Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európsky webový prieskum o drogách na konferencii Lisbon Addictions 2022

12.12.2022

Takmer 50 000 dospelých od 18 rokov (48 469) z 21 EÚ krajín a Švajčiarska sa zúčastnilo prieskumu European Web Survey on Drugs (EWSD 21). Prieskum už po tretí krát iniciovalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a realizoval sa v mesiacoch marec-apríl 2021 prostredníctvom webu. Do iniciatívy sa zapojilo viac ako 100 organizácií vrátane národných kontaktných miest siete Reitox (na Slovensku Národné monitorovacie centrum pre drogy a spolupracujúci externí odborníci), univerzít a mimovládnych organizácií.

Viac na: Európsky internetový prieskum o drogách – niektoré hlavné zistenia a porovnania SR s priemerom EÚ a Švajčiarska   - https://www.infodrogy.sk/kniznica-dokumentov-portalu?SearchModel.AreaID=241

<<<

Tom Kugener (Luxemburg)

(National Focal point of Luxembourg  a súčasne poslucháč Maastrichtskej univerzity)

Identifikácia profilu užívateľa kanabisu a zapojenie do užívania viacerých drog medzi respondentmi európskeho webového prieskumu o drogách: zistenia z Luxemburska

(Identification of cannabis user profiles and their engagement with polydrug use among respondents of the European Web Survey on Drugs: findings from Luxembourg)

https://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/sessions/young-people-substance-use-and-prevention#programme 

O rekreačných užívateľoch kanabisu, ich vzorcoch užívania a faktoroch spojených so zvýšenou, pravdepodobne vysokorizikovou konzumáciou alebo konzumáciou viacerých drog je doteraz známe len málo. Európsky webový prieskum o drogách (EWSD) poskytuje nové príležitosti na analýzu vzorcov užívania drog v európskych krajinách v porovnaní s predchádzajúcimi metódami zberu údajov.

Cieľom súčasnej štúdie je identifikovať profily užívateľov kanabisu na základe ich vzorcov užívania a porovnať identifikované profily na základe sociálno-ekonomických charakteristík. Posúdi sa aj zapojenie užívateľských profilov do užívania viacerých drog. Medzi aprílom a májom 2021 boli dospelí obyvatelia Luxemburského veľkovojvodstva, ktorí mali skúsenosti s užívaním drog v minulom roku, pozvaní zúčastniť sa európskeho webového prieskumu o drogách (709 platných odpovedí).

EWSD pozostáva z online prieskumu, ktorý hodnotí užívanie drog, užívateľské a nákupné návyky, vplyv sanitárnej krízy COVID-19 a sociálno-ekonomických faktorov.

Na zistenie profilov užívateľov kanabisu na základe skóre premenných súvisiacich s kanabisom sa použije klastrová analýza latentných tried a názor odborníkov. Používateľské profily budú porovnávané na základe demografických a sociálno-ekonomických faktorov pomocou anylýzy rozptylu (ANOVA) a Chi-kvadrát testov. Na identifikáciu korelátov užívania viacerých drog sa použijú logistické regresné analýzy. Analýza údajov prebieha, výsledky zatiaľ neboli v januári 2022 k dispozícii.

Štúdia má niekoľko nedostatkov vrátane obmedzenej externej validity v dôsledku použitia webového prieskumu. Očakáva sa, že výsledky prispejú k vypracovaniu klasifikácie užívateľov kanabisu, ktorá doteraz chýbala. Bude potrebné ďalšie overenie, aby sa otestovalo, či klasifikácia umožňuje rozlišovať medzi rôznymi typmi spotrebiteľov v rôznych populáciách užívateľov kanabisu. Diskutovať sa bude o dôsledkoch preventívnych intervencií a postupov protidrogovej liečby.

<<<

Tamar Mgebrishvili (Gruzínsko)

Výskumníčka,  Centrum pre výskum závislosti  "Alternative Georgia"

 Výsledky Európskeho webového prieskumu o drogách 2021 (The results of the European Web Survey on Drugs in Georgia)

https://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/presentations/results-european-web-survey-drugs-georgia

Európsky webový prieskum o drogách (EWSD 2021) bol prvým prieskumom svojho druhu v Gruzínsku. Cieľom EWSD bolo posúdiť, či webové prieskumy môžu dopĺňať všeobecný populačný prieskum prostredníctvom zberu údajov o správaní pri užívaní drog.

EWSD sa zameral na ľudí vo veku 18 a viac rokov, ktorí užili drogy za posledných 12 mesiacov. Účasť bola anonymná a dobrovoľná. Odpovede boli sa zbierali počas 3 mesiacov v roku 2021. Dotazník sa týkal šiestich psychoaktívnych látok: kanabis, kokaín, extáza/MDMA, amfetamíny/metamfetamín, heroín, nové psychoaktívne látky (NPS). Moduly o rôznych drogách boli náhodne prezentované  respondentom, ktorí uviedli, že drogu (drogy) užili za posledných 12 mesiacov. Údaje sa zbierali pomocou LimeSurvey. Vzorce užívania drog sa merali kladením otázok o 1) užívaní látok; 2) frekvencii užívania; 3) spôsobu; 4) množstvo užívané počas bežného dňa  pre každú látku; a 5) získavanie drog.

Prieskum dokončilo viac ako 600 ľudí, ale len 396 jednotlivcov splnilo kritériá a boli zaradení do konečnej vzorky s priemerným vekom 29 rokov. Ženy tvorili 27 % účastníkov, zatiaľ čo muži prevažovali so 70 %. Prevalencia užívania kanabisu (97 % a 81 %) a MDMA/extázy (55 % a 14 %) za posledný rok aj za posledný mesiac bola medzi účastníkmi najvyššia. Spomedzi respondentov, ktorí konzumovali marihuanu, väčšina užívala marihuanu (64,2 %) s primárnou motiváciou odbúrať stres alebo sa naladiť.

Respondenti uvádzali aj  užívanie benzodiazepínov, iných halucinogénov, syntetických kanabinoidov, magických húb, syntetických katinónov a GHB/GBL za posledný mesiac.

Väčšina respondentov uviedla užívanie drog doma (79 %), v kluboch/baroch (66 %) a na hudobných festivaloch alebo večierkoch (65 %).

Pandémia Covid-19 ovplyvnila užívanie stimulantov a zároveň mierne zvýšila používanie kanabisových produktov (hašiš, rastlinný kanabis).

EWSD ponúka možnosť zbierať presné údaje o správaní pri užívaní drog medzi menej dostupnou  populáciou (užívatelia versus všeobecná populácia). Na druhej strane vysokorizikoví užívatelia drog môžu byť vo webových prieskumoch nedostatočne zastúpení.

<<<

Deirdre Mongan (Írsko)

HRB – Health Research Board / Írsko

Spoluautorka : EWSD21 in Ireland, jún 2022

Kto nakupuje v Írsku drogy online ? Zistenia z EWSD 21 (Who buys drugs using online sources in Ireland? Findings from the European Web Survey on Drugs)

https://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/presentations/who-buys-drugs-using-online-sources-ireland-findings-european-web-survey-drugs

Napriek tomu, že pribúdajú správy o využívaní  online metód na nákup/získanie  drog (ako sú sociálne médiá, darknet a online obchody), existuje len málo dôkazov o rozsahu online trhov a o tom, kto ich používa. Cieľom tejto štúdie bolo použiť vzorku online prieskumu na odhadnutie podielu kupujúcich drog v Írsku, ktorí používajú online metódy na nákup drog podľa typu drogy, a identifikovať prediktorové faktory používania online metód na nákup kanabisu (hašíša a rastlinného kanabisu), kokaínu , extázy a nových psychaktívnych látok (NPS).

Írsko sa v roku 2021 zúčastnilo Európskeho webového prieskumu o drogách (EWSD). Írsky EWSD dokončilo 5 782 respondentov vo veku 18 a viac rokov, ktorí užili drogy v minulom roku. Logistické regresné modely boli prispôsobené na identifikáciu sociodemografických prediktorov, prediktorov užívania drog a nákupu drog pri používaní online metód na nákup kanabisu, kokaínu, extázy a NPS.

Šesťdesiatšesť percent vzorky (n = 3 850) si za posledný rok kúpilo drogy, z ktorých 30 % uviedlo, že na to využívali najmä online spôsob (21 % používalo sociálne médiá, 9 % darknet a 3 % používalo online obchody). Najčastejšie  kupovanou drogou online spôsobom boli NPS  (56 %), nasledovala kanabisová živica/hašiš  (31 %),rastlinný kanabis (30 %), extáza (19 %) a kokaín (16 %).  Významným  prediktorom nákupu rastlinného kanabisu , hašiša, rastlinného kanabisu a kokaínu bolo pohlavie – muži Nižší vek bol významným prediktorom online nákupu kanabisu a kokaínu. Nákup vo veľkých množstvách bol zasa významne spojený s nákupom rastlinného kanabisu online.

Online metódy, najmä sociálne médiá, sa v Írsku stali životaschopnou možnosťou nákupu drog, najmä medzi mladšími mužmi. Je dôležité, aby tvorcovia politík zvážili vznikajúci vplyv online trhov na modely užívania a ponuku pri navrhovaní stratégií prevencie, vzdelávania a znižovania škôd pre mladých ľudí.

<<<

Nicki Killeen (Írsko)

HRB – Health Research Board / Írsko

Spoluautorka : EWSD21 in Ireland, jún 2022

Čo je trendy? Využívanie sociálnych médií na interakciu s ťažko dostupnými skupinami prostredníctvom online prieskumu.  What ’s trending? Using social media to engage with hard to reach groups through an online survey)

https://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/presentations/what%E2%80%99s-trending-using-social-media-engage-hard-reach-groups-through-online-survey

Webové prieskumy ponúkajú zdravotníckym pracovníkom nové príležitosti, aby sa  mohli zaoberať  často skrytými  a ťažko dosiahnuteľnými  skupinami populácie a pomohli tak získať lepšie prispôsobené stratégie znižovania škôd. V roku 2021 sa Írsko zúčastnilo Európskeho webového prieskumu o drogách (EWSD). Napriek relatívne nízkej populácii  v krajine bol dosiahnutý druhý najvyšší počet odpovedí v prieskume (5 782 respondentov). Štúdia sa zamerala na preskúmanie techník používaných na podporu  účasti  na prieskume a na identifikáciu kritických faktorov.

Ako hlavný propagačný partner prieskumu bola vybraná informačná a vzdelávacia webová stránka Drugs.ie[1]. Nové  ilustrácie (snímky) vyvinul známy ilustrátor a používa sa v cielených reklamách na sociálnych médiách a v časopisoch, ktoré sú zaujímavé pre ľudí, najmä z prostredia nightlife settings/ zábavy.

Prieskum a stránku Drugs.ie podporili  aj zdravotnícke a komunitné služby.

Každá technika sa posudzovala a kľúčové štatistiky sa porovnávali s cieľom posúdiť ich vplyv. Okrem toho sa profil populácie respondentov porovnával s inými prieskumami, aby sa zistilo, či sa prostredníctvom tejto techniky  podarilo získať odpovede od cieľových skupín používateľov.

Rozhodujúcim faktorom úspechu boli investície do sociálnych médií, ktoré boli hlavným spôsobom, akým sa respondenti dostali k prieskumu (60 % 37 % cez Facebook). Uľahčilo to využitie dobre zavedenej stránky Drugs.ie (16 % bolo prístupných priamo) a jej kanálov sociálnych médií (11 000 sledovateľov na Twitteri a 21 000 na Facebooku), v kombinácii s použitím ilustrácií (snímok) od umelca, ktorý je mladým ľuďom dobre známy. Kľúčovým faktorom bolo pravidelné zverejňovanie informácií. Len 3,5 % respondentov podstúpilo liečbu v minulom roku, čo ukazuje rozdiel v užívateľských profiloch v porovnaní s populáciou navštevujúcou súčasné írske zdravotnícke služby (koncentrované na užívateľov opiátov).

<<<

Panelová diskusia - workshop : Digitálna budúcnosť ?  On-line zapojenie  komunít ľudí užívajúcich drogy s cieľom lepšie ovplyvňovať opatrenia a prax

A Digital Future? Engaging online communities of people who use drugs to influence policy and practice’

https://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/sessions/digital-future-engaging-online-communities-people-who-use-drugs-influence-policy-and

Pandémia COVID-19 ešte viac podnietila proces digitalizácie prebiehajúci v našich spoločnostiach. V tejto súvislosti sa webové prieskumy posilnili ako cenný nástroj na zapojenie sa komunít ľudí, ktorí užívajú drogy prostredníctvom online zisťovania. Takéto prieskumy umožňujú rýchly zber údajov od veľkého počtu respondentov o otázkach relevantných pre politiku a prax vrátane monitorovania a identifikácie nových trendov. Cieľom tohto workshopu bolo ukázať, ako môže zapojenie sa  komunít ľudí, ktorí užívajú drogy, prostredníctvom internetových prieskumov ovplyvniť politiku a prax. Diskutovalo sa o  príkladoch z Európskeho webového prieskumu drog (EWSD) a inovatívnych národných  webových  prieskumov  národných kontaktných miest siete Reitox (NFP) EMCDDA.

Okrem toho bolo cieľom workshopu zapojiť účastníkov konferencie do mapovania potenciálneho budúceho využitia a nových problémov, ktorým sa takéto webové prieskumy budú venovať. To sa uskutočnilo  prostredníctvom interaktívneho komponentu spusteného na LXAddictions. S ohľadom na dôležitosť takýchto prieskumov s cieľom umožniť ľuďom, ktorí užívajú drogy ovplyvňovať politiku a prax, panel a publikum diskutovali o potenciálnej budúcnosti webových prieskumov.

<<<

Zdroje: Abstrakty príspevkov, týkajúcich sa EWSD 21 na konferencii Lisbon Addictions 22 – 23.-25.11. Lisabon

Ďalšie zdroje týkajúce sa prieskumov online sú dostupné na webovej stránke EMCDDA - https://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/web-surveys_en

Monitoring drug use in the digital age: studies in web survey (Insights 26).

So súhlasom autorov sú v knižnici dokumentov zverejnené originálne prezentácie:

Elena Damian (2022):  Drogové vibrácie – Belgický prieskum o drogách, ScienSano, Belgický Inštitút verejného zdravia  (DRUG VIBES – The Belgian Survey on Drugs Elena Damian • Sciensano – The Belgian Institute of Public Health)  

<<<

Nicki Killeen (2022): Uplatnenie európskeho webového prieskumu o drogách v Írsku. Nové príležitosti  informovania pre opatrenia/politiky a prax. Zdravotnícka služba v Írsku ( Applying The European Web Survey on Drugs in Ireland New opportunities to inform policy and practice Nicki Killeen, Health Service Executive Ireland)

<<<

Rita Seixas (2022): EWSD v Luxemburgu: príspevky a výzvy,  Luxemburský kontaktný bod EMCDDA ((EWSD in Luxembourg: contributions and challenges. Rita Seixas, PhD, Luxembourg Focal Point of the EMCDDA

 

[1] Kvalitná, komplexná webová stránka, dokonca s verziou v českom jazyku. O.i. obsahuje aj hodnotiaci test rizika vyplývajúceho z užívania drog.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava