Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Vzorce užívania nelegálnych drog: geografické a časové rozdiely – zistenia z odpadových vôd (Wastewater epidemiology)

24.03.2023

Kľúčové zistenia z roku 2022

Zistenia projektu odhalili odlišné geografické a časové vzorce užívania drog v európskych mestách (pozri data explorer).

Každoročný odber vzoriek odpadových vôd v rámci projektu SCORE zo 104 miest, ukázal, že celkovo sa množstvo rôznych stimulačných drog zistených v odpadových vodách v roku 2022 značne líšilo naprieč miestami štúdie, hoci všetky skúmané kontrolované  drogy sa našli takmer v každom zúčastnenom meste.

Zaťaženie BE (metabolit kokaínu) pozorované v odpadových vodách naznačuje, že užívanie kokaínu zostáva najvyššie v mestách západnej a južnej Európy, najmä v mestách v Belgicku, Holandsku, Portugalsku a Španielsku. Nízke hodnoty boli zistené vo väčšine východoeurópskych miest, aj keď najnovšie údaje vykazujú určité známky nárastu.

Nedávny európsky projekt o odpadových vodách, EUSEME, zaznamenal zvyšky kreku vo všetkých 13 zúčastnených mestách a vo všetkých dňoch odberu vzoriek, pričom najvyššie zaťaženie bolo hlásené v Amsterdame a Antverpách.

Záťaže amfetamínu zistené v odpadových vodách sa v rôznych lokalitách štúdie značne líšili, pričom najvyššie úrovne boli hlásené v mestách na severe a východe Európy, podobne ako v predchádzajúcich rokoch. Najvyššie zaťaženie bolo zistené v mestách vo Švédsku, Belgicku, Nemecku, Holandsku a Fínsku.Naopak, v mestách na juhu Európy bolo zaťaženie odpadových vôd amfetamínom oveľa nižšie, hoci sú zaznamenané známky nárastu.

Užívanie metamfetamínu je vo všeobecnosti nízke a historicky koncentrované v Česku a na Slovensku, no bolo zaznamenané aj v Belgicku, na východe Nemecka, v Španielsku, Turecku a na severe Európy. Pozorovaná záťaž metamfetamínom v ostatných lokalitách bola veľmi nízka, hoci najnovšie údaje ukazujú signály o náraste v mestách strednej a južnej Európy.

Reziduá MDMA (extázy) boli v najvyšších množstvách zistené v odpadových vodách v skúmaných mestách Belgicka, Česka, Holandska, Španielska a Portugalska.

Najvyššie hmotnostné množstvá metabolitu kanabisu THC-COOH boli zistené v odpadových vodách v mestách v Česku, Španielsku, Holandsku a Portugalsku.

Prvýkrát sú publikované údaje pre ketamínovú záťaž. Najvyššie hromadné zaťaženie bolo zistené v odpadových vodách v mestách v Dánsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku.

Šestnásť krajín, ktoré sa zúčastnili na monitorovacej kampani 2021, zahŕňalo dve alebo viac skúmaných  lokalít (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česko, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Slovensko (Bratislava[1] a Piešťany, údaje pozri v interaktívnom  data explorer), Slovinsko, Švédsko a Turecko). Okrem geografických vzorcov môže analýza odpadových vôd odhaliť kolísanie týždenných vzorcov užívania nelegálnych drog. Viac ako tri štvrtiny miest vykazujú vyššie zaťaženie BE, ketamínu a MDMA v odpadových vodách počas víkendu (piatok až pondelok) ako počas pracovných dní. Naopak, užívanie amfetamínu, kanabisu (THC-COOH) a metamfetamínu bolo počas celého týždňa rozložené rovnomernejšie.

Šesťdesiatpäť miest sa od roku 2011 zúčastnilo najmenej piatich ročných  monitoringov odpadových vôd. To umožňuje analýzu časového trendu spotreby drog na základe testovania odpadových vôd.

Okrem geografických vzorcov môže analýza odpadových vôd odhaliť kolísanie týždenných vzorcov užívania nelegálnych drog. Viac ako tri štvrtiny miest vykazujú vyššie zaťaženie BE, ketamínu a MDMA v odpadových vodách počas víkendu (piatok až pondelok) ako počas pracovných dní. Naopak, užívanie amfetamínu, kanabisu (THC-COOH) a metamfetamínu bolo počas celého týždňa rozložené rovnomernejšie.

Štúdia zdôraznila aj rozdiely medzi mestami/lokalitami v rámci tej istej krajiny, ktoré možno čiastočne vysvetliť rôznymi sociálnymi a demografickými charakteristikami miest (vyskoškolské centrá univerzity, oblasti nočného/rekreačného  života a vekové rozloženie obyvateľstva). Vo väčšine krajín s viacerými skúmanými  miestami bola záťaž BE, metamfetamínu a MDMA vyššia vo veľkých mestách v porovnaní s menšími lokalitami. Pri amfetamíne a kanabise (THC-COOH) nebolo možné zistiť takéto výrazné rozdiely.

Zdroj: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_enm 22.3.2023

 


[1] Dáta z najväčšej Ústrednej čistiarne odpadových vôd

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava