Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Populačný prieskum 2006: Rozšírenosť užívania drog a názory na problémy spojené s drogovou závislosťou

14.03.2007

Reprezentatívne populačné prieskumy, zamerané na rozšírenosť drog v SR a názory občanov  na problémy spojené s drogovou závislosťou  v SR, realizuje od roku 1994 v dvojročných intervaloch ŠÚ SR v rámci svojho útvaru -  Ústavu pre výskum verejnej mienky (ďalej len ÚVVM pri ŠÚ SR).
Koncom roka 2006 prebiehala terénna fáza už siedmeho cyklu prieskumu. 

Pre reprezentatívnosť výberového súboru sa používa kvótový výber so znáhodnením v poslednom kroku. ÚVVM realizoval prieskumy na troch výberových súboroch: 1.Dospelá populácia SR (18+), 2.Mládež SR vo veku 15-29 rokov 3.Mládež Bratislavy 15-29 rokov. 
Od roku 2004 sa realizuje prieskum so zmenou prvého súboru na populáciu SR vo veku 15+. Face-to-face interview realizujú školení anketári, prevažne v domácnostiach respondentov. Prieskum pokrýva   aj legálne drogy  alkohol a tabak., lekárske drogy (sedative a barbituráty, hypnotiká) a od roku 1998 aj anaboliká.
Od roku 2002 sa v prieskume zisťuje  či respondenti  majú v rodine členov, ktorí sú závislí  (okrem cigariet a alkoholu ) aj na sledovaní televízie, internete,mobilnom telefóne, hracích automatov, jedle (sladkostiach).

So súhlasom ÚVVM pri ŠÚ SR  zverejňujeme  celú publikáciu "Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou ", ako nevyhnutný a cenný materiál,  ktorý poskytuje komplexné  a  trendové  informácie o rozšírenosti drog na Slovensku a  obraz o  vyvíjajúcej sa verejnej mienke,  pokiaľ ide o vnímanie hrozby drogových závislostí, dostupnosti drog,  sociálnych  rizík  drogového správania,  možností riešenia   problémov s drogami, názorov a postojov k  drogovo závislým jednotlivcom.     
  

nk070314

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava