Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prevencia v rezorte ministerstva obrany

22.06.2007 V súlade so "Smernicami na prípravu ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2007" a plánom práce Štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl SR sa uskutoční 26. júna 2007 pri príležitosti Medzinárodného dňa OSN proti zneužívaniu drog a ich ilegálnemu obchodovaniu v Kultúrnom a metodickom centre ozbrojených síl SR v Trenčíne seminár pod názvom "Prevencia zameraná na boj proti alkoholu, drogám a toxikomániám".
Seminár organizačne zabezpečuje štátny radca Štábu personálneho manažmentu PhDr. Mária Gašparová. Jeho poslaním bude vyhodnotenie plnenie priorít "Akčného plánu realizácie Národného programu boja proti drogám v súlade s Európskou stratégiou boja proti drogám v rezorte ministerstva obrany na obdobie 2005 - 2008" za 1. polrok 2007.
Seminára sa zúčastnia zástupcovia Riaditeľstva Vojenskej polície Ministerstva obrany Slovenskej republiky, veliteľstiev pozemných síl, vzdušných síl a síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR, ako aj zástupcovia všetkých štábov a samostatných odborov Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Na seminár prijal pozvanie riaditeľ Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky pán PhDr. Blažej Slabý, CSc., ktorý prednesie príspevok na tému "Realizácia protidrogovej politiky v Slovenskej republike".

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava