Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inšpiratívny prieskum francúzskeho monitorovacieho centra OFDT- NOVURC [nová tvár pravidelných užívateľov kanabisu]

17.08.2023

Projekt NoVURC si kladie za cieľ odpovedať pomocou kvalitatívnej metodológie spoločenských vied na otázky, ktoré nastolili výsledky nedávnych epidemiologických prieskumov uskutočnených medzi dospelými so zameraním na nové tváre užívateľov kanabisu, ktorí denne (alebo pravidelne) konzumujú kanabis: užívateľov vo veku nad 30 rokov, ktorí užívajú kanabis už niekoľko rokov a najmä ženy.

 Najnovšie údaje z francúzskeho Barometra verejného zdravia, na ktorom spolupracuje OFDT[1], ukazujú, že užívanie kanabisu, ktorý zostáva vo Francúzsku v roku 2021 najkonzumovanejším  produktom, sa v posledných rokoch stabilizovalo alebo dokonca mierne znížilo. Na druhej strane  kumulatívny nárast experimentovania a súčasného užívania medzi populáciou za posledných tridsať rokov zmenil demografickú štruktúru populácie užívateľov kanabisu. Zatiaľ čo „štamgasti kanabisu“ boli prvýkrát opísaní ako mladí muži v deväťdesiatych rokoch 20.storočia , v súčasnosti priťahujú pozornosť dva fenomény:

•starnutie súčasných užívateľov

•a feminizácia populácie užívateľov (podiel žien bol zvyškový v  deväťdesiatych rokoch 20. storočia).

Cieľom projektu Novurc je odpovedať na otázky nastolené výsledkami kvantitatívnych prieskumov a vyplniť identifikovanú medzeru vo vedomostiach. Hoci tieto prieskumy dokumentujú už 20 rokov vývoj užívania kanabisu a modelov spotreby vo Francúzsku, nemajú dostatočnú štatistickú silu na presnú charakteristiku profilov a praktík denných alebo takmer každodenných užívateľov kanabisu.

Štúdiu realizuje od r.2022 OFDT, ktorý ju koordinuje. Projekt je financovaný Fondom boja proti návykovému správaniu Národného fondu zdravotného poistenia (CNAM),  na obdobie tridsiatich mesiacov.

Ciele

Celkovým cieľom je opísať a pochopiť praktiky, trajektórie spotreby a životný štýl užívateľov kanabisu vo veku nad 30 rokov, ktorí kanabis konzumujú denne (alebo pravidelne) už niekoľko rokov. Prieskum sa snaží pochopiť, ako je užívanie kanabisu spojené so životným štýlom a aké faktory zohrávajú v praxi úlohu pri týchto typoch užívania, ako sú podmienky uľahčujúce prístup k produktu a jeho implementácia v spotrebiteľských návykoch. Jednou z výziev prieskumu je podať správu o tom, ako je užívanie kanabisu súčasťou každodenného života a spôsobu života, ktorý je špecifický pre nové generácie dospelých. Osobitná pozornosť sa bude venovať trajektóriám spotreby: ako sa mení frekvencia a motivácia užívania v priebehu času a aké udalosti tieto procesy menia? Ako sa vyvíja užívanie kanabisu so vstupom do profesionálneho života, vytvorením páru, príchodom prvého dieťaťa a pod.?  Ako to súvisí s profesionálnym životom a spoločenským životom všeobecne? Ako sa konzument zvyčajne „riadi“, kontroluje, monitoruje alebo dokonca samoreguluje? Záujem sa sústredí aj na prístupy k riadeniu a kontrole spotreby a akékoľvek pokusy o  znižovanie alebo odvykaní od užívania.

Komplexne  pôjde aj o uchopenie motivácií použitia, ich spojenie so spotrebovanými množstvami, spôsobmi zásobovania (nelegálny nákup priamo, cez SMS, sociálnu sieť alebo online, s alebo bez odvolania sa na doručenie, darovanie , zdieľanie, pestovanie  atď.), metódy užívania (fajčenie, jedenie, vdychovanie  atď.), spotrebiteľské návyky a preferencie. Pôjde aj o zohľadnenie praktík polykonzumácie: ako súvisí konzumácia kanabisu s inou konzumáciou psychoaktívnych látok, v prvom rade alkoholu, liekov, ale aj iných nelegálnych drog? Prieskum má za cieľ identifikovať profily užívateľov a načrtnúť typológiu spotrebiteľov a „kariéry“ spotrebiteľov.

Metodológia

Prieskum sa bude realizovať  prostredníctvom hĺbkových rozhovorov (a niekedy opakovaných, n = 80) s približne šesťdesiatimi užívateľmi rôzneho veku a z rôzneho sociálneho prostredia, ktorí užívajú kanabis denne alebo pravidelne.

Zostavovanie panelu  respondentov bude reagovať na cieľ diverzifikácie profilov [2]. Čiastočne môže výber reflektovať prieskumy OFDT (Posledné trendy a nové drogy (TREND)), dáta centier starostlivosti, podpory a prevencie závislostí (CSAPA), ústne vyjadrenia (metóda snehovej gule) a potenciálne aj prostredníctvom respondentov webového  prieskumu  OFDT 2021 (za predpokladu splnenia určitých podmienok GDPR).

Niektorí z opýtaných (15 až 20) môžu byť požiadaní o druhý rozhovor. Potom by bolo vhodné vypracovať kompozíciu a komentár (pri druhom rozhovore) konzumného denníka (klasická technika v ekonómii a sociológii spotreby, využívaná aj na štúdium prác v domácnosti), ktorý podrobne popisuje množstvá, formy, časy. miesta a spôsoby nákupu spotrebovaných produktov. Tento postup  by umožnil zostaviť konkrétne prípadové štúdie a porovnať diskurz a praktiky skúmaných ľudí.

Výsledky

Prvé výsledky sa očakávajú v poslednom štvrťroku 2024.

Zdroj: Aktuality OFDT,Lettre OFDT Actu n° 174, 31.júla 2023, www.ofdt.fr

Enquête NOVURC [Nouveaux Visages des Usagers Réguliers de Cannabis]


[1] Obdoba Národného monitorovacieho centra pre drogy v SR, člena medzinárodnej informačnej siete o drogách a závislostiach REITOX/EMCDDA.

[2] Aktuálne prebieha výzva na nábor respondentov  

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava