Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európsky webový prieskum o drogách: vzory užívania

27.05.2024

 

Európsky webový prieskum o drogách (EWSD) je dobrovoľný anonymný prieskum, ktorý organizuje agentúra a jej partneri. Je to jedna z cielených „špičkových“ monitorovacích metód agentúry a kľúčová zložka schopnosti EMCDDA reagovať na neustále sa meniaci problém drog. Webové prieskumy majú tú výhodu, že priamo oslovujú ľudí, ktorí užívajú drogy. Sú rýchle a relatívne lacné, rýchlo poskytujú nové údaje a môžu pomôcť odhaliť vznikajúce trendy. Ak sa použijú rovnaké otázky spolu s dôsledným procesom prekladu, potom tieto prieskumy môžu umožniť aj medzinárodné porovnania.

2024 Európsky webový prieskum o drogách

Piate kolo prieskumu prebieha od mája do júna 2024 v 35 krajinách . Tentoraz sa dotazník snaží okrem štandardného súboru otázok o vzorcoch užívania drog a získavaní drog preskúmať množstvo nových tém. Na pozadí väčšej diverzifikácie trhov s drogami a meniacich sa protidrogových politík v niektorých členských štátoch EÚ hľadáme podrobnejšie informácie o ľuďoch, ktorí užívajú kanabis a kanabinoidy, o užívaní viacerých látok a o nových trendoch a látkach.

Odkaz na prieskum: 

Poznámka k anonymite a súkromiu

V zúčastnených krajinách sa v prípade potreby požadovalo etické schválenie, ktoré bolo udelené. Štúdie sa môžu zúčastniť iba účastníci vo veku 18+, ktorí poskytnú informovaný súhlas. Pre všetkých účastníkov je zabezpečená anonymita a dôvernosť – prieskum nezhromažďuje žiadne osobné údaje okrem základných sociodemografických charakteristík, ako je vek a pohlavie. Nezhromažďuje sa žiadna IP adresa a údaje nemožno sledovať späť k účastníkom.

Údaje sa zhromažďujú prostredníctvom prieskumu EÚ, oficiálneho nástroja Európskej komisie na riadenie prieskumov. Hlavným účelom prieskumu EÚ, ktorý bol spustený v roku 2013, je vytvárať oficiálne prieskumy verejnej mienky a formuláre pre internú komunikáciu a riadenie zamestnancov, napr. prieskumy názorov zamestnancov a formuláre na hodnotenie alebo registráciu. Aplikácia, ktorá je hosťovaná na oddelení Európskej komisie pre digitálne služby (DG DIGIT), je bezplatne dostupná pre všetkých občanov EÚ. Viac informácií o nástroji vrátane toho, ako narába s údajmi, nájdete na webovej stránke prieskumu EÚ ( https://ec.europa.eu/eusurvey ).

Viac informácií o Európskom webovom prieskume

O projekte EWSD

Prvoradým cieľom EWSD, ktorý bol spustený v roku 2016, bolo rýchlo a s nízkymi nákladmi zhromaždiť nové údaje od ľudí, ktorí užívajú drogy, pomôcť zúčastneným krajinám lepšie pochopiť národné vzorce užívania drog a lepšie podporovať -informované politické reakcie na úrovni krajiny. K dnešnému dňu sa uskutočnili štyri kolá EWSD, v ktorých sa prieskumu zúčastnilo 33 krajín a celkovo viac ako 150 000 respondentov.

Prieskum koordinuje EMCDDA a realizujú ho národné tímy pomocou identického dotazníka preloženého do národných jazykov a prispôsobeného miestnemu kontextu. Každý národný tím získava účastníkov pomocou kombinácie propagačných aktivít vrátane sociálnych médií a služieb pre ľudí, ktorí užívajú drogy. Informácie o náborových stratégiách sa zbierajú z krajín a slúžia ako dôležité metaúdaje pri interpretácii výsledkov prieskumu medzi krajinami.

EMCDDA v súčasnosti pracuje na online nástroji na prieskum údajov, ktorý by poskytol prístup k údajom z prieskumu pre výskumníkov a širokú verejnosť, čím by sa EWSD stal dostupnejším zdrojom na podporu pochopenia vzorcov užívania drog a formovania protidrogových politík.

Všetky publikácie, správy, grafiky, tlačové správy a ďalšie výstupy možno nájsť na stránke European Web Survey on Drugs hub .

Podrobnejší prehľad o projekte nájdete v: European Web Survey on Drugs: Prehľad projektu

Viac informácií o webových prieskumoch a metodológii nájdete v časti: Monitorovanie užívania drog v digitálnom veku: štúdie vo webových prieskumoch

Pozadie

Všeobecné populačné prieskumy (GPS) môžu poskytnúť cenné informácie o prevalencii užívania drog v Európe, ale nedostatočná veľkosť vzoriek im môže zabrániť v tom, aby poskytli spoľahlivé informácie o vzorcoch užívania. Práve tu môžu pomôcť internetové prieskumy. Sú užitočným nástrojom na zhromažďovanie informácií o vzorcoch užívania drog od väčšej vzorky ľudí, ktorí užívajú nelegálne drogy, a môžu doplniť a prekonať niektoré zo svojich obmedzení iných zdrojov údajov.

Aj keď nie sú reprezentatívne pre všeobecnú populáciu, starostlivo vykonané internetové prieskumy môžu napriek tomu poskytnúť cenné dodatočné informácie o rozdieloch v užívaní medzi rôznymi skupinami ľudí, ktorí užívajú drogy. Ak sa pri vypracúvaní stratégií výberu vzoriek použije spoločný prístup, ak sa použijú rovnaké otázky a ak sa použijú prísne postupy prekladu, potom tieto prieskumy môžu poskytnúť užitočné aj medzištátne porovnania. Na zabezpečenie kvality získaných údajov bude dôležité rozhodnúť o stratégii náboru v každej krajine, aby sa zabezpečilo pokrytie dôležitých skupín užívateľov drog.

V roku 2016 začalo EMCDDA pilotný projekt – Európsky internetový prieskum o drogách – s cieľom vyvinúť systém a kapacitu v rámci EMCDDA na zber takýchto údajov. Bolo by to cenné nielen pre EMCDDA, ale aj pre kontaktné miesta siete Reitox a ďalších národných partnerov, čo by im umožnilo získať cenné informácie pre rozvoj politiky na vnútroštátnej úrovni rýchlo a pri nízkych nákladoch.

Hlavnou pridanou hodnotou európskeho webového prieskumu o drogách bolo vyvinúť a otestovať nástroj na webový prieskum na zber informácií o množstvách drog užívaných rôznymi skupinami ľudí vo viacerých európskych krajinách, ako aj o nákupoch. Kooperatívny model prijatý pre prieskum sa ukázal ako úspešný, pričom štúdiu koordinovala centrálna európska inštitúcia a každá zúčastnená krajina bola zodpovedná za preklad dotazníka a za vypracovanie adekvátnych náborových stratégií.

Videá

Toto dvojminútové video vysvetľuje, prečo sú webové prieskumy užitočným nástrojom na lepšie pochopenie drogovej situácie. Video je dostupné s viacjazyčnými titulkami.

Video: Prečo európsky webový prieskum o drogách?

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava