Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Program verejného zdravia - výzva na predkladanie projektov

28.02.2007

"Info Day 2007 28 februára 2007 sa v Luxemburgu v sídle EK konal informačný deň INFODAY 2007."


Dnes sa  v sídle EK v Luxemburgu konal informačný deň, týkajúci  sa nového schváleného akčného plánu na rok 2007  v rámci programu verejného zdravia  (Public Health Programme 2003-2008). Informačný deň je súčasťou schváleného postupu, v rámci  ktorého bola 16.februára zverejnená výzva na predkladanie projektov  na poskytnutie finančných grantov.
Program verejného zdravia je základným nástrojom propagácie aktivít a ich financovania v danej oblasti  v rámci EÚ. 
Konečný termín na predloženie projektov je  21.máj 2007.
Po tomto termíne začne Výkonná agentúra pre verejné zdravie s hodnotením predložených projektov, ktoré sa predpokladá do jesene 2007.

V kontexte svojej  pôsobnosti  upozorňuje Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na priamo súvisiace priority AP stanovené  na rok 2007, a to :

2.1.3.1.
P o d p o r a     k ľ ú č o v ý c h s t r a t é g i í    S p o l o č e n s t v a
v     o b l a s t i     n á v y k o v ý c h    l á t o k

Opatrenia na podporu činností kontroly tabaku

Návrhy projektov by sa mali zamerať na:
- rozvoj inovačných stratégií a osvedčených postupov týkajúcich sa metód prevencie a odvykania zameraných na mladých ľudí a pracujúcich obyvateľov,
- pasívne fajčenie: hodnotenie vplyvu politík v prospech prostredia bez dymu v členských štátoch na vystavenie sekundárnemu tabakovému dymu a na spotrebu tabaku,
(1)
- kontrolu tabakových výrobkov: práca zameraná na účinnosť, presadzovanie a rozvoj opatrení EÚ a členských štátov v oblasti kontroly tabaku, najmä pokiaľ ide o zložky tabaku, kontrolu emisií a verejných informácií vo vzťahu k implementácii Rámcového dohovoru o kontrole tabaku [Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)] na úrovni EÚ.

Činnosti súvisiace s alkoholom  budú spojené s celkovým strategickým prístupom k znižovaniu škôd súvisiacich s alkoholom, ako je uvedené v oznámení Komisie o stratégii EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (2).
Návrhy projektov by sa mali zamerať na:
- vytvorenie štandardizovanej metodológie analýz nákladov a výnosov politík v oblasti alkoholu s cieľom zhodnotiť hospodársky dosah existujúcich politík EÚ v oblasti alkoholu,
- vypracovanie štandardizovaných porovnávacích prieskumov zameraných na problematiku nadmerného pitia alkoholu, alkoholických záťahov (epizodického nadmerného pitia alkoholu), opilstva, súvislostí s pitím alkoholu,závislosti od alkoholu a neevidovanej spotreby alkoholu,
- zhromažďovanie stratégií osvedčených postupov na pracoviskách s cieľom znížiť vplyv škodlivej a nebezpečnej spotreby alkoholu na hospodárstvo (napríklad zníženie absentérstva, pitia alkoholu v pracovnom čase, práce pod vplyvom "opice" a nezamestnanosti),
- vytváranie sietí, hodnotenie a zhromažďovanie osvedčených postupov získaných z dobre financovaných projektov mobilizácie a zásahu komunity, do ktorých sú zapojené rôzne sektory a partneri, s cieľom vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre požívanie alkoholu,
- podpora rozvíjania osvedčených postupov v oblasti reklamy, samoregulácie a monitorovania.

Činnosti súvisiace s drogami
V súlade so stratégiou a akčným plánom EÚ v oblasti drog a odporúčaním Rady týkajúcim sa drog (3) by sa návrhy projektov mali zamerať na:
- rozvoj a zlepšovanie programov prevencie pri zohľadnení rodových rozdielov a so zameraním na konkrétne prostredie (napríklad pracoviská),
- implementáciu a trvalú udržateľnosť programov zameraných na znižovanie škôd u zraniteľných skupín s cieľom zabrániť prenosu infekčných chorôb (napríklad tuberkulózy, hepatitídy, HIV/AIDS) medzi väzňami,užívateľmi injekčne aplikovaných drog [Injection drug users (IDU)] a ich sexuálnymi partnermi a z matky na dieťa,
- rozvoj osvedčených postupov na zlepšenie prístupu užívateľov drog k sociálnym, psychologickým a zdravotníckym službám s osobitným zameraním na mladých ľudí,
- rozvoj a zlepšovanie odbornej prípravy pre odborníkov pracujúcich v prvej línii s užívateľmi drog (napríklad pohotovostné záchranné služby).

------------------
(1) L 46/37 SK Úradný vestník Európskej únie 16.2.2007
(2) KOM(2006) 625, konečné znenie z 24. októbra 2006.
(3) Odporúčanie Rady 2003/488/ES (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 31).
-------------------------------------------------------------------------

Súvisiace dokumenty:

1) Rozhodnutie komisie z 12.2.2007, ktorým sa prijíma plán práce na rok 2007 na implementáciu akčného programu spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008), vrátane ročného pracovného programu pre granty.

2)Rozhodnutie Komisie z 12.februára 2007, ktorým sa stanovujú Všeobecné zásady a kritériá výberu a financovania akcií v rámci programu verejného zdravia

Spracované: nk070228
Zdroj: http://ec.europa.eu/phea/calls/call_for_proposals_en.html

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava