Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európska správa o drogách 2021

09.06.2021

Európska správa o drogách

Trendy a vývojové zmeny

Táto publikácia Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) je chránená autorským právom. EMCDDA odmieta právnu a inú zodpovednosť za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z použitia údajov uvádzaných v tomto dokumente. Obsah tejto publikácie nemusí vyjadrovať oficiálne názory partnerov centra EMCDDA, členských štátov EÚ ani agentúr alebo inštitúcií Európskej únie.

Táto správa je k dispozícii v angličtine, bulharčine, češtine, dánčine, estónčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, chorvátčine, litovčine, lotyštine, maďarčine, nemčine, nórčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine, španielčine, švédčine, taliančine a turečtine. Všetky preklady vyhotovilo Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Luxemburg: Úrad pre publikácie Európskej únie 2021

© Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, 2021

Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Pandémia COVID-19 mala od začiatku roka 2020 dramatický vplyv na spôsob života, keďže krajiny v Európe a na celom svete museli zaviesť bezprecedentné opatrenia na ochranu verejného zdravia. Táto kríza zasiahla aj všetky aspekty tohto javu v Európe vrátane výroby, obchodovania, distribúcie a užívania drog. Európska správa o drogách 2021: Trendy a vývojové zmeny, poskytuje prehľad o tomto vývoji a za podpory štatistickej ročenky predstavuje najnovšie údaje a štatistiky od našich národných partnerov. Táto správa vám ponúka najdôležitejší prehľad v stručnom grafickom formáte s odkazmi na množstvo online informácií, ktoré poskytlo centrum EMCDDA.

Celá správa: Európska správa o drogách 2021

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava