Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Komunitný plán sociálnych služieb pre hl. mesto SR Bratislavu

01.03.2022

Kompetencie v oblasti sociálnych služieb patria medzi najdôležitejšie kompetencie hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k jeho obyvateľom. Pre napĺňanie týchto kompetencií, je kľúčovým nástrojom komunitné plánovanie sociálnych služieb (KPSS), najnovší komunitný plán sa od roku 2021 spracováva pod gesciou Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HMB a prostrednctvom pracovných skupín zameraných na potreby cieľových skupín.

Cieľové skupiny sú:

• Deti, mládež a rodiny v ohrození

• Starší obyvatelia a obyvateľky

• Osoby so zdravotným znevýhodnením

• Ľudia bez domova

Ľudia majúci skúsenosť s drogami 

V ostatnej PS má zastúpenia aj Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog (NMCD) MZ SR

Paralelne s KPSS vzniká aj strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (Bratislava 2030). Pre zabezpečenie kontinuity a komplexnosti  budú v tomto Programe zapracované  výstupy z KPSS.

Výstupy KPSS pre Bratislava 2030 budú predstavené online na jar 2022 a tak ako doteraz ich bude možné verejne pripomienovať. .

Pre viac informácií o Bratislava 2030: www.bratislava2030.

Bratislava | Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava