Zdravotné a bezpečnostné hrozby na západnom Balkáne súvisiace s drogami sú dnes zdôraznené v novej správe , ktorú zverejnila agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) . Správa, ktorá bola vydaná v rámci najnovšieho projektu agentúry pre nástroj predvstupovej pomoci ( IPA7 ) , financovaného EÚ, poskytuje najnovší obraz o drogovej situácii v regióne ( 1 ).

Správa ponúka špičkovú analýzu trhov s drogami, ich hybných síl, uľahčovateľov a dôsledkov, ako aj prehľad protidrogovej politiky a zákonov, užívania drog, škôd a reakcií. Na záver je uvedený regionálny prehľad každého z hlavných typov drog so zameraním na užívanie, výrobu a obchodovanie. Do úvahy sa berú aj ďalšie výzvy, akými sú korupcia, násilie a internacionalizácia sietí organizovaného zločinu.

Zistenia sú založené na údajoch EMCDDA zozbieraných prostredníctvom štruktúrovaných dotazníkov a doplnených o informácie zo štúdií, cieľových skupín a vedeckej literatúry. Zdá sa, že informácie o drogách sú v regióne celkovo relatívne obmedzené, aj keď sa to medzi príslušnými partnermi do určitej miery líši.

Riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel hovorí: „Sme potešení, že dnes môžeme spustiť našu novú regionálnu analýzu zdravotných a bezpečnostných hrozieb súvisiacich s drogami na západnom Balkáne. Správa skúma vývoj protidrogovej politiky, vznikajúce vzorce užívania drog a trendy na drogovom trhu a poskytuje strategický prehľad o drogovej situácii v regióne a o tom, ako to ovplyvňuje Európsku úniu. Napriek súčasným obmedzeniam údajov ponúka cenné poznatky tým, že spája informácie z viacerých zdrojov. Využívam túto príležitosť, aby som povzbudil našich partnerov zo západného Balkánu, aby zintenzívnili svoje úsilie o prispôsobenie svojich informačných systémov o drogách normám EÚ. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti a budeme ich v tejto oblasti naďalej podporovať na ich ceste k vstupu do EÚ.“

Kľúčové poznatky

Správa predstavuje súhrn „kľúčových zistení“, vrátane:

  • Dostupné údaje ukazujú, že celkové užívanie drog v regióne sa zdá byť nižšie ako v susednej EÚ, hoci medzi partnermi zo západného Balkánu možno pozorovať značné rozdiely vo vzorcoch užívania. Pretrváva potreba lepšieho monitorovania škôd spojených s užívaním opiátov a kokaínu v regióne, keďže dôkazy naznačujú, že užívanie týchto látok sa vyvíja spôsobmi, ktoré by mohli mať v budúcnosti dôležité dôsledky.
  • Služby znižovania škôd fungujú u všetkých partnerov, ale poskytovanie intervencií sa zdá byť vo všeobecnosti nedostatočné a často závisí od medzinárodného financovania. Údaje poukazujú na preklenujúcu potrebu v regióne zvýšiť poskytovanie liečby a iných služieb pre ľudí s problémami s drogami. Najmä reakcie zamerané na škodlivé vzorce užívania neopioidných drog sa v súčasnosti zdajú byť nedostatočne rozvinuté, pričom zároveň môže rásť dopyt po takýchto reakciách.
  • Zdá sa, že zločinecké siete západného Balkánu sa stali kľúčovými aktérmi na regionálnom trhu s drogami aj na trhu EÚ. Čiastočne to odráža geografickú polohu západného Balkánu, ktorý leží na križovatke viacerých hlavných trás obchodovania s drogami (napr. balkánska cesta pre heroín), ale potenciálne aj niektorých vznikajúcich trás pre iné drogy vrátane kokaínu. Tieto zločinecké siete majú významný vplyv na bezpečnosť, správu vecí verejných a právny štát v regióne.
  • Niektoré zločinecké siete zo západného Balkánu prijali nový obchodný model priameho zapojenia sa do produkcie kanabisu v rámci EÚ. Zaznamenala sa ich prítomnosť v mnohých krajinách EÚ, predovšetkým spojená s vnútornými výrobnými zariadeniami. Vzorce pestovania kanabisu v regióne sa menia a diverzifikujú. Vonku sa v Albánsku pestuje podstatne menej kanabisu ako v minulosti, zatiaľ čo v iných častiach regiónu západného Balkánu boli zaznamenané rozsiahle miesta na pestovanie kanabisu.
  • Násilie spojené s hospodárskou súťažou o trhy s drogami a kontrolou obchodných trás je významnou bezpečnostnou hrozbou. Množstvo vrážd v EÚ a inde bolo spojených so zločineckými sieťami západného Balkánu zapojenými do obchodu s drogami, najmä do obchodu s kokaínom.

 

Aj dnes: EMCDDA zverejňuje aktualizované národné prehľady drogovej situácie pre Severné Macedónsko a Srbsko . Tieto správy sú výsledkom 8-mesačného online budovania kapacít organizovaného s podporou rakúskeho národného kontaktného miesta siete Reitox .