Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

SPRÁVA NMCD 2021 O PRIESKUME ŠTRUKTÚRY KLIENTOV A SLUŽIEB RESOCIALIZÁCIE ZA ROK 2020

30.08.2021

NMCD realizuje prieskumy v zariadeniach akreditovaných MPSVaR SR pre výkon opatrení SPODaSK s resocializačným programom od roku 2008. V roku 2021 sa na prieskume podielalo 16 akreditovaných zariadení – centier pre deti a rodiny s resocializačným programom(v priebehu celého obdobia to bolo 16 až 20 pôsobiacich na území SR). Od prvého roku prieskumu sleduje prepojenie CDR s programom resocializácie so zdravotníckymi službami, iniciátorov primárneho kontaktu s centrami, tiež spoluprácu pri samotnom resocializačnom programe a jeho absolvovaní, sleduje NMCD od začiatku prieskum (2008 /údaje 2007). Zo strany centier je táto spolupráca každoročne v prieskumoch reportovaná. Podnetom pre monitorovanie štruktúry klientov centier s programom resocializácie zo strany NMCD bol medzinárodný projekt s názvom: „Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok“, pričom hlavnou ideou projektu bola potreba kontinuity terapeutickej práce s klientom. Väčšina CDR s programom resocializácie uvádza prepojenie na geograficky najbližšie konkrétne a špecializované zdravotnícke zariadenia/služby. Na druhej strane je niekoľko špecializovaných psychiatrických centier, známych dlhodobou spoluprácou s konkrétnymi centrami, ktoré odporúčajú pacientom po skončení medicínskej fázy liečby ako následná starostlivosť. Od roku 2016 NMCD sleduje v prieskume aj absolvovanie liečby klientov v zdravotníckom zariadení pred vstupom do resocializačného procesu. Podiel klientov, ktorí liečbu absolvovali sa priebežne pohybuje medzi 50% až 40%. s klesajúcou tendenciou, v poslednom roku prieskum však stúpol ich percentuálny podiel na vyše 60%, čo možno pripísať zintenzívneniu spolupráce medzi centrami a inštitúciami s liečbou závislostí. Vzhľadom k tomu, že dlhoročné výsledky prieskumu v súvislosti s počtom klientely v centrách prichádzajúcej z výkonu trestu ukazujú, že percento týchto klientov je mimoriadne nízke a má klesajúcu tendenciu, bola v tomto roku do prieskumného dotazníka pridaná otázka, kde sa jednotlivé centrá mali možnosť vyjadriť k dôvodu tejto reality a k jej možnému riešeniu. Z prieskumu vyplýva, že riešením by malo byť aktívne prepojenie v rámci penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti medzi inštitúciami na výkon trestu, sociálnymi kurátormi a jednotlivými CDR s programom resocializácie, v rámci ktorej by boli potenciálni klienti mali byť informovaní a možnostiach realizácie programu resocializácie v centrách

 

správa

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava