Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Alkoholizmus a drogové závislosti je už aj na facebooku

02.07.2018

 

 

Dobrý deň všetkým

 

Tento časopis, ktorého facebooková stránka sa v tieto dni práve zakladá, je časopis, ktorý má u nás obrovskú tradíciu. Vychádza totiž už od roku 1965, hoci pôvodne začínal pod názvom Protialkoholický obzor. Pôvodný názov je z úcty k tradícii stále uvádzaný na obálke časopisu menším písmom v zátvorkách. Od roku 1995 nesie súčasný názov, keďže jeho obsah sa postupne rozširoval o drogové závislosti, čo kopírovalo po páde Železnej opony vývoj drogovej scény na ...Slovensku.

Dnes opätovne uvažujeme nad zmenou názvu, pretože problémom už nie sú len závislosti od alkoholu a psychoaktívnych látok, ale aj od hazardného hrania, internetu, internetového hrania a iných činností, ktoré označujeme ako behaviorálne alebo nelátkové závislosti. Rozhodnutie vytvoriť facebookovú stránku časopisu som urobil ako jeho novopečený šéfredaktor, ktorým som sa stal 22. júna 2018 na schôdzi redakčnej rady v Žiline. Mojim motívom je samozrejme v prvom rade zvýšiť povedomie o časopise, na ktorý sa pomaly zabúda, zviditeľniť ho a prilákať nových autorov na publikovanie v ňom, zvýšiť jeho čítanosť a predaj. Časopis patrí vydavateľstvu Obzor a ako jeho vedúci redaktor nemám z jeho predaja žiaden zisk. Robím to teda predovšetkým z lásky k psychiatrii a adiktológii, ako aj z pocitu zodpovednosti, ktorý ma od zvolenia do tejto funkcie zaplavil.

Vopred Vám všetkým ďakujem za priazeň, ohlasy, pripomienky, otázky i kritiku”.

 Michal Patarák

 

Krátko o časopise Alkoholizmus a drogové závislosti

 

Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) je odborný recenzovaný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS. Vychádza 4-krát do roka.

 

Cieľom časopisu je poskytovať reprezentatívny výber aktuálnych odborných informácií z problematiky závislostí, využiteľných v klinickej praxi.

Príspevky uverejňované v časopise pojednávajú o histórii, epidemiológii, neurobiologickom a klinickom výskume, diagnostike, psychoterapii a farmakoterapii, ako aj o prevencii alkoholovej, drogových a iných (behaviorálnych) závislostí.

Prednostne sú publikované práce s klinickým zameraním. Pozvaní na publikovanie sú predovšetkým odborníci z oblastí adiktológie, psychiatrie, klinickej psychológie, farmakológie, súdneho lekárstva a neurovied.

 

Publikované sú pôvodné práce, prehľadové práce, príspevky pre prax, príspevky z protidrogovej politiky a forenznej adiktológie, kazuistiky, správy z odborných podujatí, recenzie kníh a excerpty významných prác publikovaných vo svete.

Články sú publikované v slovenskom, českom alebo výnimočne v anglickom jazyku.

Časopis je určený adiktológom, psychiatrom, psychológom, vedcom, učiteľom, legislatívcom, pregraduálnym i postgraduálnym študentom biomedicínskych, prírodovedných a humanitných odborov, ako aj všetkým so záujmom o problematiku závislostí.

Záujemcovia o časopis môžu zasielať objednávky na predplatné písomne na e-mailovú adresu vydavateľstva: obzor(at)obzor.sk. V objednávke je potrebné uviesť: meno a priezvisko, adresu pre doručovanie časopisu, ako aj informáciu, či je objednávateľ členom Sekcie drogových závislostí SPS.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava