Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Horizontálna pracovná skupina pre drogy

14.10.2019

 HDG (Horizontal Drug Group) 9.-10.10.2019

 

·        V úvode COM informovala o stave hodnotenia potravinových doplnkov s obsahom THC a CBD, pričom za problém je považovaný fakt, že nie všade sa rozlišuje, či ide o liečivý prípravok, potravinový doplnok alebo potraviny a samozrejme, nie v každom ČŠ sú takéto produkty povolené. Následne skupina prebrala operačné Akčné plány na rok 2020 v rámci cyklu politík EMPACT - konkrétne OAP zamerané na nové psychoaktívne látky, kanabis, heroín a kokaín.

·        Rokovanie pokračovalo zhrnutím k tzv. inter-sessional zasadnutiu UNODC v septembri, zameranom na preradenie/vypustenie kanabisu v zoznamoch zakázaných látok dohovorov OSN o drogách. Súčasťou rokovaní bol dialóg s USA ku kanabisu. Na základe Dohovoru z roku 1971 sa USA prikláňajú k stanoveniu úrovne THC na 0,3% , nakoľko interný prah USA je 0,3%. EÚ a iné krajiny žiadajú úroveň 0,2% THC. USA navrhli vypustenie pojmov prípravky a tinktúry, ktoré považujú za mätúce v celkom kontexte. USA taktiež navrhli, aby sa zatiaľ nehlasovalo v roku 2020 na 63. Zasadnutí CND o vypustení kanabisu zo zoznamov, nakoľko  by tento krok mohol byť verejnosťou chápaný, že ide o legalizáciu. V súvislosti s preradením kanabisu WHO uviedlo, že nebude prepracovávať odporúčania bez inštrukcií štátov a ich dôkladného odôvodnenia.  Diskusia sa týkala aj nahradenia, resp. definovania pojmov výťažok, extrakt a pod. EMCDDA prezentovala návrh zoznamu látok určených k hlasovaniu CND v marci 2020. Členské štáty nevzniesli pripomienky k navrhovaným látkam. V SK budú 2 z látok zaradené na Národný zoznam zakázaných látok od 1.1.2020. BE prezentovalo návrh rezolúcie EÚ na 63. zasadnutie CND k dostupnosti liekov proti bolesti, alebo duševných ochorení. Za najväčší problém boli identifikované: nadmerné užívanie v krajinách so strednou a vysokou životnou úrovňou a minimálna dostupnosť v krajinách Afriky a Ázie.

 

Dialógy k drogám s tretími štátmi:

·        EÚ/Čína - viaceré členské štáty, DE a FR, opätovne riešili pozíciu COM pri rokovaniach s tretími štátmi v súlade s Lisabonským dohovorom. EEAS zdôraznilo dôležitosť dodržiavania ľudských práv v Číne, vrátane problematiky trestu smrti za drogové trestné činy. COM presadzovala potrebu osobného stretnutia s čínskou delegáciou v Číne. CLS navrhol prerokovať a schváliť dokumenty na úrovni CRP. Politické rozhodnutia však bude potrebné schváliť aj na vyššej úrovni a prerokovať s EP. Rokovania je potrebné začať do konca roku 2019.

·        Dialóg EÚ/Irán - PRES skonštatovalo, že dialóg s Iránom je potrebné prerokovať na úrovni Rady EÚ.  V súvislosti s rokovaniami s Iránom, nie je nutné začať dialóg do konca roku 2019.

·        Následne PRES informovalo o stretnutí Národných koordinátorov v Helsinkách v dňoch 22.-23-9.2019. Na stretnutí sa analyzovala potreba vzájomnej spolupráce na úrovni EÚ a pašovanie drog v členských krajinách.

·        V septembri prebehol dialóg medzi  EÚ a USA; ústredná téma boli látky navrhnuté na zoznam zakázaných látok, kontaminácia metamfetamínov fentanylmi, čo už spôsobilo niekoľko úmrtí. USA upozornili aj na negatívne dopady užívania kanabisu u mladých ľudí.

·        PRES taktiež informovalo o príprave stretnutí HDG a Fóra občianskej spoločnosti (október); stretnutia EÚ – CELAC (november); stretnutia EU – Rusko (december); druhého generálneho stretnutia expertov na drogy v EU (november) a RO prezentovalo program stretnutia Dublin Group, ktoré sa bude konať 7.11.2019 v Bruseli.

·        COM pripomenula prípravu eventu vo Viedni v rámci CND, ktorú bude organizovať zastúpenie COM pri UNODC;  na záver EMCDDA prezentovalo European Prevention Curriculum Handbook“, ktoré chce propagovať aj medzi verejnosťou na lokálnych a krajských úrovniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava