Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

ESPAD 2019

20.01.2020

Školské prieskumy patria medzi kľúčové indikátory, ktorých sledovanie na národnej úrovni členských krajín EÚ podporuje Európske monitorovacie centrum pre drogy v Lisabone. K školským prieskumom tohto druhu patrí aj ESPAD: Projekt európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách („European School Survey Project on Alcohol and other Drugs“), ktorý sa na Slovensku konal po siedmy raz na jar roku 2019.

Projekt ESPAD sa začal v polovici 90. rokov 20. storočia z iniciatívy výskumníkov zo švédskej Rady pre alkohol a drogy (CAN). Podporovala ho aj ministerská skupina pre boj proti obchodovaniu s drogami Pompidou Group pri Rade Európy. Od roku 2012 tento prieskum koordinuje Európske monitorovacie centrum pre drogy (EMCDDA).Cieľ ESPAD je získať porovnateľné informácie o užívaní legálnych a nelegálnych drog u európskej mládeže vo veku 16 rokov.

Medzinárodné porovnanie sa týka iba kohorty študentov s rokom narodenia 2003. Na Slovensku sa tento prieskum hneď od začiatku vykonával u študentov všetkých ročníkov všetkých typov stredných škôl a po predĺžení povinnej školskej dochádzky aj v deviatych ročníkoch základných škôl.Na rozdiel od väčšiny účastníckych krajín sme opäť skúmali populáciu zo štyroch ročníkov stredných škôl, aj deviatych tried ZŠ, t.j. vo veku od 15 – 16 do 18 – 19 rokov.

Národným koordinátorom projektu ESPAD na Slovensku bol od 1995 do 2019 autor tejto správy. Okrem VÚDPaP ako koordinačného pracoviska sa na projekte podieľali Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a Katedra psychológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vykonanie ESPAD finančne podporilo Národné monitorovacie centrum pre drogy (NMCD).

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava