazardné hráčstvo a preto sme sa rozhodli otvoriť poradňu venovanú práve tejto téme.

Pozn. Dotácie pre predmetnú oblasť v roku 2023 sú k dispozícii tu

Zdroj: https://bratislava.sk/socialne-sluzby-a-byvanie/financna-podpora/dotacny-program-v-socialnej-oblasti-bratislava-pre-vsetkych

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava