Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Sledovanie výskumných aktivít v Európe v oblasti drogovej problematiky

14.03.2007

"V rámci Pompidou Group vznikol projekt na zriadenie celoeurópskej elektronickej databázy ( web stránky), kde sa sústredia informácie o súčasných výskumoch z celej Európy. "

                                    Pompidou Group pri Rade Európy prispieva k rozvoju protidrogovej politiky, k riešeniu spoločných otázok zneužívania drog a nelegálneho obchodovania s drogami v Európe. Je koordinačným orgánom, diskusným fórom pre zástupcov z 35 štátov Európy, a to politikov, vedeckých pracovníkov i expertov v oblasti drogových závislostí.
Slovensko je stálym členom  Pompidou Group od roku 1993. V tomto medzinárodnom orgáne reprezentuje našu republiku Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR i odborníci z jednotlivých rezortov.

V rámci Pompidou  Group vznikol projekt  na zriadenie celoeurópskej elektronickej databázy ( web stránky), kde  sa sústredia informácie o súčasných výskumoch z celej Európy. Táto databáza výskumu drogových závislostí chce zlepšiť komunikáciu a kooperáciu medzi európskymi  výskumnými tímami a  inštitúciami.

Zo Slovenska sa do databázy zaraďuje napr.:

Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave, ktorý dlhodobo  skúma názory a postoje mladých ľudí ( vo veku 15 - 26 rokov) voči konzumácii legálnych a nelegálnych drog. Cieľom výskumnej úlohy je zachytiť vývojové trendy názorov a postojov mladých ľudí v jednotlivých  krajoch.

 Zodpovednou riešiteľkou je PhDr. Marianna Pétiová.

Prírodovedecká fakulta, Ústav humanitných vied v Košiciach poslal do databázy informácie z monitorovania užívania drog, skúmania rizikových faktorov, efektívnosť prevencie u adolescentov a mladých dospelých. Projekt umožní i porovnanie užívania drog  v špecifických  podskupinách  adolescentov ( 3 regióny SR, sociálne znevýhodnení ).

Hlavná riešiteľka je doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Projekt má názov: Individuálne, interpersonálne, sociálne a spoločenské faktory rizikového správania v období dospievania a ranej dospelosti.

Ústav pre výskum verejnej mienky, Štatistický úrad Slovenskej republiky prispieva do medzinárodnej databázy informáciami z projektu, v ktorom zisťovali názory obyvateľov SR na hrozbu drogovej závislosti, rozšírenosť užívania drog, dostupnosť drog, vnímanie nebezpečenstva, škodlivosti rôznych druhov drog, názory na opatrenia v rámci protidrogovej politiky štátu, ap.
                 

                                                                                                                      - dr -

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava