Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Program rokovania Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

20.03.2007

"20. marca 2007 o 10,00 hod. na Úrade vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava - miestnosť č. 103 (nová budova)."

Dátum, čas a miesto konania:
20. marca 2007 o 10,00 hod.  - Úrad vlády SR,  Námestie slobody 1, Bratislava - miestnosť č. 103  (nová budova).

Predsedajúci:
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

 1. Kontrola plnenia uznesení z rokovania Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog  zo dňa 16.11.2006
  Blažej Slabý, riaditeľ GS VMDZKD

 2. Správa o strednodobom vyhodnotení plnenia Národného programu boja proti drogám za obdobie 2005 – 2006
  Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda VM DZKD

 3. Správa o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike z aspektu drogovej problematiky v roku 2006
  Robert Kaliňák, podpredseda vlády SR, minister vnútra Slovenskej republiky 

 4. Postup pri vyhodnotení a príprave  národnej stratégie boja  proti drogám na obdobie rokov 2009 až 2012
  Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda VM DZKD 

 5. Návrh na zmenu realizácie úlohy C.3. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 228 z 5. apríla 2006
  Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda VM DZKD 

 6. Návrh Národného programu na kontrolu tabaku v Slovenskej republike
  Ivan Valentovič, minister zdravotníctva SR a podpredseda VMDZKD 

 7. Návrh Rokovacieho poriadku VM DZKD
  Blažej Slabý, riaditeľ GS VMDZKD 

 8. Rôzne:

  a) Informácia o postupe príprav Národnej správy o drogách v SR v roku 2006 
      Lucia Kiššová, koordinátorka  NMCD pri GS VMDZKD

  b) Informácia o rozpočte Národného monitorovacieho centra pre drogy v SR na rok 2007
      Blažej Slabý, riaditeľ GS VMDZKD

  c) Informácia o realizácii projektov Prechodného fondu alokácia 2004 a Prechodného fondu 
      alokácia 2006 (Twinning, Malá grantová schéma a Technická asistencia)
   
      Dana Lóžiová a Zuzana Jelenková, manažérky projektov, GS VMDZKD

  d) Informácia o činnosti Protidrogového fondu v roku 2006                                
      Ján Galáš, riaditeľ Protidrogového fondu.

  e) Informácia o mediálnych aktivitách GS VMDZKD v roku 2007 v oblasti boja proti drogám 
       v Slovenskej republike – 26. jún 2007 (Svetový deň bez drog – OSN) a Týždeň boja proti 
       drogám (október 2007)
   
      Eleonóra Kastelová, predsedníčka Expertnej komisie GS VMDZKD pre komunikačné stratégie

  f)  Informácia o „Novom pracovnom programe Pompidou Group pri Rade Európy na roky 2007 
       až 2010“
      Zuzana Jelenková, stály korešpondent pre Pompidou Group pri Rade Európy, GS VMDZKD

  g) Informácia o výsledkoch finančných kontrol na GS VMDZKD v roku 2006 a v I.Q. 2007
      Blažej Slabý, riaditeľ GS VMDZKD

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava