Objavenie sa nových trás obchodovania s drogami, rozšírenie online trhov a dostupnosť širšieho spektra látok patria medzi zistenia, na ktoré upozornili dve nové správy, ktoré dnes zverejnila agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) ( 1 ). Správy vydané v rámci projektu EU4Monitoring Drugs ( EU4MD ) financovaného EÚ poskytujú obraz o trhu s drogami v regiónoch susedskej politiky východnej a južnej Európy ( ESP-východ a ESP-juh ) ( 2 ).

Analýzy ponúkajú najvyšší prehľad o výrobe drog, obchodovaní s nimi, dostupnosti, užívaní a zdravotných ujmách a skúmajú hybné sily a sprostredkovatelia drogových trhov v týchto dvoch regiónoch. Po kapitolách venovaných jednotlivým drogám nasledujú analýzy orientované na budúcnosť, zohľadňujúce medzery v poznatkoch a vplyv megatrendov (napr. digitalizácia, globalizácia, nadnárodná mobilita) na regionálnu drogovú situáciu.

Správy zdôrazňujú konkrétne hrozby súvisiace s drogami a ich potenciálne dôsledky pre bezpečnosť a zdravie v týchto dvoch regiónoch. Identifikujú sa aj ďalšie výzvy vrátane hospodárskej neistoty, korupcie, prebiehajúceho konfliktu a internacionalizácie sietí organizovaného zločinu. V oboch regiónoch sa teraz uvádza dostupnosť širšej škály látok, ako aj rast online trhov, čo je trend posilnený počas COVID-19.

Zistenia sú založené na štúdiách financovaných EMCDDA realizovaných v rokoch 2019 až 2022 vrátane viac ako 100 kvalitatívnych rozhovorov uskutočnených so zainteresovanými stranami v týchto dvoch regiónoch. Medzi respondentmi boli colníci a bezpečnostní úradníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, výskumníci, mimovládne organizácie, zástupcovia vlád a medzinárodných organizácií. Tieto zdroje údajov boli doplnené sekundárnymi zdrojmi vrátane vedeckej literatúry, mediálnych článkov a materiálu s otvoreným zdrojovým kódom.

Riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel hovorí: „Sme potešení, že dnes môžeme spustiť naše prvé regionálne strategické analýzy drogového trhu, ktoré sme vykonali s našimi východnými a južnými susedmi. Poskytujú cenné poznatky o najnovších zdravotných a bezpečnostných hrozbách súvisiacich s drogami v týchto oblastiach. Správy ukazujú, ako sa vyvíjajú trhy s drogami v týchto dvoch regiónoch a ako môže mať tento vývoj vplyv na dobrú správu vecí verejných a právny štát. Odhaľujú tiež, ako sa menia vzorce užívania drog so širšou paletou užívaných látok. Zatiaľ čo správy uvádzajú množstvo dôležitých zistení, poukazujú aj na potrebu dôkladnejšieho monitorovania a systematického zberu spoľahlivých a porovnateľných údajov“.

ESP-východ: kľúčové zistenia

Východné partnerstvo regiónu európskej susedskej politiky ( ESP-východ ) je významnou tranzitnou oblasťou pre nelegálne drogy, keďže cez ňu prechádza niekoľko hlavných trás pašovania. Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina hraničia s EÚ a sú na severnej trase pašovania heroínu do Európy. Medzitým sa krajiny južného Kaukazu , Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko , nachádzajú v blízkosti Afganistanu , svetového centra výroby ópia a heroínu a nedávno vznikajúcej oblasti výroby metamfetamínu. Na región majú vplyv dve hlavné trasy pašovania heroínu z Afganistanu (balkánska a severná trasa).

 • Existujú správy o poklese užívania heroínu v regióne ESP-východ a náraste užívania syntetických opioidov (napr. „pouličného“ metadónu), najmä v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine . Možnými hnacími faktormi záujmu o syntetické opioidy sú nízka čistota heroínu a relatívne nízka cena pouličného metadónu a liekov odklonených od liečby opioidnými agonistami.
 • Zdá sa, že užívanie kokaínu a jeho záchyty sú v regióne nízke. Existujú však náznaky, že nedávno sa mohla vyvinúť nová trasa obchodovania s kokaínom, v rámci ktorej sa droga pašuje z Južnej Ameriky cez krajiny hraničiace s Čiernym morom, ktoré sú potenciálne určené pre trh EÚ. Ukrajina oznámila najväčšie množstvá kokaínu zadržaného v rokoch 2019 a 2020 (2019, 837 kg; 2020, 166 kg). Zatiaľ čo informácie týkajúce sa medzinárodných zločineckých sietí súvisiacich s drogami v regióne sú obmedzené, prítomnosť talianskej 'Ndranghety bola na Ukrajine hlásená v roku 2021, keď bolo v prístave Odesa zadržaných 120 kilogramov kokaínu.
 • Zdá sa, že kľúčovým regionálnym rozvojom je rozšírenie online trhov s drogami. Tieto trhy teraz zohrávajú dôležitejšiu úlohu pri predaji a nákupe drog v Arménsku , Bielorusku , Gruzínsku , Moldavsku a donedávna aj na Ukrajine . Tento vývoj súvisí s vnímaným zvýšením dostupnosti niektorých NPS.
 • Organizované zločinecké siete zohrávajú úlohu pri výrobe syntetických drog v niektorých krajinách regiónu. To zahŕňa Azerbajdžan , kde sa zdá, že výroba metamfetamínu sa od roku 2018 zvýšila.
 • Potenciálnou hrozbou pre región môže byť výroba a obchodovanie so syntetickými drogami s pôvodom v EÚ. Niektoré nepriame dôkazy sa odrážajú v názore odborníkov, že používanie MDMA sa zvýšilo v niektorých krajinách ESP-východ .
 • Správa obsahuje časť o potenciálnom vplyve vojny na Ukrajine . Očakáva sa, že tranzit zásielok drog cez Ukrajinu sa v krátkodobom horizonte zníži. Okrem toho je možné, že v čiernomorskom regióne dôjde k nárastu využívania iných vstupných bodov pre zásielky drog. Domáca výroba drog pravdepodobne zostane aj naďalej utlmená, zatiaľ čo zdravotnícke služby vrátane protidrogovej liečby budú naďalej čeliť narušeniam a prevádzkovým problémom. V správe sa uvádza: „Za prioritu by sa malo považovať zabezpečenie kontinuity starostlivosti o tých, ktorí utekajú pred vojnou.“ ( 3 )

ESP-Juh: kľúčové zistenia

Južné partnerstvo regiónu európskej susedskej politiky ( ESP-Juh ) sa zameriava na Alžírsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Palestínu* , Sýriu a Tunisko . Niektoré kľúčové globálne oblasti výroby kanabisu sa nachádzajú v tomto regióne (sústredené v Maroku a Libanone ), zatiaľ čo výroba tabliet captagon sa údajne uskutočňuje v Sýrii a Libanone . Región ESP-Juh informátori vnímajú ako rastúci spotrebiteľský trh s drogami. Obsahuje aj niekoľko centier obchodovania s drogami, ktorých význam, zdá sa, rastie.

 • Pestovanie kanabisu sa na severoafrickej strane regiónu javí ako relatívne stabilné , existujú však určité známky zvýšeného pestovania v Libanone, Sýrii, Izraeli a v menšej miere aj v Palestíne . V poslednom desaťročí došlo k zmenám v právnom rámci niektorých foriem. pestovania kanabisu v Libanone a Maroku . Rastlinný kanabis a kanabisová živica sú látky, s ktorými sa v regióne najviac obchoduje, pričom trasy pretínajú takmer každú krajinu ESP – juh .
 • Región ENP-Juh je kľúčovou oblasťou výroby amfetamínu, najmä vo forme tabliet typu captagon. Zdá sa, že výroba sa sústreďuje v Sýrii a Libanone a objavili sa správy o násilných stretoch medzi bezpečnostnými silami a obchodníkmi s captagonom pozdĺž jordánskej hranice so Sýriou. Výroba captagonu a obchodovanie s nimi spojené so štátnymi a neštátnymi aktérmi sa stáva rastúcou bezpečnostnou hrozbou v regióne, pričom trasy zahŕňajú veľký počet krajín.
 • Zdá sa, že vzorce užívania drog sa v regióne posúvajú smerom k širšej škále látok. Uvádza sa, že používanie syntetických stimulantov, ako je amfetamín, MDMA, niektoré NPS a zneužívané liečivá (napr. pregabalín), sú čoraz bežnejšie. Zdá sa, že v regióne rastie aj trh s metamfetamínom; väčšinou na Blízkom východe . V niektorých oblastiach, vrátane Alžírska , Izraela , Maroka a Tuniska , existujú zakorenené oblasti užívania heroínu .
 • Pokračujúce hospodárske výzvy a konflikty, napríklad v Libanone , Líbyi a Sýrii , mohli prispieť k expanzii drogovej ekonomiky v regióne, a to tak z hľadiska zvýšeného dopytu po nelegálnych látkach, ako aj ako hnacia sila zvyšovania účasti na ich výrobe, obchodovaní s nimi. a zásobovanie. Napríklad v Libanone sa zdá, že niektorí farmári prešli z legálnych plodín na kanabis, aby si doplnili svoj príjem.
 • Medzinárodné zločinecké siete v regióne ESP-Juh predstavujú významnú hrozbu pre bezpečnosť a zdravie. Zdá sa, že existuje väčšia prepojenosť medzi zločineckými sieťami so sídlom v regióne a sieťami v iných geografických oblastiach. Zločinecké siete niekedy využívajú komunity diaspór (hlavne v Európe) na uľahčenie aktivít na trhu s drogami (napr. „Mokro“ mafia).
 • Reakcie štátov na problémy s drogami v regióne sú prevažne orientované na znižovanie ponuky, avšak v posledných rokoch došlo k určitému rozšíreniu prístupov v oblasti verejného zdravia.

Správy budú spustené 21.11.2022 na sprievodnom podujatí Európskej konferencie o návykovom správaní a závislostiach („Lisabonské závislosti 2022“): https://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/side-events