Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Verejné prerokovanie a pripomienkovanie KPSS na roky 2023-2030

10.05.2022

Verejné prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Bratislavy na roky 2023-2030 sa koná dnes 10. mája 2022 od 16:00 hod online a tiež offline v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Na podujatie je potrebné sa registrovať tu.

 

Všetky potrebné informácie nájdete na podstránke webu mesta o komunitnom plánovaní tu.

Z pohľadu Odboru koordinácie protidrogovej politiky a monitorovania drog (OKPSaMD) Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré participovalo v relevantnej pracovnej skupine,  upozorňujeme na tieto dôležité výstupy

1) Analytickú časť KPSS, spracovanú pre hlavné mesto SR Bratislava spoločnosťou AUGUR Consulting, s. r. o

Záverečná správa  na s.200 až 250 obsahuje časť pod názvom “ANALÝZA POTREBNOSTI ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A SLUŽIEB NA SOCIÁLNE SLUŽBY PREVIAZANÝCH A PRIAMO PODMIENENÝCH PRE OBLASŤ ĽUDÍ UŽÍVAJÚCICH DROGY“

Na základe analýzy bolo sformulovaných niekoľko odporúčaní vo niektorých vybraných oblastiach: Strategické opatrenia a spolupráca

• HMBA by sa mohlo stať dôležitým hráčom (stakeholderom) vo veci odbornej debaty v oblasti drogovej problematiky na viacerých úrovniach (predovšetkým na národnej) a v témach (napríklad s cieľom destigmatizácie, podpory profesionalizácie, financovania služieb, podpora ľudsko-právnych prístupov, nastavenia politiky a štandardov práce represívnych zložiek a podobne).

• HMBA môže iniciovať spolu s BSK diskusiu o štandardoch kvality preventívnych aktivít, ktoré sú realizované na školách.

• HMBA by mal prevziať rolu koordinátora previazanosti služieb (vrátane poskytovateľov z verejného, neziskového a súkromného sektora); vytvoriť spoločnú platformu aj pre participujúce organizácie a MVO poskytujúce sociálne, zdravotné, rehabilitačné, liečebné, psychologické a právne služby.

HMBA by mal na národnej úrovni iniciovať potrebu vytvárania multidisciplinárnych tímov a prepájania zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

• Zmapovať drogovú scénu v spolupráci s MČ s väčším dôrazom na lokálne špecifiká.

• Zmapovať problematiku násilia, verbálneho, fyzického a sexuálneho v súvislosti s drogovou scénou., napríklad s využitím štatistík policajného zboru SR a mestskej polície (počet a typ výjazdov, riešené priestupky a trestné činy). (Práve tento aspekt v analýze nebol identifikovaný, no autori považujú  za dôležité túto oblasť hlbšie preskúmať vzhľadom na limity štúdie.)

Opatrenia SS

Podpora nových SS:

  • vznik tzv. aplikačnej miestnosti,
  • pomoc ženám, tehotným ženám, matkám a rodinám, ktoré sú zasiahnuté užívaním drog,
  • terénne služby a kontajnerové modulácie ako pomoc pri rozširovaní SS,
  • podpora stacionárov,
  • vznik podporovaného zamestnávania a bývania.

Podpora a koordinácia existujúcich služieb.

• Vytváranie špecifických a participatívnych služieb pre mladých ľudí, ktorí užívajú drogy alebo experimentujú s drogami, s dôrazom na zapojenie vrstovníkov a vzdelávanie a poradenstvo pre rodičov, keďže tí sa ukázali ako kľúčoví pre mladých ľudí.

Bezpečnosť, ľudské práva

• Zdôrazňovať podporu opatrení v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým v spolupráci s represívnymi zložkami (mestská polícia, štátna polícia). Hlavné mesto by malo iniciovať pravidelné školenia pre policajný zbor a mestskú políciu s cieľom podpory nekonfliktnej komunikácie s mladými ľuďmi a ľuďmi, ktorí užívajú drogy.

• V spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva je potrebné monitorovať a upozorňovať na prípady diskriminácie, ak je ľuďom, ktorí užívajú drogy, zamedzený prístup k službám pomoci.

• Realizovať kampaň zameranú na destigmatizáciu cieľovej skupiny

 

2) Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2023 – 2030

O príprave KPSS 2023-2030 bola zverejnená informácia na tejto stránke  1.marca 2022 (pozri Preview (infodrogy.sk).

Na s.68 až 79 Komunitného plánu sociálnych služieb, v časti 5.3. Oblasť drogovej politiky a exponovaných lokalít  sú zverejnené konkrétne strategické a špecifické ciele, kategorizovaná ich priorita a aj  finančný plán na  zabezpečenie realizácie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu cieľov KPSS.

Takmer všetky špecifické ciele akcentujú previazanosť s národnou stratégiou a európskymi stratégiami, napr. zvýšenie  dostupnosti existujúcej siete odbornej pomoci pre zraniteľnú skupinu/subskupiny , čo je v súlade so stratégiou EÚ v oblasti drog na obdobie 2021 – 2025 – so strategickou prioritou č. 6 „Zabezpečiť prístup a posilniť služby v oblasti liečby a starostlivosti“. Je to zároveň v zhode s Národnou protidrogovou stratégiou SR na obdobie rokov 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030, resp. pokiaľ ide o subpopulácie (ženy, matky s deťmi, starnúca populácia) nemajú prístup k špecializovaným SS, ktoré by prihliadali na ich špecifické potreby, čím sa znižuje efektivita pomoci, liečby a resocializácie pre danú cieľovú skupinu. Stratégia EÚ v oblasti drog na roky 2021 – 2025 explicitne pomenováva tieto ciele v strategických prioritách 5.2, 6.5 a 6.6.

Dôležitosť odborného mapovania, výskumu a holistického synergického prístupu explicitne zdôrazňuje aj „Stratégia EÚ v oblasti drog na obdobie 2021 – 2025“, ako aj Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky (kapitoly 2.2; 2.3; 2.5 a 2.6).

Nevyhnutná koordinácia a spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov  (štátna správa, samospráva, MVO a i. ) sa premieta do potreby vytvoriť strategický dokument, ktorý určí základné rámce, mantinely, postupy a ich koordináciu v oblasti užívania drog, rizikového správania a závislostí, pričom by sa mal dôraz klásť na vedecké poznatky a mapovanie aktuálnej situácie v drogových subkultúrach hlavného mesta. Táto koncepcia by mala byť tvorená participatívnym spôsobom.

 

Zdroje: uvedené v texte a

Oddelenie prevencie a znižovania rizík

Sekcia sociálnych vecí Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy

Spracované: Eleonora Kastelová, marec 2022

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava