Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Sedem nových látok bude pod medzinárodnou kontrolou; štyri uznesenia prijaté na 66. zasadnutí CND

24.03.2023

Po piatich dňoch diskusií zameraných na implementáciu medzinárodných zmlúv o kontrole drog a záväzkov protidrogovej politiky sa 17. marca  skončilo 66. zasadnutie Komisie pre narkotické drogy (CND).

Vo svojom záverečnom prejave veľvyslanec Ruiz Blanco z Kolumbie, predseda 66. zasadnutia, poďakoval všetkým delegáciám za dosiahnutie konsenzu v otázkach, ktoré sú kľúčové pre program Komisie, a zdôraznil príležitosť spolupracovať pri hľadaní komplexných prístupov k  výzvam  a obmedzeniam v riešení svetového drogového problému.

V mene pani Ghada Waly, výkonnej  riaditeľky UNODC (Úradu OSN pre drogy a kriminalitu vystúpil John Brandolino a tlmočil jej výzvu členským štátom aby „venovali potrebné zdroje na riešenie drogových problémov a na poskytovanie liečby a starostlivosti - založenej na dôkazoch - tým, ktorí sú marginalizovaní a hrozí, že zostanú mimo.“

Práca komisie na  66. zasadnutí

Počas týždňa si členské štáty okrem iného vymenili názory na a) implementáciu /dodržiavanie medzinárodných zmlúv o kontrole drog a záväzkov protidrogovej politiky; b) spoluprácu medzi agentúrami a koordináciu úsilia pri riešení a boji proti svetovému drogovému problému; c) odporúčania poradných orgánov CND a d) príspevky Komisie k preskúmaniu a implementácii Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. Komisia sa rozhodla zaradiť pod medzinárodnú kontrolu:  

  • syntetický  agonist  kanabinoidného receptora,
  • štyri nové syntetické opioidy a
  • dva katinóny/stimulanty.

Boli tiež prijaté štyri uznesenia, ktoré sa týkali prípravy na strednodobé hodnotenie, ktoré sa uskutoční počas 67. zasadnutia CND v roku 2024; podpory alternatívneho vývoja ako rozvojovo orientovanej stratégie kontroly drog; bezpečnej manipulácie a likvidácie syntetických drog; posilnenie zdieľania informácií s cieľom zvýšiť podporu medzinárodného plánovania založenú na vedeckých dôkazoch.

Strednodobé hodnotenie v roku 2024 na 67.zasadnutí CND

V súlade s ministerským vyhlásením z roku 2019  Komisia v roku 2024 vykoná strednodobé preskúmanie pokroku dosiahnutého pri implementácii všetkých záväzkov medzinárodnej protidrogovej politiky, pričom záverečné preskúmanie je naplánované na rok 2029.

CND je politickým orgánom Organizácie Spojených národov s primárnou zodpovednosťou za kontrolu drog a iné záležitosti súvisiace s drogami. Komisia je fórom pre členské štáty na výmenu poznatkov a osvedčených postupov pri riešení a boji proti svetovému drogovému problému.

Na 66. zasadnutí Komisie sa vo Viedni osobne a online zišlo viac ako 2 400 účastníkov zastupujúcich 139 členských štátov, 21 medzivládnych organizácií, 132 mimovládnych organizácií a niekoľko subjektov OSN.

Zdroje a ďalšie informácie:

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2023/March/seven-new-substances-chemicals-placed-under-international-control-four-resolutions-passed-at-66th-session-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html

66th Session of the CND

List of Adopted Resolutions

CND Side Events and Exhibitions

Subsidiary bodies of the CND

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava