Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

EMCDDA o dôsledkoch COVID-19 pre ľudí, ktorí užívajú drogy (PWUD) a poskytovateľov starostlivosti pre ľudí, ktorí užívajú drogy

02.04.2020

COVID-19 je hlavnou globálnou zdravotnou hrozbou

Ľudia, ktorí užívajú drogy, čelia rovnakým rizikám ako bežná populácia, a preto si musia byť vedomí vhodných rád na zníženie rizika infekcie. Môžu však byť vystavení ďalším rizikám, ktoré si vyžadujú vypracovanie stratégií posudzovania a zmierňovania. Súvisia s niektorými správaním súvisiacimi s užívaním drog a s prostredím, v ktorom sa užívanie drog uskutočňuje alebo kde sa poskytuje starostlivosť. Riziká zvyšuje vysoká miera fyzickej a psychologickej komorbidity zistená u niektorých ľudí, ktorí užívajú drogy, skutočnosť, že problémy s drogami sú častejšie v marginalizovaných komunitách a stigmatizácia, ktorú ľudia, ktorí užívajú drogy, často zažívajú.

Súčasná kríza v oblasti verejného zdravia vyvoláva vážne ďalšie obavy o ľudí, ktorí užívajú drogy, zabezpečenie kontinuity služieb pre osoby s problémami s drogami a ochrana osôb, ktoré poskytujú starostlivosť a podporu tejto populácii.

Účelom tohto brífingu je upozorniť na vznikajúce riziká spojené s pandémiou COVID-19 pre ľudí, ktorí ich užívajú drogy a osoby, ktoré pre ne poskytujú služby z európskej perspektívy, a ak je to potrebné, povzbudzovať plánovanie, hodnotenie a prispôsobovanie špeciálnych drogových intervencií.

Preskúmania a aktualizácie služieb na vnútroštátnej a miestnej úrovni sa budú musieť uskutočniť v kontexte usmernení a pravidiel konkrétnej krajiny na ohnisko COVID-19 a poradenstvo poskytované ECDC a WHO.

 

Aké sú konkrétne riziká pre ľudí, ktorí užívajú drogy (PWUD) počas Pandémie COVID-19?

Kým PWUD predstavuje rovnaké riziko infekcie vyvolané vírusom COVID-19 ako bežná populácia, čelia aj ďalším rizikám, ktoré je potrebné zvážiť a zmierniť. Obzvlášť starnúca kohorta užívateľov opiátov v Európe je zraniteľné z dôvodu už existujúcich zdravotných problémov a faktorov životného štýlu. Rekreačné užívanie drog sa často odohráva v prostrediach, v ktorých sa jednotlivci zhromažďujú spolu a môžu mať drogy alebo drogové vybavenie zdieľané. Všeobecnejšie povedané, stigmatizácia a marginalizácia spojené s niektorými formami užívania drog nemusia iba zvyšovať riziko, ale vytvárajú aj prekážky na podporu opatrení na zníženie rizika.

Základné chronické zdravotné stavy sú spojené s niektorými formami užívania drog a zvyšujú riziko rozvoja závažných chorôb

Kvôli vysokej prevalencii chronických zdravotných stavov medzi PWUD, bude veľa z nich zvlášť ohrozených na závažné ochorenie dýchacích ciest, ak sa nakazí vírusom COVID-19. Medzi príklady patrí:

 • Výskyt chronických obštrukčných ochorení pľúc (CHOCHP) a astmy je medzi klientmi vysoký pri liečení drog a fajčenie heroínu alebo cracku môže byť priťažujúcim faktorom (Palmer et al.,2012).
 • Existuje tiež vysoký výskyt kardiovaskulárnych chorôb u pacientov, ktorí injekčne užívajú drogy a u ľudí užívajúcich kokaín (Thylstrup a kol., 2015) (Schwartz a kol., 2010).
 • Metamfetamín obmedzuje krvné cievy, čo môže prispieť k poškodeniu pľúc a  je dôkaz, že zneužívanie opioidov môže narušiť imunitný systém (Sacerdote, 2006).

 • Prevalencia infekcie vírusom HIV, vírusovej hepatitídy a rakoviny pečene - čo vedie k oslabenej imunite - je vysoký u ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy.

 • Fajčenie tabaku a závislosť od nikotínu sú medzi niektorými skupinami PWUD a môžu veľmi často zvyšovať riziko, že budú mať viac negatívnych výsledkov.
   

Riziko predávkovania liekom môže byť zvýšené u PWUD infikovaných COVID-19

Hlavným život ohrozujúcim účinkom každého opioidu, ako je heroín, je spomalenie a zastavenie dýchania. Pretože COVID-19 (ako každá závažná infekcia pľúc) môže spôsobovať dýchacie ťažkosti, môžu nastať problémy - zvýšenie rizika predávkovania užívateľmi opiátov. Protilátka naloxón sa používa v klinickom aj komunitnom prostredí ako preventívne opatrenie pri predávkovaní. Nie je známe, že naloxón ovplyvňuje dýchacie ťažkosti spôsobené COVID-19.

Zdieľanie zariadení medzi užívateľmi drog môže zvýšiť riziko infekcie

 • Pri zdieľaní injekčného materiálu sa zvyšuje riziko infekcie vírusmi prenášanými krvou, ako sú HIV a vírusová hepatitída B a C, zdieľanie kontaminovaných inhalačných, výparových, fajčiarskych alebo injekčných zariadení s COVID-19 môže zvyšovať riziko infekcie a hrať úlohu pri šírení vírusu. Vírus spôsobuje, že COVID-19 sa šíri hlavne od človeka k človeku, medzi ľuďmi, ktorí sú v úzkom kontakte medzi sebou a prostredníctvom dýchacích kvapiek vzniknutých pri kašľaní infikovanej osoby alebo kýchnutí. Vírus môže na niektorých povrchoch prežiť aj relatívne dlhú dobu.
 • Zatiaľ čo správy o znižovaní škôd sa zvyčajne zameriavajú na riziká spojené s injekčným podávaním, menej pozornosti je často spájané s inými formami podávania. Ohnisko COVID-19 môže predstavovať ďalšie riziká, ktoré sa v súčasnosti všeobecne neuznávajú, napríklad zdieľanie kanabisových jointov, cigariet, elektronické cigarety, inhalátory, vaporizéry alebo drogové vybavenie.

Preplnené prostredie zvyšuje riziko vystavenia účinkom COVID-19

Charakteristiky niektorých prostredí, ktoré často navštevujú ľudia užívajúci drogy môžu zvýšiť riziko vystavenia účinkom COVID-19:

Rekreačné užívanie drog sa často odohráva v skupinách alebo v preplnenom prostredí, čím sa zvyšuje riziko nakazenia COVID-19. Toto možno do určitej miery zmierniť následkom sociálneho dištancovania.

 • Strediská pre liečbu drogových závislostí, nízkoprahové služby a služby sociálnej podpory pre ľudí, ktorí užívajú drogy môžu mať oblasti, v ktorých je sociálne dištancovanie ťažké, napríklad čakárne alebo komunitné zariadenia. Zavádzanie vhodných dištančných a hygienických postupov sú kriticky dôležité.
 • PWUD bez domova nemá často inú alternatívu, ako tráviť čas vo verejných priestoroch a chýba im prístup k zdrojom na osobnú hygienu. Izolácia je pre ľudí bez domova veľmi náročná a prístup k zdravotnej starostlivosti je často veľmi obmedzený. 

Riadenie prenosových rizík COVID-19 bude pravdepodobne obzvlášť náročné vo väzeniach. Riziko užívania drog a infekčných chorôb je vo väzení vysoké. Sú to uzavreté prostredia, ktoré je často preplnené - bola zdokumentovaná infraštruktúra a oneskorená diagnostika (European Centre for Disease Prevention and Control and European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2018).

Riziká prerušenia prístupu k drogovým službám, čistým zariadeniam na užívanie drog a životne dôležitým liekom

Pokračovanie v starostlivosti o PWUD využívajúcich drogové služby môže byť výzvou pre nedostatok zamestnancov, prerušenie a zatvorenie služby, izolácia a obmedzenia týkajúce sa voľného pohybu. V tomto kontexte, je plánovanie mimoriadnych udalostí a kontinuity nevyhnutné.

Drogové služby - najmä malé, miestne zariadenia prevádzkované mimovládnymi organizáciami popri formálnych štruktúrach systémov verejného zdravia - môžu byť obzvlášť zraniteľné a nemajú prístup k dodatočným zdrojom potrebným na zabezpečenie kontinuity starostlivosti.

 • Existuje riziko zníženého prístupu k substitučnej terapii opioidmi ak iným nevyhnutným liekom ako čistého zariadenia na užívanie drog, najmä ak sa od obecných lekární vyžaduje zníženie ich otváracích hodín a služieb a pozastavenie dohľadu nad metadónom. Prístup k liekom bude pravdepodobne zvlášť náročné pre tých, ktorí sa sami izolujú, sú uzamknutí alebo v karanténe.
 • Obmedzenia pohybu v niektorých lokalitách v dôsledku COVID-19 môžu tiež viesť k narušeniu drogových trhov a znížená ponuka nezákonných drog. To by mohlo mať celý rad následkov, najmä na závislých užívateľov drog a mohlo by potenciálne viesť k zvýšenému dopytu po drogových službách.

Zabezpečenie účinných protidrogových služieb počas pandémie

Implementácia preventívnych opatrení proti prenosu COVID-19 v prostrediach používaných PWUD

Aby sa znížil prenos COVID-19 a zdieľanie drogového vybavenia sú potrebné dôrazne opatrenia na dištancovanie sa od spoločnosti a hygiena. Potrebné sú komunikačné stratégie vyvinuté tak, aby primerane zacieľovalo rôzne správanie a skupiny používateľov vrátane marginalizovaných skupín, ako napr. rekreačný užívatelia drog a užívatelia kanabisu bez domova. PWUD by sa mal povzbudzovať, aby zvážil, kde je možné zastaviť alebo znížiť ich konzumáciu drog ako ochranné opatrenie a je potrebné zabezpečiť odbornú podporu a pomoc tým, ktorí hľadajú prístup k službám. Ako sa to praktizuje u iných poskytovateľov verejného zdravia a sociálnych služieb, drogové služby, útulky pre bezdomovcov a väzenia by mali šíriť jasné správy o tom, ako znížiť riziko infekcie a sprístupniť vhodné materiály poskytovateľom služieb aj ich zamestnancom. Tie by mali obsahovať:

 • Osobné ochranné opatrenia: podpora správnych postupov hygieny rúk a znižovania rizika, ako napr. kašeľ a kýchanie do lakťovej jamky. Zabezpečte, aby boli toalety vybavené mydlom a jednorazovými utierkami. Poskytnite dezinfekčné prostriedky na ruky na báze alkoholu, ktoré obsahujú najmenej 60% alkoholu v rámci zariadenia vrátane registračných stolov, vchodov a východov.
 • Environmentálne opatrenia: časté čistenie použitých povrchov, minimalizovanie zdieľania predmetov, zabezpečenie pravidelného vetrania.
 • Je potrebné, aby súčasná prax v komunikácii s PWUD o rizikách zdieľania drog a drogového vybavenia bola primeraná požiadavkám na zníženie expozičných rizík COVID-19 vo svetle možných prenosových režimov (kvapôčky, povrchy).
 • Súčasné postupy pri poskytovaní čistých injekčných a iných pomôcok na drogy (napríklad fajčenie a inhalačné vybavenie), aby sa obmedzilo zdieľanie medzi užívateľmi drog, je potrebné prehodnotiť a podľa potreby prispôsobiť, aby zostali vhodné na daný účel. Pravdepodobne bude potrebné zvýšiť úroveň poskytovania vybavenia pre klientov v izolácii.
 • Je potrebné podporovať a zavádzať opatrenia na oddeľovanie od spoločnosti PWUD a osoby, ktoré s  nimi pracujú. Medzi ne patrí zabránenie blízkeho kontaktu (potrasenie rukou a bozkávanie), udržiavanie primeranej vzdialenosti medzi sebou a obmedzením počtu ľudí, ktorí môžu služby využívať súčasne. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) uverejnilo dokument o sociálnej oblasti dištancovanie:https://www.ecdc.europa.eu/sk/publications-data/considerations-relating-social-distancingmeasures-response-covid-19-second. Osobitná pozornosť by sa mala venovať podpore a poskytovaniu potrebné prostriedky pre klientov drogových služieb, užívateľom azylových domov a väzňov, aby im to umožnili chrániť seba a ostatných pred infekciou.
 • Protokoly sú potrebné na to, aby služby reagovali na PWUD, ktoré vykazujú známky možnej infekcie COVID-19. Patrí sem poskytovanie masiek tým, ktoré prejavujú respiračné príznaky (kašeľ, horúčka), vytvorenie izolovanej oblasti a vhodné postupy predkladania a oznamovania v súlade s vývojom národného usmernenia. ECDC uverejnilo technickú správu o prevencii a kontrole infekcií COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach vrátane zariadení dlhodobej starostlivosti: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-covid-19-healthcare-settings.
 • Všeobecné pokyny a informácie pre konkrétne skupiny pacientov, ako sú pacienti s chronickými ochoreniami nájdete tu: https://www.ecdc.europa.eu/en/newsevents/information-covid-19-specific-groups-elderly-patients-chronic-diseases-people

Zaručenie kontinuity starostlivosti počas pandémie

Bude nevyhnutné zaručiť kontinuitu základných zdravotníckych služieb pre užívateľov drog. V tejto súvislosti je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli služby náležite financované, aby boli zavedené opatrenia na ochranu zamestnancov a aby sa uprednostnilo plánovanie služieb.

Zabezpečenie kontinuity služieb:

 • Služby týkajúce sa liečby drogových závislostí a nízkoprahových služieb na znižovanie škôd spôsobených PWUD, ktoré budú musieť zostať v prevádzke za obmedzených podmienok.
 • Zabezpečenie nepretržitého poskytovania služieb protidrogovej liečby vrátane substitučných liekov opioidov a ďalšie dôležité lieky pre klientov budú preto prvoradým hľadiskom.
 • Pohotovostné plány budú potrebné pre prípadný nedostatok liekov a vybavenia.
 • Útvary budú musieť naplánovať pravdepodobnosť neprítomnosti zamestnancov vypracovaním flexibilných politík dochádzky a riešenia problémov, identifikáciou kritických pracovných funkcií a pozícií a plánovaním alternatívneho pokrytia prostredníctvom zamestnancov krížového výcviku.
 • Možno bude potrebné, aby služby naplánovali dočasné alternatívy v prípade nevyhnutného uzavretia pevných sídiel (napr. poskytovanie online služieb, dodávok liekov a zariadení prostredníctvom lekární, domácich návštev, telefónu) hovory alebo videohovory na vyhodnotenie a sledovanie) a prispôsobenie existujúcich postupov, ako je napríklad predĺženie predpísania liečby závislosti na opioidoch (OST).
 • Na základe vnútroštátnych usmernení môže byť potrebné pozastaviť, obmedziť alebo implementovať alternatívy na osobné stretnutia, individuálne a skupinové stretnutia počas pandémie.
 • Dôležitá bude dostupnosť poskytovania služieb pre osoby bez domova, pretože to môže byť skupina s obmedzenými zdrojmi na sebaochranu a samoizoláciu. V U.S.A, CDC uverejnilo dočasné usmernenie pre útulky pre bezdomovcov: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html

Ochrana poskytovateľa služieb počas pandémie - dôležité zásahy, ktoré treba zvážiť:

 • Poskytovanie potrebných informácií presonálu o preventívnych opatreniach (pozri preventívne opatrenia vyššie).
 • Zabezpečenie potrebných ochranných pomôcok pre zamestnancov a zavedenie protokolov na zníženie rizík prenosu na personál aj na pacientov vrátane použitia fyzických prekážok na ochranu personálu, ktorý interaguje s klientmi s neznámym stavom infekcie.
 • Minimalizácia počtu zamestnancov, ktorí majú priame kontakty, a zavedenie vhodných opatrení politiky a postupy riadenia rizika pre klientov s respiračnými príznakmi.
 • Preskúmanie pracovných postupov pre zamestnancov a dobrovoľníkov s vysokým rizikom závažného COVID-19 (tých, ktorí sú starší alebo majú iné zdravotné obmedzenia) vrátane zavedenia práce na diaľku, ak je to možné.
 • Vytvorenie pravidelných virtuálnych stretnutí, ktoré umožnia rýchlu reakciu na problémy, ktoré sa vyskytnú a rýchlo sa meniace opatrenia prijaté miestnymi a národnými inštitúciami.

Ďalšie zdroje pravidelne aktualizovaných informácií

Europe:

World:

Ďalšie informačné zdroje *

EMCDDA zostavuje príklady poradenstva pre ľudí, ktorí užívajú drogy a poskytovateľov služieb niektorými národnými orgánmi a rôznymi združeniami, sieťami a mimovládnymi organizáciami.

*The EMCDDA is sharing this advice for information purposes only and has not evaluated the content in detail. The EMCDDA does not endorse nor guarantee the accuracy of the information in external sources or links, and accepts no responsibility or liability for any consequences arising from the use of such information. Every effort is made to maintain the accuracy of the information on the EMCDDA website. However, things change all the time. If you discover any out-of-date links or if you know of other links that could be included, please let us know at this address: COVID19_PWUD@emcdda.europa.eu

Poďakovanie

EMCDDA by sa rád poďakoval nasledujúcim odborníkom za preskúmanie informácií obsiahnutých v tomto briefingu (23 March version):

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava