Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nová legislatíva dáva Európe silnejšie právomoci na riešenie súčasných a budúcich problémov s drogami

04.07.2023

EMCDDA začína jednoročné prechodné obdobie, aby sa pripravilo na nové úlohy v novej európskej agentúre

Nová legislatíva, ktorá bola zverejnená 30.6.2023, dáva Európe silnejšie právomoci na riešenie súčasných a budúcich problémov s drogami. Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady reviduje mandát Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) s cieľom držať krok so stále zložitejším a rýchlo sa meniacim drogovým fenoménom.

Nariadenie, ktoré je zverejnené  v Úradnom vestníku Európskej únie, nadobudlo účinnosť 2.7.2023, čím sa EMCDDA ustanoví jednoročný prechodný kurz, aby sa pripravilo na vykonávanie nového mandátu. EMCDDA sa 2. júla 2024, v deň nadobudnutia účinnosti nariadenia, stane Agentúrou Európskej únie pre drogy (EUDA).

EMCDDA bolo založené v roku 1993 s cieľom monitorovať situáciu s drogami a harmonizovať a štandardizovať údaje. V posledných rokoch však narastá nesúlad medzi zložitosťou a vývojom dnešného drogového fenoménu a súčasným mandátom. S proaktívnejším poslaním prispôsobeným súčasnej realite bude nová EUDA lepšie vybavená na podporu EÚ a jej členských štátov pri riešení vznikajúcich problémov v tejto oblasti. To sa uskutoční v troch kľúčových oblastiach: monitorovanie, pripravenosť a rozvoj kompetencií pre lepšie intervencie.

Nová legislatíva má svoj pôvod  v návrhu Európskej komisie z 12. januára 2022, ktorý požadoval silnejší mandát pre agentúru, ktorý by ju oprávnil vykonávať úlohy potrebné na riešenie súčasných a budúcich výziev súvisiacich s nelegálnymi drogami. Európsky parlament a Rada EÚ tento akt prijali tento mesiac v súlade s riadnym legislatívnym postupom EÚ (1).

Zber, analýza a šírenie údajov bude aj naďalej kľúčovou úlohou EUDA. Nová agentúra bude tiež:

• rozvíjať schopnosti hodnotenia hrozieb v oblasti zdravia a bezpečnosti, čím sa zvýši pripravenosť EÚ identifikovať tieto nové hrozby a reagovať na ne;

• vydávať výstrahy prostredníctvom nového európskeho systému varovania pred drogami, keď sa na trhu objavia vysoko rizikové látky (doplnkom národných výstražných systémov a systému včasného varovania EÚ o nových psychoaktívnych látkach);

monitorovať a riešiť užívanie viacerých látok, ktoré sa stáva čoraz bežnejším a môže mať škodlivé účinky na zdravie;

• vytvárať sieť forenzných a toxikologických laboratórií na podporu výmeny informácií o nových trendoch a vývoji a vyškoliť národných expertov na forenzné drogy;

• rozvíjať a podporovať intervencie a osvedčené postupy založené na dôkazoch;

• poskytovať výskum a podporu v otázkach súvisiacich so zdravím, ako aj v oblasti drogových trhov a ponuky drog;

• podporovať nezávislé hodnotenie a rozvoj politík založených na dôkazoch;

• zohrávať silnejšiu medzinárodnú úlohu a podporovať EÚ v protidrogovej politike na multilaterálnej úrovni;

posilniť úlohu národných kontaktných miest s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty boli schopné poskytnúť agentúre relevantné údaje o drogách.

Predseda správnej rady EMCDDA Franz Pietsch povedal: „Dnešné právne predpisy predstavujú dôležitý míľnik v zlepšovaní spôsobu, akým Európa rieši súčasné a budúce výzvy v oblasti drog. Sme presvedčení, že od roku 2024 bude Drogová agentúra Európskej únie so svojím novým účelovým poslaním poskytovať lepšiu podporu tvorcom politík a odborníkom v oblasti drog v Európe a členských štátoch pri riešení príčin a následkov užívania drog. Vyjadrujeme naše úprimné poďakovanie Európskej komisii za spustenie legislatívneho návrhu a francúzskemu, českému a švédskemu predsedníctvu v Rade EÚ, ako aj Európskemu parlamentu, ktorí všetci tak rýchlo pracovali na jeho prijatí.

Riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel dodal: „Za posledných 30 rokov sme boli svedkami revolučných zmien v rozsahu a povahe drogového fenoménu a dnes sme svedkami rastúcej rozmanitosti v ponuke a užívaní drog v Európe. S novým mandátom podporíme EÚ a jej členské štáty pri riešení tejto situácie a posilníme pripravenosť EÚ. Aby sme to dosiahli, budeme poskytovať štyri kategórie služieb: predvídanie nových a budúcich výziev; varovanie pred vznikajúcimi rizikami a hrozbami súvisiacimi s drogami; hodnotenie potrieb a dostupných reakcií; a hodnotenie a šírenie nových poznatkov a osvedčených postupov. Sme pripravení prijať toto úsilie a tešíme sa na vás o rok pri spustení našej novej agentúry.“

Poznámky

(1) Pozri:

• Komisia navrhuje silnejší mandát pre Agentúru EÚ pre drogy, keďže nezákonný trh sa šíri [externý odkaz] Commission proposes stronger mandate for EU Drugs Agency as illicit market proliferates [

• Agentúra EÚ pre drogy: modernizovaná agentúra schválená parlamentom [externý odkaz] EU Drugs Agency: upgraded agency approved by Parliament

• Rada dáva konečnú zelenú vytvoreniu agentúry EÚ pre drogy [externý odkaz]  Council gives final green light to creation of EU drugs agency

NEWS RELEASE NO 6/2023

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1322 z 27. júna 2023 o Agentúre Európskej únie pre drogy (EUDA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1920/2006

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.166.01.0006.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2023%3A166%3ATOC

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava