Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Príspevok k prevencii maloletých a osvete rodičov

08.01.2024

Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 328/2023 Z. z. o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania nadobudla účinnosť od 1. januára 2024.

Podrobnosti o jednotnom systéme označovania doteraz upravovala vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 589/2007 Z. z. Potreba nanovo upraviť jednotný systém označovania vyplynula z vývoja v tejto oblasti za 15 rokov jej uplatňovania, ako aj z európskej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá ustanovuje povinnosť zaviesť systém, prostredníctvom ktorého sa popisuje potenciálne škodlivá povaha obsahu audiovizuálnej mediálnej služby. Vyhlášku pripravila Komisia na ochranu maloletých, ktorá je osobitným orgánom ochrany maloletých pri uplatňovaní jednotného systému označovania alebo iného akceptovaného systému označovania. Na základe prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu sa určí aj veková vhodnosť označovaného komunikátu, pričom z hľadiska vekovej vhodnosti môže byť komunikát označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7, 12, 15 alebo 18 rokov, vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov alebo ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých. Výsledná veková vhodnosť pritom odráža najprísnejšie kritériá z hľadiska typu potenciálne škodlivého obsahu a oznamujú sa len obsahové deskriptory viažuce sa k tejto výslednej, najprísnejšej vekovej vhodnosti. Týmto systémom sa klasifikuje audiovizuálne dielo, multimediálne dielo, program televíznej programovej služby a program audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. Vyhláška obsahuje sedem obsahových deskriptorov – násilie, diskriminácia, strach, závislosť, sex, vulgarizmy a nahota.

Deskriptor pre závislost/I

https://www.jso.sk/wp-content/uploads/2023/12/Icon_Zavislost_CB_0.pnghttps://www.jso.sk/wp-content/uploads/2023/12/Icon_Zavislost_Red.png

Rovnako ako kritérium diskriminácie aj závislosť je natoľko nevhodný obsah a jeho prítomnosť natoľko závažná, že film alebo programy, kde je takýto obsah prítomný, možno označiť len ako nevhodný pre maloletých do 15 alebo do 18 rokov veku.

Ide pritom nielen o prezentáciu užívania, ktorá vedie k látkovej závislosti, ale aj správania, ktoré vedie k nelátkovej závislosti.

Ak sa taká forma závislosti schvaľuje, zľahčuje alebo vyzdvihuje ako hodnotná a oceňovaná, ide o obsah nevhodný do 15 rokov. Ak sa navyše schvaľuje také správanie ako forma zábavy, hoci nie je spoločensky akceptované, ide o obsah nevhodný do 18 rokov.

Samotné pitie alkoholu alebo napríklad fajčenie sa však môže vyskytovať v nejakej intenzite v akomkoľvek programe a samo o sebe nie je nevhodným obsahom.

Hlavným prínosom novej vyhlášky je zvýšená ochrana maloletých a lepšia informovanosť rodičov a o obsahu označovaného komunikátu z hľadiska jeho nevhodnosti.

Zdroje: Ministerstvo kultúry SR, Komisia pre ochranu maloletých, www.jso.sk

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava