Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030

02.11.2021

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030

Dňa 27. októbra 2021 vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 619/2021 schválila „Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030“ (ďalej len „Stratégia“).Stratégia je v poradí šiestym strategickým, nadrezortným materiálom pre oblasť drogovej politiky v Slovenskej republike. Nadväzuje na Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020 (ďalej len "NPS"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 380/2013. V nadväznosti na ukončenie platnosti NPS a vzhľadom na potrebu pokračovania aktivít pre dosiahnutie cieľov - chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť multidisciplinárny, integrovaný, vyvážený a faktami podložený prístup k drogovej problematike bola vytvorená predkladaná Stratégia.

Stratégia je výsledkom spolupráce Ministerstva zdravotníctva SR; Ministerstva hospodárstva SR; Ministerstva financií SR; Ministerstva vnútra SR; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstva spravodlivosti SR; Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Ministerstva obrany SR; Ministerstva kultúry SR; Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti; Generálnej prokuratúry SR a ďalších subjektov.

Pred predložením na rokovanie vlády SR bola dňa 4. októbra 2021 Stratégia schválená Radou vlády SR pre protidrogovú problematiku.

 

Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národnej protidrogovej stratégie SR za obdobie rokov 2013-2020

Dňa 27. októbra 2021 vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie „Hodnotiacu správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národnej protidrogovej stratégie SR za obdobie rokov 2013-2020“ (ďalej len „Správa“). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky tak splnilo uznesenie vlády č. 380/2013, bod B.5., kde termín predloženia na rokovanie vlády SR bol predĺžený do 31. decembra 2021. Dňa 4. októbra 2021 bola Správa schválená Radou vlády SR pre protidrogovú problematiku.

Vláda SR svojím uznesením č. 380 z 10. júla 2013 schválila návrh Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020 (ďalej len "NPS"). NPS bola v poradí piatym dokumentom vlády SR, ktorým v roku 1995 položila základy národnej protidrogovej politiky. Spoločným základom národných protidrogových stratégií SR bol vyvážený prístup k znižovaniu ponuky drog a dopytu po drogách a preferencia hodnôt, na ktorých je SR ako člen Európskej únie (ďalej len "EÚ") založená: úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, solidarita, právny štát a ľudské práva. Cieľom priorít a opatrení bolo zaistiť ochranu ľudského zdravia, sociálnej stability a bezpečnosti, a to prostredníctvom uceleného, účinného a efektívneho vykonávania opatrení, intervencií a prístupov k zníženiu dopytu po drogách a ich ponuky na národnej úrovni, úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni.

Správa je výsledkom spolupráce Ministerstva zdravotníctva SR; Ministerstva hospodárstva SR; Ministerstva financií SR; Ministerstva vnútra SR; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstva spravodlivosti SR; Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Ministerstva obrany SR; Ministerstva kultúry SR; Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti; Generálnej prokuratúry SR; Centier pre liečbu drogových závislostí; Odborného liečebného ústavu psychiatrického n.o. Predná Hora; ako aj relevantných organizačných útvarov Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava