Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

EMCDDA : Správa o činnosti za rok 2023

27.05.2024

EMCDDA vydala  svoju Všeobecnú správu o činnosti za rok 2023 (General Report of Activities 2023)  prinášajúcu  prehľad kľúčových úspechov a riadenia za mimoriadne významný rok. „Žiadny rok predtým nepreklenul budúcnosť a minulosť výraznejšie ako rok 2023,“ uvádza sa v správe.

Vo februári si EMCDDA pripomenulo 30 rokov od svojho založenia, udalosť, ktorá symbolizovala významné politické rozhodnutie postaviť protidrogovú politiku na vedeckých dôkazoch a nie na ideológii. V júli  2023 vstúpila do platnosti nová legislatíva, ktorá agentúre stanovila jednoročné prechodné  obdobie, aby sa 2. júla 2024 stala novou Agentúrou Európskej únie pre drogy (EUDA).

Príprava na širší mandát predstavovala značnú kapacitu činnosti EMCDDA v roku 2023. Začali sa vypracovávať koncepty nových produktov a služieb, vypracovávali sa nové pravidlá postupu a začali sa prípravné práce na výrazne rozšírenie operácií. Projekt budovania značky, ktorý zahŕňal všetkých zamestnancov, tiež začal pretvárať korporátnu identitu organizácie a transformovať  agentúru z monitorovacieho centra (EMCDDA) na agentúru oprávnenú konať (EUDA).

Hoci tieto prípravné práce zahŕňali značné organizačné úsilie celého EMCDDA, kľúčovou prioritou v roku 2023 zostalo poskytovanie kvalitných produktov a služieb tvorcom a odborníkom v oblasti drogovej politiky a odborníkom z EÚ a členských štátov  aj mimo nich. V priebehu roka agentúra publikovala 30 vedeckých a inštitucionálnych publikácií a bola spoluautorkou 14 článkov v prestížnych časopisoch a publikáciách, čím posilnila svoju vedeckú reputáciu.

Významné sú tri i hlavné publikácie prezentované v inovatívnych digitálnych formátoch, ktoré sú teraz súčasťou nášho komunikačného modelu.

Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson uviedla v Bruseli Európsku správu o drogách 2023.

Spojili sme sa s Europolom, aby sme vytvorili dva ďalšie moduly  pre spoločnú publikáciu EMCDDA a Europolu  Trhy s drogami v EÚ: hĺbková analýza. ((amfetamín a kanabis).

Boli vydané aj nové moduly European Responses Guide (zamerané na migrantov, starších ľudí a ženy). Zverejnené boli aj nové analýzy v prioritných oblastiach politiky a praxe, ako je znižovanie škôd, vývoj kanabisu a násilie súvisiace s drogami.

Počas roka navštívilo webovú stránku EMCDDA približne 2,5 milióna ľudí a stúpajúci trend pokračoval v počte sledovateľov sociálnych médií.

Nárast počtu žiadostí o informácie zo strany médií o 40 %  potvrdil významný nárast využívania poznatkov EMCDDA jeho zákazníkmi, partnermi a širokou verejnosťou.

Účasť na podujatiach súvisiacich s drogami a na školení a budovaní kapacít sú pre EMCDDA doplnkovými prostriedkami na šírenie informácií, analýz a vedomostí. V roku 2023 bol vyškolený rekordný počet viac ako 3 300 odborníkov pracujúcich v oblasti drog vrátane zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov orgánov presadzovania práva a tvorcov politík v EÚ aj mimo nej.

Na ôsmich webinaroch EMCDDA, ktoré sa zorganizovali v priebehu roka, sa zúčastnilo rekordných 4 800 odborníkov pracujúcich v oblasti drog z celého sveta.

V roku 2023 sa posilnila podpora inštitúcií EÚ a protidrogovej politiky EÚ poskytovaním stálej technickej podpory Európskej komisii, následným predsedníctvam Rady a Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).

V práci EMCDDA zohrávala kľúčovú úlohu spolupráca s partnermi vrátane úzkej spolupráce s hlavnými národnými prispievateľmi, sieťou národných kontaktných miest siete Reitox a spoločnými aktivitami s ostatnými partnermi z EÚ a medzinárodnými partnermi.

V oblasti medzinárodnej spolupráce agentúra úspešne ukončila svoj prvý bilaterálny projekt s Gruzínskom ((EMCDDA4Georgia).

Realizovali sa dva projekty technickej spolupráce s tretími krajinami, konkrétne s kandidátskymi a potenciálnymi kandidátmi na vstup do EÚ ((IPA8) a susednými krajinami (EU4MD II).

Vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku sa posilnili prostredníctvom projektu COPOLAD III a prostredníctvom rokovaní a uzavretia pracovných dohôd s Čile, Kolumbiou, Ekvádorom a Peru.

Úspechy v tomto mimoriadne významnom roku v živote EMCDDA by neboli možné bez dôležitej podpory Správnej rady a Vedeckého výboru, siete Reitox, inštitúcií EÚ a ďalších kľúčových partnerov. Ďakujeme im za ich neustálu podporu našej činnosti a poslaniu.

Zdroj: www.emcdda.europa.eu

https://www.emcdda.europa.eu/news/2024/year-review-general-report-activities-2023-published-today_en , 24.5.2024

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava