Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

DRUGNET EUROPE č.2/2005

13.06.2005

 

Muži a ženy ako užívatelia drog – stierajú sa rozdiely ?

 

Podľa správy uverejnenej  v spravodajcovi EMCDDA Drugnet Europe (apríl-jún 2005) ešte stále sú to v rámci EÚ muži, ktorí prevažujú v užívaní nelegálnych drog. Správa sa koncentruje na možné znaky, ktoré znamenajú stieranie rozdielov medzi mužským a ženským užívaním drog a väčšiu podobnosť medzi skúsenosťami s užitím drogy v životnej prevalencii osobitne medzi študentmi - stredoškolákmi.

 

Analýza vychádza z troch zdrojov -  školských prieskumov o drogách, alkohole (ESPAD -1995, 1999, 2003); z populačných prieskumov  a údajov z centier pre liečbu drogových závislostí a nastolila niekoľko otázok; či mladé ženy/dievčatá  experimentujú s drogou tým istým spôsobom ako ich mužskí kolegovia a či to znamená posun k podobným vzorcom – pokiaľ ide o pohlavia - drogového správania v budúcnosti. Ak by tomu tak bolo, znamenalo by to vážny rast úrovne prevalencie.

 

Profesorka  Salme Ahlströmová, predsedníčka vedeckej rady EMCDDA  tieto závery komentovala nasledovne: „Zraniteľnosť mladých žien  v Európe voči konzumácii drog a škodlivého množstva alkoholu môže rásť. Potrebujeme do tohoto problému vniesť viac svetla, prečo tomu tak je a  aby sme pripravili prevenciu, ktorá  zohľadní ženské špecifiká, rovnako ako liečbu, zacielenú na mladé ženy a zmenu ich správania. Toto sú základné opatrenia, ak sa chceme  v budúcnosti vyhnúť nárastu problémov verejného zdravia“.

 

Do hry tiež vstupujú širšie súvislosti, aktuálne existujúce v Európe -  a to dostupnosť drog, dostatočný príjem  a „módny“ spôsob života. Pokiaľ ide o vzorce drogového správania analýza ukázala, že medzi dospelými (15–64 ročnými) „prevaha mužov nad ženami vzrastá ako sa časový rámec skracuje“  - od životnej prevalencie (aspoň raz v živote), za posledný rok ( v posledných 12 mesiacoch) k aktuálnemu užívaniu (v posledných tridsiatich dňoch).

 

Muži sa zdajú byť tiež  intenzívnejší užívatelia drog než ženy,  v niektorých krajinách je dva až trikrát  - dokonca v jednom prípade až štyrikrát -  vyššia   prevalencia v užívaní kanabisu  (40 alebo viackrát v živote).

 

Údaje v správe naznačili, že, ženy vedú nad mužmi v užívaní liekov - hypnotík  a sedatív V prieskume školskej  mládeže vo veku 15–16 rokov (ESPAD) viac dievčat  ako chlapcov priznalo užívanie tranquilizérov a sedatív bez lekárskeho predpisu, s výnimkou Cypru, Írska, Veľkej Británie a Nórska.

 

Údaje z centier pre liečbu v rámci EÚ svedčia v prospech mužských klientov, iba približne 20% je žien.

 

EMCDDA sa problému rozdielu medzi pohlaviami bude venovať osobitne vo svojej výročnej správe 2006.

 

Aj cieľom tejto analýzy  - ako  sa uvádza v článku - bolo podnietiť debatu medzi výskumníkmi, pokiaľ ide o vplyv interpohlavných rozdielov  na trendy  užívania drog.

 

 

Ďalšie podrobnosti  a údaje týkajúce sa problematiky možno nájsť na http://www.emcdda.eu.int, údaje o populačných prieskumoch a liečbe na  http://statistics.emcdda.eu.int a napokon  výsledky  školského prieskumu  ESPAD za rok 2003 možno nájsť na http://www.espad.org/index.html.

 

Spracované : Eleonora Bobáková

 

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava