Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Svetová správa o drogách 2021

28.06.2021

Svetová správa o drogách do roku 2021, pozostáva z piatich samostatných brožúr a poskytuje hĺbkovú analýzu globálnych trhov s drogami, vykresľuje komplexný obraz merateľných účinkov a potenciálneho vplyvu krízy COVID-19 na svetový problém s drogami.

Svetová správa o drogách do roku 2021 je zameraná na podporu väčšej medzinárodnej spolupráce

v boji proti vplyvu svetového drogového problému na zdravie, správu vecí verejných a bezpečnosť.

Osobitne sa zameriava na vplyv pandémie COVID-19 a aj na pomoc členským štátom pri predvídaní

a riešení výziev, ktoré môžu vzniknúť v blízkej budúcnosti.

 

 

 

 

 

 

Táto brožúra, ktorá predstavuje druhú časť Svetovej správy o drogách do roku 2021, obsahuje prehľad

celosvetového dopytu po drogách a ich ponuky. Poskytuje najnovšie odhady a trendy v užívaní drog

a zaoberá sa niekoľkými prierezovými oblasťami súvisiacimi s globálnym drogovým problémom. Medzi

skúmané otázky patrí rozsah užívania drog a ich vplyv na zdravie vrátane trendov pozorovaných u ľudí

s problémom užívania drog, dopyt po protidrogovej liečbe, škody vyplývajúce z užívania NPS, HIV

a hepatitída medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy. Brožúra obsahuje aj projekciu vplyvu populačného

rastu na užívanie drog do roku 2030. Pokiaľ ide o dodávky drog, brožúra poskytuje prehľad o rozsahu

nezákonného pestovania plodín a trendoch vo výrobe a obchodovaní s drogami vrátane NPS na celosvetovej úrovni.

Okrem toho skúma najnovšie dôkazy týkajúce sa dodávok drog a iných látok prostredníctvom trhov s drogami na internete.

Obsahuje kapitolu venovanú predaju niektorých syntetických látok určených pre trhy s drogami na otvorenom webe

a ďalšiu kapitolu o obchodovaní s drogami a NPS na bežne neprístupnom webe.(Darknete)

Táto brožúra, ktorá predstavuje tretiu časť Svetovej správy o drogách do roku 2021, obsahuje analýzu

globálneho trhu s kanabisom, počnúc preskúmaním ponuky kanabisu vrátane trendov v pestovaní rastlinného

kanabisu a kanabisovej živice a obchodovaní s nimi na celosvetovej úrovni a v rôznych regiónoch. Obsahuje

najnovšie odhady a trendy v užívaní kanabisu vrátane analýzy zmien v užívaní kanabisu a vnímaní rizika

v priebehu času. Brožúra obsahuje aj prehľad najnovšieho vývoja opatrení regulujúcich nemedicínske užívanie

kanabisu v Kanade, Uruguaji a niektorých štátoch USA.. Pokiaľ ide o opiáty, brožúra sa zaoberá prekrývaním

rôznych opiátov, najmä pokiaľ ide o dynamiku dopytu. Obsahuje aj najnovšie odhady a trendy v užívaní opiátov

na celosvetovej a regionálnej úrovni vrátane aktualizácie dostupnosti farmaceutických opiátov na lmedicínske účely.

Potom nasleduje prehľad najnovších odhadov a trendov v ponuke opiátov, od pestovania maku siateho a výroby ópia

až po trendy a trasy obchodovania s ópiom, na základe záchytov v subregiónoch, v ktorých sa opiáty vyrábajú, a pozdĺž ciest na hlavné trhy opiátov. Brožúra končí

analýzou dodávok iných opiátov, najmä trendov a trás obchodovania s fentanylmi a tramadolom na celosvetovej úrovni, ako aj v najviac postihnutých subregiónoch.

Štvrtá časť Svetovej správy o drogách obsahuje analýzu globálneho trhu s kokaínom, počínajúc analýzou

ponuky kokaínu, vrátane trendov v pestovaní koky a vo výrobe kokaínu, ako aj obchodovaní s ním

na medzinárodnej úrovni a v rôznych regiónoch. Okrem toho obsahuje aj prehľad najnovších odhadov

a trendov v užívaní kokaínu na rôznych trhoch. Pokiaľ ide o stimulačné drogy amfetamínového typu,

táto časť správy skúma aktuálne trendy v ponuke a dopyte po metamfetamínu, amfetamíne a extáze.

Poskytuje informácie o výrobe každej z týchto drog, vychádzajúce z poznatkov získaných pri likvidácii laboratórií

a záchytoch prekurzorov na výrobu ATS. 5 Prináša tiež prehľad o obchodovaní s týmto typom drog na globálnej

úrovni s osobitným zreteľom na regióny a subregióny, ktoré sú najviac postihnuté. Štvrtá časť správy obsahuje

posledné odhady a informácie o trendoch v užívaní amfetamínov a extázy na regionálnej a globálnej úrovni.

 

Táto brožúra, ktorá predstavuje piatu časť Svetovej správy o drogách 2021, obsahuje predbežné

posúdenie vplyvu pandémie COVID-19 na trhy s drogami, keďže situácia sa naďalej vyvíja a je

k dispozícii viac údajov. Cieľom je vykresliť komplexný obraz merateľných účinkov a potenciálneho

vplyvu krízy vyvolanej COVID-19 s cieľom pomôcť členským štátom pri predvídaní a riešení výziev,

ktoré môžu vzniknúť v blízkej budúcnosti. Brožúra obsahuje analýzu toho, ako pandémia ovplyvnila

výrobu, výrobu a obchodovanie s drogami podľa regiónu a typu drog. Po nej nasleduje analýza najnovších

trendov a modelov obchodovania s drogami a distribúcie drog na maloobchodnej úrovni, a to aj

na otvorenom webe a na darknete. Brožúra obsahuje aj analýzu toho, ako pandémia COVID-19 a opatrenia

na jej obmedzenie ovplyvnili užívanie drog a formy užívania drog, možné zdravotné dôsledky pre užívateľov

drog a ako bolo ovplyvnené poskytovanie liečby a služieb ľuďom, ktorí užívajú drogy; Brožúru uzatvára prehľad

potenciálu dlhodobých zmien na trhoch s drogami v dôsledku pandémie.

Ďalšie súčasti Svetovej správy o drogách 2021

statistics

 

 

ZDROJE © United Nations, June 2021. All rights reserved worldwide. ISBN: 9789211483611 eISBN: 9789210058032 United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8 World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8)

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava