Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pár slov na začiatku nového roka

10.01.2007

"Príhovor riaditeľa Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog PhDr.Blažeja Slabého , CSc."


Vážení kolegovia

      Rád by som sa Vám všetkým ešte raz poďakoval za spoluprácu v roku 2006, ktorý bol pre mňa osobne a taktiež Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog mimoriadne náročný, ale aj vďaka Vám  zároveň výnimočne úspešný.
S Vašim pochopením, pomocou a podporou sme na GS dokázali splniť viacero náročných úloh, z ktorým vymenujem aspoň  tie najdôležitejšie:

" personálne a odborne sme dobudovali GS;
" zabezpečili sme zastúpenie Slovenska vo všetkých kľúčových medzinárodných inštitúciách EÚ a OSN  pre kontrolu drog;
" zvládli sme prípravu a organizáciu dvoch rokovaní Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog;
" pripravili sme štyri materiály na rokovanie vlády SR v drogovej problematike;
" riadne prebiehala činnosť expertných komisií a pracovných  a medzirezortných skupín;
" zriadili sme Poradný výbor pre činnosť Národného monitorovacieho centra pre drogy;
" internetová stránka www.infodrogy.sk sa stala jednou z najnavštevovanejších stránok v oblasti podpory a ochrany zdravia;
" zvládli sme dve celoslovenské mediálne kampane -  jún a november 2006;
" zorganizovali sme niekoľko tlačových konferencií;
" v termíne sme spracovali a do Európskeho monitorovacieho centra pre drogy  a drogové závislosti v Lisabone zaslali štandardné tabuľky a dotazníky a Národnú správu o drogách v SR - 2006 ;
" zrealizovali sme twinningovú časť projektu Prechodného fondu 2004 - čo predstavovalo takmer 50 seminárov a workshopov a 6 zahraničných pracovných ciest;
" zrealizovali sme Malú grantovú schému  Prechodného fondu 2004 a podporili takmer 30 projektov;
" pre oblasť resocializácie sme pripravili nový projekt Prechodného fondu 2006, ktorý  bol  orgánmi Európskej komisie schválený;
" plnohodnotne sme zabezpečovali metodické riadenie činnosti krajských koordinátorov pre drogovú problematiku.

     Málo z toho, čo sme na Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog urobili by sme dokázali bez vzájomnej spolupráce a Vašej podpory. Dovoľujem si vysloviť nádej, že  spolupráca bude pokračovať aj v nastávajúcom roku. Čakajú nás ťažké úlohy:

" na rokovanie vlády SR musíme pripraviť  návrh stratégie financovania protidrogovej politiky štátu;
" budeme musieť zvládnuť náročné úlohy v reorganizácii koordinácie regionálnej  úrovne  boja proti drogám;
" bude prebiehať  dvojročné vyhodnotenie plnenia rezortných a krajských akčných plánov boja proti drogám a taktiež  dvojročné vyhodnotenie plnenia Európskeho akčného plánu boja proti drogám;
" začneme s prípravou nového Národného programu boja proti drogám na roky 2009 až 2012;
" chceme sa viac venovať otázkam vedy a výskumu  v protidrogovej problematike a publikovaniu  dosiahnutých domácich výsledkov;
" bude ďalej pokračovať činnosť expertných komisií a pracovných a medzirezortných skupín;
" máme za úlohu pripraviť Národnú správu o drogách v SR do leta 2007, čo znamená takmer  trojmesačný predstih oproti termínu stanovenému EMCDDA;
" chceme zosúladiť niektoré duplicitné prieskumy v drogovej problematike;
" začneme realizovať projekt Prechodného fondu 2006  pre oblasť  resocializácie;
" v oblasti medzinárodnej spolupráce predpokladáme zapojenie sa do niektorého z projektov EÚ vo vzťahu k tretím krajinám (napr. Ukrajina, Rusko alebo Afganistan).

     Úloh nás čaká veľa a všetko to spoločne robíme s jedným  hlavným  cieľom: zastaviť, alebo výrazne spomaliť trendy rastu počtu užívateľov drog, a to osobitne medzi mládežou. Realitou sa  môže stať postupné znižovanie škôd spôsobených užívaním drog, zníženie drogovej kriminality,  skvalitnenie zdravotných a sociálnych služieb drogovo závislým a zavedenie nových preventívnych programov. 

    Sú to ťažké úlohy a preto si  spoločne zaželajme  veľa síl, rozumu, tvorivosti, pochopenia, trpezlivosti, vzájomnej úcty a solidarity v ich plnení. Zaželajme si, aby sa naše odborné diskusie nestávali neodbornými a osobnými polemikami, aby sme mali vždy dosť  schopností vcítiť sa do predstáv, želaní a cítenia našich partnerov, s ktorými  jedine v spolupráci dokážeme napĺňať našu prácu skutočným zmyslom a opodstatnením. Dokážme sa tešiť z úspechu našich partnerov ako z vlastného úspechu a prekonajme v sebe vlastné ja v spoločnej ceste pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

     Ďakujem Vám za spoluprácu  v roku 2006 a všetko najlepšie v roku 2007.


Blažej Slabý

    

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava