Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

KOMU 2 % Z DANE ?

22.02.2007

"Občianske združenie STORM pri UKF je jednou zo siedmych organizácií v Slovenskej republike, ktoré sa venujú terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog."

Občianske združenie STORM pri UKF je jednou zo siedmych organizácií v Slovenskej republike, ktoré sa venujú terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog podľa filozofie znižovania rizík spojených s užívaním nelegálnych drog.
Hlavným poslaním je kontaktovať aktívnych injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sexbiznise v ich prirodzenom prostredí - na ulici. Terénnou sociálnou prácou sa  terénni pracovníci v mestách Nitra, Sereď a Trnava snažia minimalizovať zdravotné a sociálne riziká spojené s užívaním nelegálnych drog nielen u svojich klientov, ale aj v ich sociálnom prostredí.
Občianske združenie STORM pri UKF celoročne realizuje projekt s názvom "Krok vpred", ktorý vychádza z filozofie Harm reduction. Je to súbor intervencií, ktoré umožňujú aktívnemu užívateľovi drog získať pravdivé informácie o probléme, motivujú ho k menej rizikovému správaniu k sebe a k svojmu okoliu. Je to jeden z nástrojov na zabránenie vzniku epidémie HIV/AIDS a iných krvou a pohlavne prenosných ochorení medzi injekčnými užívateľmi drog a inými skupina s rizikovým správaním na celom svete.
Súčasťou terénnej práce je výmena použitých injekčných striekačiek za sterilné, distribúcia zdravotníckeho materiálu a informačno-edukačných letákov. Dôležitou službou je aj prvokontaktné sociálne a zdravotné poradenstvo.
Od júla 2005 bol spustený projekt  "Odborníci na ulici". Súčasťou tímu terénnych pracovníkov sa tak stali zdravotník a právnik, ktorí vykonávajú odborné poradenstvo klientom priamo na ulici.
Do aktivít organizácie je zaradené aj vydávanie časopisu "Stormík", ktorý je určený výlučne pre klientov projektu. V ňom nájdu rady z oblasti zdravotníctva, zoznam psychiatrických alebo resocializačných zariadení. Najpútavejším čítaním sú príspevky samotných klientov a krížovky.
V roku 2007 bude spustený projekt "Deťom ulice" na najväčšom sídlisku v Nitre - Klokočine, kde je zriadený nízkoprahový klub pre deti a mládež, ktorým sa tak vytvorí alternatívny priestor pre trávenie voľného času.
V spolupráci so španielskym a slovenským Červeným krížom sa OZ STORM pri UKF usiluie o zriadenie Kontaktného centra "STOPka" pre osoby ohrozené drogovou závislosťou súčasťou ktorého budú aj aktivity vyššie spomínaného projektu "Krok vpred"

Ak sa rozhodnete dozvedieť sa o organizácii viac - kliknite tu   

spracované podľa materiálov OZ STORM pri UKF

nk070222

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava