Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Agentúra Európskej únie pre drogy (EUDA)

08.05.2024

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť  (EMCDDA) sa 2. júla 2024, t. j. dňom začatia uplatňovania Nariadenia[1], stane Agentúrou Európskej únie pre drogy (EUDA).

Nový mandát poskytuje agentúre podstatne väčšiu právomoc vykonávať úlohy potrebné na riešenie súčasných a budúcich výziev súvisiacich s nelegálnymi drogami. Vďaka proaktívnejšej právomoci, ktorá bude prispôsobená súčasnému dianiu, bude nová agentúra EUDA lepšie vybavená na podporu EÚ a jej členských štátov pri riešení vznikajúcich problémov v tejto oblasti. Uskutoční sa to v troch kľúčových oblastiach: 1.monitorovanie, 2. pripravenosť, 3. rozvoj kompetencií pre lepšie opatrenia.

Aké nové úlohy bude agentúra môcť vykonávať v rámci svojho nového mandátu?

Zhromažďovanie, analýza a šírenie údajov bude aj naďalej kľúčovou úlohou agentúry EUDA. Nová agentúra bude tiež:

  • rozvíjať schopnosti posudzovania hrozieb v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, čím sa zvýši pripravenosť EÚ určiť tieto nové hrozby a reagovať na ne,
  • vydávať upozornenia prostredníctvom nového európskeho systému upozorňovaní na drogy, keď sa na trhu objavia vysokorizikové látky (ktorý bude dopĺňať vnútroštátne systémy varovania a systém včasného varovania EÚ o nových psychoaktívnych látkach),
  • monitorovať a riešiť užívanie viacerých látok, ktoré je čoraz častejšie a môže mať škodlivé účinky na zdravie,
  • vytvárať sieť forenzných a toxikologických laboratórií s cieľom podporiť výmenu informácií o nových trendoch a vývoji a vyškoliť vnútroštátnych forenzných expertov na drogy,
  • rozvíjať a podporovať intervencie založené na dôkazoch a osvedčených postupoch,
  • uskutočňovať výskum a poskytovať podporu v otázkach súvisiacich s ochranou zdravia, ako aj v oblasti trhov s drogami a ponukou drog,
  • podporovať nezávislé hodnotenie a rozvoj stratégií založených na dôkazoch,
  • zohrávať silnejšiu medzinárodnú úlohu a podporovať EÚ v protidrogovej politike na multilaterálnej úrovni,
  • posilniť úlohu vnútroštátnych kontaktných miest s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dokázali poskytovať agentúre relevantné údaje týkajúce sa drog.

Viac na:   Informačná stránka o novom mandáte EMCDDA (EUDA),


[1] Regulation (EU) 2023/1322 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2023 on the European Union Drugs Agency (EUDA) and repealing Regulation (EC) No 1920/2006

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava