Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tlačová správa -Užívanie psychoaktívnych látok, násilné správanie (štúdia Health Behaviour in School Aged Children)

15.09.2023

Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (ďalej len HBSC) zaoberajúcej sa zdravím 11-, 13- a 15-ročných školákov, bol v máji až júni 2022 po štyroch rokoch opäť v teréne. Približne 10 000 školákov odpovedalo na otázky týkajúce sa fajčenia, konzumovania alkoholu či užívania kanabisu, ale aj otázky týkajúce sa násilného správania. Stále zostáva vysoká miera skúsenosti s fajčením a pitím alkoholu a dostupnosti alkoholu u 15 ročných, pričom sa medzi školákmi rozšíril aj nový významný fenomén, a to fajčenie elektronických cigariet.

Sledované vekové obdobie 11 až 15 rokov je kľúčovým pre iniciáciu a rozvoj užívania psychoaktívnych návykových látok u mládeže vzhľadom na to, že ich výskyt výrazne stúpa s vekom a dominuje u najstarších školákov. Užívanie legálne predávaných psychoaktívnych látok je stále rozšírené. Z nich dominuje užívanie alkoholu, ktoré priznala asi tretina 15 ročných respondentov (32% chlapcov a 36% dievčat). Obzvlášť rizikové je pitie vedúce k opitosti, ktoré uviedlo 16% chlapcov a 14% dievčat. Menej ako pätina školákov fajčila cigarety aspoň raz za mesiac.

Avšak, až takmer štvrtina 15-ročných školákov uviedla fajčenie elektronických cigariet v priebehu posledných 30 dní. Toto zistenie naznačuje výrazný nástup tohto fenoménu s potenciálnymi zdravotnými dôsledkami v dlhodobom horizonte. „Vysoké percento školákov uvádzajúcich fajčenie elektronických cigariet naznačuje, že táto forma užívania nikotínu postupne nahrádza klasické formy užívania tabaku, najmä fajčenie cigariet. Hoci sa často argumentuje s tým, že riziko spojené s elektronickými cigaretami pomerne nízke, musíme si uvedomiť, že v tomto prípade ide často o prvoužívateľov, kde porovnanie s klasickými cigaretami nemôžeme uplatniť. Navyše, nemáme dostatok informácií o účinkoch dlhodobého užívania a viaceré štúdie poukazujú na to, že elektronické cigarety môžu byť vstupnou bránou pre užívanie iných návykových látok.“, upozorňuje Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD., z Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.  

Pokles v užívaní psychoaktívnych látok

Od roku 2014 klesá najmä fajčenie cigariet. Znižovanie užívania alkoholu sa však po 2014 zastavilo a za posledné obdobie sa výrazne nemení. Dostupnosť alkoholu zostáva pomerne vysoká a 15% z nich (15 roční) uviedlo, že im ho neodmietli predať kvôli nízkemu veku.

7% chlapcov a 5% dievčat vo veku 15 rokov uviedli užívanie kanabisu aspoň raz za posledných 30 dní, pričom, nedošlo k významným zmenám od roku 2014.

„Napriek tomu, že niektoré výsledky sú pozitívne, neuspokojuje nás zastavenie poklesu konzumácie alkoholu, ani pretrvávajúca dostupnosť alkoholických nápojov. Musíme naďalej zameriavať pozornosť na tento problém, najmä v zmysle účinnejšieho dodržiavania existujúcej legislatívy“, zdôrazňuje doc. Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Nárast výskytu šikanovania ale zároveň i ohlasovania šikanovania, pokles výskytu bitiek

Od roku 2014 sledujeme pokles výskytu fyzického násilia a menej ako 15% chlapcov (13-14%) a približne 5% dievčat (5-7%) uviedlo, že sa zúčastnili bitky aspoň tri krát v priebehu posledných 12 mesiacov. Avšak, od roku 2018 sa u dievčat zvýšil výskyt šikanovania (z 5-8% na 6-12%). V priebehu tohto obdobia tiež výrazne narástol výskyt kyberšikany a to u chlapcov aj dievčat (z 1-3% na 4-10%). Pozitívnym zistením je, že v porovnaní s rokom 2018, menej školákov, ktorí zažili skúsenosť so šikanovaním, mlčí (27% vs. 19%) a viac z nich sa zdôverí učiteľom (17% vs. 23%). Približne tretina školákov zažilo v škole výsmech a to najčastejšie z postavy resp. nadváhy, pričom častejšie dievčatá (23%) ako chlapci (15%).

Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať:

Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Člen HBSC tímu zodpovedný za oblasť užívania psychoaktívnych návykových látok a násilného správania

Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Tel.: 043 2633 609

E-mail: tibor.baska@uniba.sk

Viac informácii nájdete na stránke www.hbscslovakia.com

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava