Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európska cena prevencie

14.03.2007

"Najmä pre rôzne mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú protidrogovou prevenciou, je zaujímavá nasledovná informácia. "


Európska cena prevencie Pompidou Group

Najmä pre rôzne mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú protidrogovou prevenciou,  je zaujímavá nasledovná informácia. Koordinačný orgán Pompidou Group pri Rade Európy vyhlásil Európsku cenu prevencie. Každé dva roky ju udeľuje projektom zameraným na protidrogovú prevenciu. Dôraz sa kladie na najmä na spoluprácu a  účasť mladých ľudí pri tvorbe a  realizácii projektu.
Predpokladá sa tiež, že budúcoročné hodnotenie  Európskej ceny prevencie bude  pri predkladaných projektoch prihliadať aj na zapojenie dvoch dôležitých, a pre mladých ľudí atraktívnych,  spôsobov komunikácie -   internetu a mobilnej komunikácie.    

Každý z troch ocenených projektov získa okrem trofeje aj finančnú odmenu vo výška 2.000 Euro.

Podmienky o uchádzanie sa o Európsku cenu prevencie:
- preventívny projekt musí byť realizovaný členským štátom Pompidou Group. Slovenská republika sa stala členom Pompidou Group v roku 1993 a je jej plnohodnotným členom až po súčasnosť;
- preventívny projekt musí mať formálnu štruktúru a byť pod vedením viac ako jednej osoby. Preventívny projekt môže byť realizovaný štátnym, súkromným aj verejným sektorom, ako aj miestnymi komunitami;
- projekt musí byť z oblasti protidrogovej prevencie (v úplnom rozsahu, resp. v hlavnom zameraní a cieli). Zároveň je akceptovaná široká definícia drogovej prevencie. Odporúčajú sa predložiť preventívne projekty, ktoré sú zamerané na rizikové a ochranné faktory spojené s užívaním drog/návykových látok, na rozdiel od projektov, ktoré nie sú priamo sústredené na drogovú problematiku. Taktiež projekty, ktoré sú výhradne zamerané na terciárnu prevenciu budú pravdepodobne posudzované ako nevhodné pre Európsku cenu prevencie;
- pod pojmom drogy sa rozumie alkohol, tabak, nelegálne drogy, prchavé návykové látky a lieky, ktoré vedú k závislosti. Napriek tomu sa odporúča predkladať preventívne projekty, ktoré sú zamerané na prevenciu zneužívania nelegálnych drog;
- mladí ľudia do vekovej hranice 25 rokov musia byť aktívne zapojení do preventívneho projektu (dolná veková hranica mladých nie je limitovaná).

Dve hlavné kritériá dôležité pri posudzovaní projektov:
1. kvalita preventívnej práce
2. rozsah zapojenia mladých ľudí do hlavných aspektov preventívneho projektu


Zapojenie sa do Európskej ceny prevencie predpokladá vyplnenie formulára a predloženie požadovanej dokumentácie preventívneho projektu v stanovenom termíne a v anglickej alebo francúzskej verzii.
Podrobnejšie informácie o podmienkach predkladania projektov budú zverejnené na konci júna 2007 na web stránke Pompidou Group Rady Európy www.coe.int/pompidou,  ako aj na www.infodrogy.sk.
Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční počas tretieho Európskeho fóra drogovej prevencie, ktoré bude v roku 2008 za účasti mladých ľudí, odborníkov z oblasti drogových závislostí a štátnych a politických predstaviteľov .

Spracované dr070314

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava