Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Rada Európy - Pompidou Group

11.07.2007

"Informácia o vybraných naplánovaných aktivitách Pracovného programu PG 2007 – 2010."

                         

Pompidou Group (PG):

Pompidou Group je európsky koordinačný orgán, ktorý pôsobí od roku 1980 pri Rade Európy a ktorý svojou činnosťou prispievať k rozvoju efektívnej, iniciatívnej a na dôkazoch stojacej protidrogovej politiky smerujúcej k riešeniu spoločných otázok zneužívania drog a nelegálneho obchodovania s drogami v Európe. V súčasnosti je členom 35 krajín Európy (Slovenská republika členom od roku 1993) a aktivity a technická spolupráca smeruje aj k nečlenským krajinám centrálnej a východnej Európy. Cieľom tohto neformálneho diskusného fóra je výmena skúseností, transfer vedomostí o drogovej problematike a jej implementácia medzi predstaviteľmi vládnych politík, predstaviteľmi vedy a výskumu a zástupcami z praxe z členských štátov PG.

Pracovný program PG 2007 – 2010:

Činnosť Pompidou Group je zadefinovaná prostredníctvom Pracovného programu PG, ktorý bol schválený Ministerskou konferenciou PG na obdobie rokov 2007 – 2010. Pracovný program je členený na šesť oblastí: prevencia, liečba, trestné súdnictvo, etika, výskum a letiská a predpokladanými výsledkami činnosti sú napr. odporúčania a smernice pre štandardy, zoznamy príkladov fungujúcich a nefungujúcich postupov, porovnávacie štúdie, pilotné programy, vzdelávacie aktivity a školenia.

Vybrané naplánované aktivity Pracovného programu PG 2007 – 2010:

1. Európska sieť partnerstva medzi hlavnými aktérmi v prvej línii pre odozvu na problémy týkajúce sa drogovej závislosti

Cieľom tohto projektu je prepojiť na európskej úrovni jednotlivých realizátorov opatrení protidrogovej politiky spoločnosti, ktorými sú miestna a regionálna samospráva, zriaďovatelia, neziskové organizácie, svojpomocné skupiny a jednotlivci, v záujme napomôcť týmto zodpovedným subjektom reagovať na otázky drogovej problematiky efektívnejšie.

Samotný projekt by mal sledovať:
- výmenu skúseností všetkých zúčastnených subjektov v otázkach realizácie protidrogových opatrení,
- rozvoj spolupráce medzi realizátormi/subjektmi príslušných európskych krajín,
- identifikovať bariéry súvisiace so spoluprácou a vytvoriť vzájomné podporné štruktúry,
- uľahčiť transfer know-how medzi krajinami a technickú asistenciu,
- vypracovať príručky „best practice“ a ďalšie.

Zriadenie európskej siete je naplánované na rok 2007 a realizácia projektu bude prebiehať až do konca roka 2010. Prerokovávanými okruhmi tém v priebehu štyroch rokov by mali byť:
- zdravotné problémy súvisiace s užívaním drog a drogovou závislosťou,
- opatrenia smerujúce k ťažko-dosiahnutelným skupinám užívateľov drog,
- verejné problémy/obťažovanie súvisiace s užívaním drog na verejných priestranstvách,
- právny rámec, nariadenia a štruktúry podporujúce partnerstvo.

Súčasťou projektu by malo byť zrealizovanie vzdelávacích kurzov a vypracovanie školiacich materiálov k drogovej problematike pre účastníkov projektu. Zároveň sa plánujú každoročne dve pracovné stretnutia v krajinách Európy pre dvoch zástupcov príslušného štátu. Pracovným jazykom bude angličtina a náklady na participáciu v projekte bude znášať zúčastnený subjekt.

V prípade záujmu o daný projekt a získanie ďalších informácií môžete kontaktovať Generálny sekretariát VMDZKD Úradu vlády SR (Z. Jelenkovú).

2. Fórum pre mladých ľudí a Európska cena prevencie

Fórum pre mladých ľudí je poradným fórom, kde sa spolu každý druhý rok spoločne stretnú mladí, odborníci z oblasti drogových závislostí a predstavitelia politickej moci, aby spolu otvorene diskutovali o prevencii v oblasti drogových závislostí, ako je v súčasnosti drogová prevencia organizovaná, aké sú najlepšie cesty k jej organizácii a ako môže byť dosiahnutý požadovaný efekt prevencie.

Súčasťou fóra je udeľovanie Európskej ceny prevencie, ktorej cieľom je povzbudiť rozvoj programov drogovej prevencie, ktoré zapájajú mladých ľudí ako aktívnych spolurealizátorov preventívnych programov. Na posudzovanie preventívneho programu slúžia dve hlavné kritériá: kvalita preventívnej práce a rozsah aktívneho zapojenia mladých ľudí do hlavných aspektov preventívneho projektu. Ocenené projekty okrem diplomu získajú finančnú odmenu (minuloročná cena bola vo výške 2.000 Euro).

V poradí tretie Fórum pre mladých ľudí a pri tejto príležitosti odovzdávanie Európskej ceny prevencie je naplánované na rok 2008. Tvorcovia preventívnych projektov sa môžu uchádzať o Európsku cenu prevencie v priebehu tohto roka prostredníctvom pokynov, ktoré budú zverejnené počas júla na stránke Pompidou Group www.coe.int/pompidou. Informácia bude sprístupnená aj na www.infodrogy.sk.

3. Zriadenie elektronického registra výskumných aktivít v rámci celej Európy

Cieľom tohto projektu je vytvoriť internetový priestor k výmene informácií o existujúcich projektoch v oblasti vedy a výskumu drogových závislostí v Európe, ako aj elektronickou databázou vytvoriť príležitosť pre výskumníkov a výskumné tímy vzájomne si vymieňať skúsenosti a hľadať nové partnerstvá. Elektronická databáza výskumných projektov umožňuje:
- konzultovať výskumné projekty, o ktoré má účastník záujem,
- nájsť kontakt na výskumníkov a výskumné inštitúcie,
- identifikovať možných sponzorov.
Výskumníci, výskumné tímy a výskumné inštitúcie sa môžu zaregistrovať a sprístupniť informácie o svojich projektoch na webstránke www.coe.int/pompidou v sekcii „research register“.

Dokument si môžte stiahnuť TU (v Knižnici dokumentov).


Informáciu spracoval:
Z. Jelenková
, GS VMDZKD, Úrad vlády SR, Bratislava
t.č.: 02/57295764, fax: 02/57295759, e-mail:
zuzana.jelenkova@vlada.gov.sk  

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava