Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Informácia zo 63. zasadnutia Komisie OSN pre narkotické látky (CND)

20.03.2020

Zhrnutie a hodnotenie

V dňoch 2. – 6. marca 2020 sa vo Viedni konalo 63. zasadnutie Komisie OSN pre narkotické látky (63. CND). SR sa zúčastnila na rokovaní ako pozorovateľ (členstvo v CND pre SR skončilo k 31.12.2019). Najväčšou výzvou 63. CND bola otázka ohľadne rozhodovania o 6 odporúčaniach WHO týkajúcich sa cannabis. Bolo rozhodnuté, že hlasovanie o týchto odporúčaniach sa odkladá na obnovené zasadnutie CND v decembri 2020. Veľmi pozitívne hodnotíme prijatie rozhodnutia (v prílohe) o novom ARQ (“annual report questionnaire“) a pravidlách pre jeho vypĺňanie. ARQ považujeme za najdôležitejší nástroj medzinárodného zberu dát v oblasti drogovej problematiky.

 

Samotné zasadnutie CND bolo rozdelené na politickú operatívnu časť a normatívny segment. V operatívnej časti zasadnutia bolo prerokovaných a konsenzom prijatých päť rezolúcií. V rámci normatívneho segmentu boli v zmysle príslušných dohovorov OSN prijaté zmeny v Zoznamoch podľa jednotlivých dohovorov, týkajúce sa trinástich chemických látok. S ohľadom na zásadný dosah a vplyv prijatých zmien pre lekársku prax, výrobnú a obchodnú sféru a pre činnosť štátnych orgánov, ministerstiev a inštitúcií bol tento segment dôležitou časťou zasadnutia. Hlasovaním boli prijaté všetky predložené odporúčania WHO a INCB.

 

Informácia

Komisia OSN pre narkotické látky (Commission on Narcotic Drugs, CND) je jedným zo subsidiárnych orgánov Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC). Má 53 členov volených podľa regionálnych skupín na obdobie štyroch rokov. SR bola členom CND od januára 2016-do decembra 2019. Zasadnutiam CND je dlhodobo venovaná značná pozornosť ČK OSN, medzinárodných medzivládnych organizácií, NGOs, odborných inštitúcií, univerzít a vedeckých kruhov. Počas zasadnutia sa konalo množstvo sprievodných podujatí a výstav, zameraných na rôzne problematiky drog a na ne nadväzujúcich tém, ako aj už tradičné mládežnícke fórum. V mene ČK EÚ odznelo 5 vystúpení k prerokovávaným bodom agendy, ktoré v spolupráci s EUDEL a SM ČK EÚ vo Viedni pripravila Horizontálna pracovná skupina pre drogy Rady EÚ v Bruseli.

Normatívny segment pravidelného zasadnutia bol tradične vyhradený posúdeniu a prerokovaniu zmien v Zoznamoch chemických látok podľa Jednotného dohovoru o omamných látkach (1961), v znení protokolu 1971, podľa Dohovoru OSN o psychotropných látkach (1971) a podľa Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami (1988). Tento rok odporučilo WHO zaradenie 2 nových látok do Schedule I podľa dohovoru z r. 1961 (crotonylfentanyl, valerylfentanyl), zaradenie 10 nových látok do Schedule II podľa dohovoru z r. 1971 (DOC; AB-FUBINACA; 5F-AMB-PINACA /5F-AMB, 5F-MMB-PINACA/; 5F-MDMB-PICA /5F-MDMB-2201/; 4F-MDMB-BINACA; 4-CMC /4-chloromethcathinone, clephedrone/; N-ethylhexedrone; alpha-PHP; flualprazolam; etizolam;)       a na základe odporučenia INCB zaradenie 1 novej látky do Table I podľa dohovoru z r. 1988 (methyl alpha-phenylacetoacetate MAPA). Všetky uvedené látky boli zaradené do zoznamov podľa príslušných dohovorov tak, ako boli navrhnuté WHO, resp. INCB.  

 

Najväčšou výzvou 63. CND bola otázka ohľadne rozhodovania o 6 odporúčaniach WHO týkajúcich sa cannabis, ktoré sú výsledkom štúdie expertného výboru WHO pre závislosť od drog (ECDD). EÚ by v prípade hlasovania podporila iba tri z odporúčaní WHO (5.1, 5.2 a 5.3), ktoré sú náležite podložené vedeckými poznatkami a nemali by za následok významnú zmenu v kontrole týchto látok. Tie odporúčania (5.4, 5.5, 5.6), ktoré sa vyznačujú nejasnosťou vo vzťahu k právnym a praktickým dôsledkom takejto novej úpravy, bola EÚ pripravená nepodporiť. Väčšina rozvojových krajín, RF a Čina nechceli hlasovať o odporúčaniach WHO už na 63. zasadnutí CND a bojovali za posunutie hlasovania do nasledujúceho roku. Presadzovali vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by do nasledujúceho 64. zasadnutia CND v r. 2021 posúdila odborné, právne, sociálnoekonomické a ďalšie implikácie prijatia odporúčaní WHO ku cannabis. EÚ (ani SR) nesúhlasila s vytvorením takejto PS. Po náročných rokovaniach bolo prijaté rozhodnutie, ktoré posielame v prílohe. PS vytvorená nebola, hlasovať sa bude na obnovenom zasadnutí CND v decembri 2020. Implikácie odporúčaní WHO sa budú diskutovať počas medziplenárnych (intersessional) zasadnutí CND v období do decembra 2020.

 

V politickej operatívnej časti zasadnutia bolo prerokovaných a konsenzom prijatých 5 rezolúcií.  Z prijatých rezolúcií EÚ predložila v mene svojich ČK dve rezolúcie (L.3 a L.4), ktoré sú v súlade s protidrogovou politikou a so záujmami EÚ/SR. Okrem uvedených dvoch EÚ v mene svojich ČK kosponzorovala aj rezolúcie L.5 a L.6. CND prijala nasledovných 5 rezolúcií:

 

  • L.2 – Podpora snáh členských štátov o riešenie svetového drogového problému, a to najmä opatrení týkajúcich sa znižovania ponuky drog, prostredníctvom účinných partnerstiev so subjektmi súkromného sektora (predkladateľ USA),
  • L.3 - Podpora a zlepšovanie zberu a analýzy spoľahlivých a porovnateľných údajov s cieľom posilniť vyvážené, integrované, komplexné, multidisciplinárne a vedecké odpovede na svetový drogový problém (predkladateľ Chorvátsko v mene EÚ),
  • L.4 - Podpora zvyšovania informovanosti, vzdelávania a odbornej prípravy ako súčasti komplexného prístupu k zabezpečeniu prístupu ku kontrolovaným látkam a ich dostupnosti na lekárske a vedecké účely a zlepšovania ich racionálneho využívania ( predkladateľ Chorvátsko v mene EÚ),
  • L.5 -  Podpora a zapojenie mládeže v oblasti prevencie pred drogami (predkladateľ RF),
  • L.6 - Podpora alternatívneho rozvoja ako inkluzívnej a trvalo udržateľnej stratégie zameranej na kontrolu drog (Peru a Thajsko).

 

Nadchádzajúce zasadnutie CND sa uskutoční ako 63. obnovené zasadnutie v decembri 2020. V období do obnoveného zasadnutia sa uskutoční niekoľko medzi-plenárnych zasadnutí v termínoch priebežne stanovených Sekretariátom. Podrobnejšie správy zo zasadnutia a všetka dokumentácia sa nachádza na nasledovnej webovej stránke UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/63_Session_2020/session-63-of-the-commission-on-narcotic-drugs.html

 

Rozhodnutie vo veci ARQ

Rozhodnutie vo veci cannabis

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava