Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

26.jún v rezorte Ministerstva obrany

06.07.2007

"Pri príležitosti Medzinárodného dňa OSN proti zneužívaniu drog a ich ilegálnemu obchodovaniu zorganizoval štátny radca Štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl SR PhDr. Mária Gašparová v Kultúrnom a metodickom centre ozbrojených síl SR v Trenčíne 26. júna 2007 seminár. "

Informácia o uskutočnenom seminári v rezorte ministerstva obrany

Pri príležitosti Medzinárodného dňa OSN proti zneužívaniu drog a ich ilegálnemu obchodovaniu zorganizoval štátny radca Štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl SR PhDr. Mária Gašparová v Kultúrnom a metodickom centre ozbrojených síl SR v Trenčíne 26. júna 2007 seminár pod názvom "Prevencia zameraná na boj proti alkoholu, drogám a toxikomániám". Jeho poslaním bolo vyhodnotenie plnenia priorít "Akčného plánu realizácie Národného programu boja proti drogám v súlade s Európskou stratégiou boja proti v rezorte ministerstva obrany na obdobie 2005 - 2008" (ďalej len "Akčný plán NPBD") za 1. polrok 2007. Seminára sa zúčastnili zástupcovia Riaditeľstva Vojenskej polície Ministerstva obrany SR, veliteľstiev pozemných síl, vzdušných síl, síl výcviku a podpory OS SR, ako aj štábov a samostatných odborov Generálneho štábu ozbrojených síl SR.
Úvodné slovo predniesol v zastúpení náčelníka Štábu personálneho manažmentu GŠ OS SR plk. Dr. Vladimír Vagaš, riaditeľ Personálneho úradu OS SR, ktorý zdôraznil potrebu naďalej venovať zvýšenú pozornosť problematike prevencie drogových závislostí v rezorte ministerstva obrany.
K účastníkom seminára sa prihovoril riaditeľ Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR pán PhDr. Blažej Slabý, CSc., ktorý vo svojom príspevku informoval o aktivitách OSN zameraných na redukciu nelegálnych drog, zavádzanie alternatívnych programov s cieľom pestovať čo najmenej plodín, z ktorých sa vyrábajú drogy. Zdôraznil význam medzinárodnej spolupráce pri realizácii protidrogovej politiky SR, ako aj potrebu naďalej venovať zvýšenú pozornosť prevencii zameranej na boj proti drogám, alkoholu a toxikomániám. Preto v závere svojho príspevku ocenil organizovanie seminára v rezorte obrany s uvedenou problematikou.
Informácie o plnení priorít Národného programu boja proti drogám v rezorte ministerstva obrany predniesli za Štáb personálneho manažmentu GŠ OS SR p. PhDr. Mária Gašparová, za Riaditeľstvo Vojenskej polície por. Mgr. Jozef Majerčák a za Veliteľstvo Vojenského zdravotníctva OS SR pplk. MUDr. Ladislav Főldes. Bohatá diskusia k uvedenej problematike bola svedectvom, že problematika realizácie protidrogovej politiky SR v podmienkach rezortu je dôsledne rozpracúvaná a plnená v stanovených termínoch. Úlohy uložené v Akčnom pláne NPBD MO SR dôsledne plní. Na diskusné otázky zodpovedala účastníkom seminára p. PhDr. M. Gašparová, ktorá bola v súčinnosti s Riaditeľstvom Vojenskej polície a Veliteľstvom Vojenského zdravotníctva tvorcom Akčného plánu NPBD v rezorte ministerstva obrany. 

PhDr. Mária Gašparová
Bratislav  4. júla 2007

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava