Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Voľné štátnozamestnanecké miesto

10.10.2005

"Úrad vlády SR obsadzuje voľné miesto - ŠTÁTNY RADCA."

Úrad vlády Slovenskej republiky
Generálny sekretariát Výboru ministrov
pre drogové závislosti a kontrolu drog

Bratislava 5. októbra  2005
Číslo : 416/2005


Úrad vlády Slovenskej republiky
Osobný úrad


Vec:  Obsadenie voľného miesta.


Názov služobného úradu
Úrad vlády SR

Druh štátnej služby:
prípravná štátna služba

Obsadzovaná funkcia:
štátny radca

Počet obsadzovaných miest:
1

Odbor štátnej služby:
zdravotníctvo

Organizačný útvar:
Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Hlavné úlohy:
Názov prac. miesta: projektový manažér
- manažovanie úloh, činností a projektov, ktoré NMCD koordinuje alebo priamo vykonáva na národnej i medzinárodnej úrovni v rámci Európskeho informačného systému o drogách (REITOX)
- zabezpečovanie dodávania zmluvne dohodnutých epidemiologických dát o piatich kľúčových indikátoroch (populačné prieskumy, dopyt po liečbe, infekčné ochorenia súvisiace s drogami, odhady prevalencie, úmrtia súvisiace s drogami), ostatných epidemiologických indikátorov (trestné činy, uväznenia kvôli drogám, množstvá a počty záchytov drog) a ďalších produktov v rámci spolupracujúcich organizácií siete národných partnerov drogového informačného systému
- vypracovávanie Národnej správy o drogách pre EMCDDA a  rozvoj systému včasného varovania pred novými syntetickými drogami
- zabezpečovanie a udržiavanie kontaktov a plynulej komunikácie so spolupracujúcimi inštitúciami, organizáciami a externými expertmi NMCD.


Kvalifikačné predpoklady:
VŠ II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
nevyžadujú sa

Ďalšie požadované schopnosti :
aktívne ovládanie anglického jazyka, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami :
nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokladov :
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, kópia vysvedčenia alebo diplomu, kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v ďalších požadovaných schopnostiach), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až f) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, čestné prehlásenie o občianstve SR a o trvalom pobyte na území SR, motivačný list

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do: termín ukončenia výberového konania bude uvedený na stránke www.upss.sk
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Na adresu:
Úrad vlády SR, nám. Slobody 1, Bratislava.


PhDr. Blažej SLABÝ, CSc.
riaditeľ GS VMDZKD

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava