Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Komisia víta politickú dohodu o novej plnohodnotnej agentúre

30.03.2023

Obchodovanie s drogami je krutý zločin, ktorý narúša  štruktúru našej európskej spoločnosti. Z roka na rok sme svedkami nárastu množstva, čistoty a účinnosti látok, ktoré prichádzajú do Európy alebo ktoré sa vyrábajú v našich členských štátoch. Protidrogová stratégia EÚ na roky 2021 – 2025 a súvisiaci akčný plán stanovujú ambiciózne a komplexné opatrenia na riešenie problémov súvisiacich s drogami z hľadiska ponuky, dopytu a znižovania škôd. Úloha Agentúry EÚ pre drogy je kľúčová pre politiku Únie založenú na dôkazoch. Vítam dnes dohodnutý silnejší mandát, ktorý zvýši schopnosť agentúry reagovať rýchlejšie a cielenejšie na výzvy a vznikajúce hrozby“

Ylva Johansson, komisárka pre vnútorné záležitosti - 28.03.2023

Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o silnejšom mandáte, ktorým sa zriaďuje nová agentúra EÚ pre drogy. Nová agentúra stavia na úspechoch Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť.

S týmto rozšíreným mandátom bude Agentúra EÚ pre drogy hrať novú úlohu vrátane:

• Vydávania výstrah v prípadoch, keď sa na trhu sprístupnia obzvlášť nebezpečné látky;

• Vypracovania hodnotenia hrozieb nelegálnych drog, ktoré negatívne ovplyvňujú verejné zdravie, bezpečnosť a ochranu;

• Monitorovania a riešenia súčasnej konzumácie rôznych drog

• Vytvorenia siete forenzných a toxikologických laboratórií spájajúcich národné laboratóriá s cieľom zlepšiť výmenu informácií o novom vývoji a podporiť školenie expertov na forenzné drogy;

• Vývoja  a podpory intervencie/opatrenia  založeného  na dôkazoch, najlepšie postupy (best practice) a činnosti na zvyšovanie informovanosti a pomoc členským štátom;

• Poskytovania výskumu a podpory v otázkach súvisiacich so zdravím, ako sú trhy s drogami a ponuka drog;

• Výraznejšiou spoluprácou s kľúčovými partnermi, ako sú Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, (UNODC), Medzinárodný výbor pre kontrolu omamných látok (INCB), ako aj s regionálnymi, národnými a inými agentúrami a orgánmi v krajinách vyrábajúcich drogy a tranzitných krajinách;

• Rozšírená sieť národných kontaktných miest zodpovedných za poskytovanie príslušných údajov agentúre.

Ďalšie kroky: Nariadenie musí teraz formálne prijať Európsky parlament a Rada EÚ.

Zdroj: Tlačová správa, Brusel, 28.3.2023 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1936?fbclid=IwAR2w9R8wGL3WvAZuWQV1HGYiehrzIWvpnovjE9qJ74fsGcTcpX0LheMqSBQ

https://www.infodrogy.sk/novinka/5159

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava