Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

SÚDNOLEKÁRSKE ASPEKTY UŽÍVANIA / ZNEUŽÍVANIA PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK

28.09.2020

SÚDNOLEKÁRSKE ASPEKTY UŽÍVANIA/ ZNEUŽÍVANIA PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK

© doc. Dr. med. univ. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva, 2020

K závažným celospoločenským problémom, nielen v Slovenskej republike, patria užívanie/zneužívanie psychoaktívnych látok, predovšetkým drog a drogové závislosti, ktoré prinášajú so sebou poškodenie zdravia, nielen toxickým pôsobením drogy samotnej, ale aj v dôsledku šírenia infekčných ochorení, napr. AIDS alebo hepatitídy. Drogová závislosť spôsobuje poruchy duševného stavu jednotlivcov končiace sa celkovým rozkladom hodnotového systému a osobnosti ako takej. Tieto negatíva sa pri väčšom výskyte prenášajú do sociálnej sféry v podobe nárastu kriminality, rozpadu rodín, sociálnej dezintegrácie postihnutej populácie, zníženia jej ekonomickej výkonnosti, nezamestnanosti, nárastu počtu bezdomovcov, atď.

V Slovenskej republike bola skoncipovaná a vypracovaná protidrogová politika, ktorá sa realizuje v súlade s medzinárodnými dohovormi Organizácie spojených národov o všeobecnej prohibícii drog zameranej na iné než terapeutické alebo vedecké účely, z ktorých vychádza aj Národný program boja proti drogám.

Predpokladom úspešného boja proti šíreniu drogových závislostí a obchodu s tradičnými i syntetickými drogami je dôkladné zmapovanie národnej drogovej scény, aby jednotlivé kroky realizované v rámci boja s drogami boli adresované tým populačným skupinám, ktoré sú najviac ohrozené týmto nebezpečenstvom.

Najtragickejším následkom zneužívania drog sú úmrtia súvisiace s jednorazovou alebo opakovanou aplikáciou drogy. Z tohto dôvodu je monitorovanie úmrtí súvisiacich s drogami a úmrtnosti užívateľov drog jedným zo základných ukazovateľov závažnosti drogového problému. Získané údaje sú veľmi dôležitým zdrojom poznatkov a slúžia ako jedno z východísk pre tvorbu protidrogovej politiky a stratégie nielen na národnej ale aj na medzinárodnej úrovni.

Monografia podáva prehľad problematiky nežiadúcich účinkov drog a psychoaktívnych liečiv z pohľadu odboru súdne lekárstvo a to v najzávažnejšej oblasti, v oblasti úmrtí 5

súvisiacich s drogami a psychoaktívnymi látkami. Uvádza stručný prehľad účinkov drog a psychoaktívnych liečiv na ľudský organizmus predovšetkým z pohľadu morfologických zmien a príčin smrti. Prezentuje výsledky monitorovania prípadov uvedených úmrtí v Slovenskej republike za obdobie 15 rokov (2004 – 2018) od vzniku tejto povinnosti pre Slovenskú republiku v rámci jej členstva v Európskej únii. Pre doplnenie celkového obrazu smrteľných následkov užívania/zneužívania psychoaktívnych látok uvádzajú sa aj prípady úmrtí súvisiacich s psychoaktívnymi liečivami.

Okrem sumárnych výsledkov na celoslovenskej úrovni sú prezentované aj trendy vo vývoji ukazovateľa v spádových oblastiach jednotlivých pracovísk. Na vybraných kazuistikách sú demonštrované závažné celkové dopady užívania/zneužívania drog a psychoaktívnych liečiv na zdravotný stav najrizikovejšej skupiny tzv. problémových užívateľov drog.

Autor na tomto mieste ďakuje za spoluprácu a pomoc pri plnení tejto náročnej úlohy všetkým pracovníkom súdnolekárskych pracovísk, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na výkone pitiev, toxikologických analýz a administratívnych činností spojených s monitorovaním indikovaných prípadov.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava