Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Na ceste k zakázaniu nových drog v celej EÚ

10.09.2018

  

V marci t.r. sme na tejto stránke zverejnili informáciu o vydaní ďalších dvoch spoločných správ EMCDDA a EUROPOL-u týkajúcich sa  nových psychoaktívnych látok – skupina fentanylov, konkrétne cyklopropylfentanylu  a metoxyacetylfentanylu. Tieto spoločné správy oboch európskych agentúr sú  doplnené o údaje z Európskej liekovej agentúry (EMA), ktorá zisťuje, či sa nová psychoaktívna látka v členských štátoch primárne nevyužíva v humánnej a veterinárnej medicine a , sú iniciátorom pre hodnotenie rizík (Risk Assessment) najmä pre verejné zdravie.

Riziká cyklopropylfentanylu a metoxyacetylfentanylu posudzoval Vedecký výbor EMCDDA a boli koncom marca predložené Európskej komisii a Rade EÚ. Dôvodová správa k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam obsahuje tieto závery:

Cyklopropylfentanyl – syntetický opioid , príbuzný fentanylu a butyrfentanylu, ktoré sú  medzinárodne[1] kontrolovanými látkami. V EÚ je dostupný minimálne od júna 2017 v šiestich členských štátoch (záchyty) a dva ČS nahlásili spolu 77 úmrtí , pri ktorých sa potvrdilo vystavenie osôb cyclopropylfentanylu, či už zámernému alebo podvodnému, keďže užívatelia si nemuseli byť vedomí toho, že užili fentanyl namiesto napr. heroínu. Hrozí tiež nebezpečenstvo intoxikácie  aj so smrteĺným následkom v prípade náhodného kontaktu s touto látkou   u rodinných príslušníkov a priateľov, zdravotníkov, policajtov, poštového personálu.

Metoxyacetylfentanyl -  syntetický opiod, príbuzný fentanylu, ďalej okfentanylu a acetylfentanylu, ktoré sú medzinárodne kontrolované (1). V EÚ je dostupný minimálne od novembra 2016 a jeho výskyt nahlásilo 11 ČŠ. Štyri členské štáty nahlásili spolu 13 úmrtí, pri ktorých sa potvrdilo vystavenie metoxyacetylfentanylu, v siedmych prípadoch úmrtí išlo o priamu intoxikáciu, resp. uvedená látka prispela k fatálnemu koncu. Podobne ako pri prvej látke, aj náhodný kontakt  s ňou môže spôsobiť vážnu intoxikáciu u rodinných príslušníkov, priateľov užívateľa,ale aj u profesionálneho personálu v zdravotníctve, na polícii, na poštách a v zásielkových službách.

V zmysle novej legislatívy EÚ  na  základe hodnotiacej správy o rizikách novej drogy, EK môže navrhnúť či NPL kontrolovať alebo nie, a to prostredníctvom formálneho rozhodnutia (Formal Decision). Rada EÚ a Európsky parlament potom budú mať dva mesiace na vyjadrenie stanoviska a národné orgány – na Slovensku Ministerstvo zdravotníctva - v skrátenej dobe šiestich mesiacov (namiesto pôvodných 12 mesiacov), musia do svojej legislatívy implementovať príslušné rozhodnutie Rady EÚ.

V júni 2018 sa o návrhu na kontrolu uvedených látok diskutovalo v relevantných výboroch Európskeho parlamentu, konkrétne vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a spravodajcom bol slovenský europoslanec Branislav Škripek. Súhlasný postoj k návrhu kontroly oboch látok vyjadril aj vo  svojej tlačovej správe “ Chcem chrániť mladých Európanov pred novými psychoaktívnymi látkami”.

Aktualizácia.   Na ceste k zakázaniu nových drog v celej EÚ   

 [1] Jednotný dohovor OSN o omamných látkach z roku 1961, v znení Protokolu z roku 1972 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava