Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Novinárska súťaž ŽIVOT BEZ DROGY

20.07.2005

"Slovenský syndikát novinárov v spolupráci s Generálnym sekretariátom Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR a Protidrogovým fondom vyhlasujú novinársku súťaž ŽIVOT BEZ DROGY."

Slovenský syndikát novinárov  v spolupráci s Generálnym sekretariátom
Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR

vyhlasujú

NOVINÁRSKU   SÚŤAŽ

ŽIVOT  BEZ  DROGY

Súťaž je zameraná na problematiku drog v SR, s dôrazom na prevenciu, liečbu, resocializáciu drogovo závislých osôb s prezentovaním možných riešení  problematiky týkajúcej sa nelegálnych i legálnych drog.

Problematika drog a drogovej závislosti je celospoločenským problémom.  Zvyšuje sa dostupnosť užívania nelegálnych drog, pričom zároveň klesá vnímané riziko ich užívania (napr. marihuana, syntetické drogy,...). Závislými na nich sa stávajú prevažne mladí ľudia. Najrozšírenejšou  legálnou  drogou je alkohol. Veľmi nebezpečné sú kombinácie alkoholu a drog, a pod. Veková hranica experimentujúcich s drogami sa posúva do nižších ročníkov. Následkom užívania nedochádza iba k zdravotnému poškodeniu užívateľov, ale i k sprievodným javom, napr. nárastu kriminality, rozkladu rodín, nezamestnanosti. Preto je problematika drogových závislostí natoľko závažná, že si vyžaduje aj celospoločenské riešenie. Protidrogová politika SR je tvorená štyrmi základnými piliermi: prevencia (zameraná na znižovanie dopytu po drogách), liečba ( dostupnosť programov a znižovanie rizík), resocializácia ( poskytovanie primeranej pomoci pri opätovnej socializácii jednotlivca) a znižovanie ponuky drog.
Organizátori súťaže chcú oceniť novinárov, ktorí v printových alebo elektronických médiách vo svojich príspevkoch poukazujú na niektorú z nasledujúcich oblastí:
na akútne nebezpečenstvo pochádzajúce z drog  pre spoločnosť, podávajú čo najkomplexnejšie informácie o štátnych a neštátnych inštitúciách v rámci stratégie znižovania drogovo závislých, prezentujú najnovšie trendy v oblasti boja proti drogám, zdravotné a sociálne riešenie problémov vyplývajúcich z užívania drog, spôsob znižovania dopytu po drogách ( nielen nezákonných, ale aj alkoholu a tabaku),  ponuky drog, zameriavajú sa na deti a mládež, zviditeľňujú hodnotenie a medzinárodnú spoluprácu.
Takto prispievajú k systémovému riešeniu  tejto problematiky.

Do súťaže možno prihlásiť príspevky odvysielané alebo uverejnené v termíne :
1. január 2005 – 30.11. 2005. Uzávierka súťaže je 30.11. 2005 o 15,30 hodine na SSN.

Podmienky súťaže:

- určená je pre novinárov, autorov príspevkov v printových a elektronických médiách
- jeden autor môže prihlásiť do súťaže maximálne tri príspevky 
- prihlásené príspevky môžu byť samostatné spravodajské, publicistické, dokumentárne, či vzdelávacie, poprípade môžu byť súčasťou série príspevkov ( v rozličných časových pásmach )
- príspevok publikovaný bez uvedenia mena autora musí byť doplnený čestným vyhlásením potvrdzujúcim jeho autorstvo
- každý prihlásený príspevok musí  mať samostatnú vyplnenú prihlášku

Kritéria výberu:

Nezávislá porota zostavená z odborníkov v oblasti médií a drogovej problematiky vyhodnotí všetky prihlásené príspevky  a vyberie víťazov na základe štandardných  profesionálnych kritérií podľa  jednotlivých kategórií. 

Kategórie súťaže:

Organizátori vyhlasujú dve základné kategórie:

I. TELEVÍZIA, ROZHLAS
a) spravodajské príspevky v rozsahu do 5 minút
b) publicistika, dokument
c) ostatné ( napr. vzdelávacie relácie, animovaný cyklus,... )

II. TLAČ
   a )   denníky s celoslovenskou pôsobnosťou
   b)   časopisy
   c)   regionálna tlač


Vyhodnotenie súťaže:

Odborná porota vyhodnotí osobitne v každej podkategórii  I., II. a II. miesto do 20.12.2005. Zároveň si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť.
Víťazov pozveme na slávnostné vyhodnotenie.

Odmeny víťazom súťaže v každej podkategórii:

I. cena :    15 000,- Sk
II. cena :   10 000,- Sk
III. cena :    5 000,- Sk  

Zaslanie príspevkov:

Príspevky z printových médií  rozmnožené 3 – krát, rozhlasové  a televízne  príspevky na audio a videokazetách doplnené rozšírenou notickou ( text trojmo)  treba poslať alebo priniesť najneskôr do 30.11. 2005 ( uzávierka je o 15,30 h. ) na adresu :
Slovenský syndikát novinárov
Župné nám. 7
815 68 Bratislava 1


PRIHLÁŠKA  DO   SÚŤAŽE


MENO  AUTORA: ..............................................................................................


DRUH  MÉDIA  ( určené podčiarknuť):     printové          elektronické 


REDAKCIA : ....................................................................................................


NÁZOV  PRÍSPEVKU : ..................................................................................


NAVRHNUTÝ  DO  KATEGÓRIE  (číslo, písmeno): .........


KONTAKTNÁ  ADRESA : ................................................................................

 

tel. č. :..................................                         e – mail: ........................................   


Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava