Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Minipríručka EMCCDA o bezpečných miestnostiach na konzumáciu drog

25.04.2024

Koncom apríla 2024 zverejnilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť novú minipríručku o bezpečných miestnostiach na konzumáciu drog (miniguide on drug consumption rooms (DCR)). Príručka je súčasťou edície Európsky sprievodca zdravotných a sociálnych opatrení vo vzťahu k drogám  (Health and social responses to drug problems: a European guide).

Príručka poskytuje prehľad kľúčových otázok súvisiacich s DCR, poskytovanými službami, poradenstvom a najnovším vývojom v Európe. Prináša aj informácie o dôsledkoch tejto formy znižovania poškodení spôsobených drogami pre politiku a prax. Okrem iných opatrení na zníženie prípadov smrteľného a nefatálneho predávkovania sa v Akčnom pláne EÚ pre boj proti drogám na roky 2021 – 2025 požaduje zavedenie, zachovanie alebo zlepšenie DCR „ak je to vhodné a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi“.

DCR sú zdravotnícke zariadenia pod odborným dohľadom (kamenné alebo mobilné), kde môžu ľudia užívajúci drogy konzumovať /užívať drogy v bezpečnejších a hygienickejších podmienkach. Cieľom fungovania je vo všeobecnosti riešenie kombinácie individuálnych cieľov v oblasti zdravia, verejného zdravia a verejného poriadku a osloviť najviac marginalizované skupiny obyvateľstva. Ku konkrétnym primárnym cieľom DCR patrí predchádzať úmrtiam súvisiacim s predávkovaním drogami, znižovanie akútnych  rizík prenosu vážnych infekčných chorôb pri používaní nesterilných ihiel a spájať ľudí užívajúcich drogy s liečbou závislostí a inými zdravotnými a sociálnymi službami. Hlavným zdrojom financovania DCR je zvyčajne miestna samospráva.

Tieto zariadenia sa zvyčajne nachádzajú v oblastiach v blízkosti otvorených drogových lokalít a kde je bežné injekčné podávanie na verejných miestach. DCR ako nízkoprahové zariadenia môžu pri spieť k včasnej identifikácii nových a vznikajúcich trendov medzi vysokorizikovou populáciou využívajúcou  služby DCR.

V kontexte dnešného dynamického drogového problému prispôsobujú DCR svoje služby miestnym potrebám klientov a trendom drogového trhu tým, že riešia širokú škálu praktík a škôd. To zahŕňalo poskytovanie služieb na fajčenie, ako aj injekčné užívanie a umožnenie konzumácie širšieho spektra látok v rámci zariadenia.

Podľa minisprievodcu sa DCR líšia v organizácii, personálnom obsadení a poskytovaní služieb, čo odráža dostupnosť zdrojov a potreby komunít, v ktorých sa nachádzajú, ako aj lokálne regulácie.

Dva hlavné prevádzkové modely poskytovania služieb pre DCR v Európe sú:

  1. integrované DCR fungujúce v rámci nízkoprahových zariadení (napr. zdravotnícke zariadenia alebo centrá na znižovanie škôd, nocľahárne), kde je dohľad nad užívaním drog len jednou z ponúkaných služieb;
  2. a špecializované DCR, ktoré ponúkajú užší rozsah služieb priamo súvisiacich s kontrolovanou spotrebou. Mobilné DCR existujú aj na oslovenie rozptýlenejších populácií alebo v prípadoch lokálneho odporu  voči fixným DCR.

Geografická distribúcia miestností na užívanie drog je nerovnomerná na medzinárodnej aj regionálnej úrovni. Na celom svete je v prevádzke viac ako 100 DCR so službami v Európe, Austrálii, Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. V Európe fungujú DCR od roku 1986, kedy bolo prvé založené vo švajčiarskom Berne. Odvtedy boli takéto zariadenia otvorené v mestách v čoraz väčšom počte európskych krajín vrátane Belgicka, Dánska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Islandu, Luxemburska, Holandska, Nórska, Portugalska a Španielska.

Ako služby sú DCR obzvlášť náročné na hodnotenie a zovšeobecňovanie je ťažké. V príručke sa uvádza, že je potrebných viac štúdií na zlepšenie súboru dostupných dôkazov o účinnosti DCR pri znižovaní škôd na úrovni jednotlivca a komunity.

V súčasnosti dostupné dôkazy naznačujú, že DCR môžu mať priaznivý vplyv najmä na:

• zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a službám znižovania škôd pre ťažko dostupné cieľové skupiny ;

• zníženie úmrtí súvisiacich s drogami;

• zníženie rizikového správania pri injekčnom užívaní;

• zníženie užívania drog na verejných priestranstvách a zmiernenie „public nuissance“ verejného znepokojenia v oblastiach, kde dochádza k vysokej miere užívania drog na verejnosti.

Zdroj: https://www.emcdda.europa.eu/news/2024/new-emcdda-resource-drug-consumption-rooms-local-response-local-problems-and-needs_en

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava