Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Týždeň boja proti drogám na Slovensku

09.11.2005

"Asociácia pre prevenciu drogových závislostí každoročne v novembri otvára Týždeň boja proti drogám na Slovensku. "

M. HROMADOVÁ, moderátorka:
"Asociácia pre prevenciu  drogových závislostí každoročne  v novembri  otvára  "Týždeň  boja  proti  drogám  na Slovensku". Po Košiciach, ktoré mali záštitu nad týmto podujatím v minulom roku, prevzal  štafetu  Liptovský  Mikuláš.  Cieľom podujatia je hľadať účinné formy prevencie drogových závislostí."

M. HROMADOVÁ, redaktorka:
"Prevencia,  i  keď  je  zrejme,  že  je v boji proti drogám dôležitejšia  ako  samotná  liečba,  je  na  Slovensku ešte stále nedocenená.  Podľa  odborníkov  je  nedostatočná  aj  koordinácia jednotlivých zložiek, ktoré by ju mali zabezpečovať."

M. BENKOVIČ, riaditeľ psychologickej poradne:
"Napriek  tomu,  že  na  školách  existujú  koordinátori, že existujú centrá výchovnej  a psychologickej prevencie,  stále mám pocit, že koordinácia s ostatnými  rezortmi ešte nie je na  takej úrovni, akú by sme očakávali."

M. HROMADOVÁ:
"Problematika  drogových  závislostí  sa  pritom  priamo  či nepriamo dotýka každého z  nás. Podľa prieskumov má  skúsenosti s drogami  každý  štvrtý  stredoškolák.  Stúpa  počet  závislých od legálnych drog, alkoholu a cigariet, ktoré sú problémom už u detí na  základných  školách.  V  súvislosti  so  závislosťou sa stále častejšie  spomínajú   aj  takzvané   nelátkové  závislosti.   Od počítačových hier,  mobilných telefónov,  či dokonca  od nákupov. Vek, v ktorom sa detí po prvýkrát stretávajú s drogami, sa pritom neustále znižuje."

Ľ. GÁBRIŠ, Asociácia pre prevenciu drogových závislostí:
"Už na materskej škole by sa mala nejaká primárna prevencia robiť. To znamená nehovoriť o drogách, ale budovať nejaké postoje u tých detí a vôbec celá prevencia drogová by mala byť postavená hlavne na tom, aby sa tie deti naučili žiť inak a aby nepotrebovali siahnuť po tej droge."

M. HROMADOVÁ:
"Popri škole  zohráva nemenej  dôležitú úlohu  v boji  proti závislostiam, rodina.  Stále viac detí siaha po droge práve kvôli nepriaznivej atmosfére  v rodine,  kvôli pocitu  nepochopenia, či nedostatočného záujmu zo strany rodičov."

M. BENKOVIČ:
"Existujú také schizofrénie, že vonku na ulici sa nadáva  na rôzne reality show a popri tom dieťa, vidí, že  rodič je nalepený na obrazovke. Potom to dieťa  nezoberie čo ten rodič hovorí,  ale vlastne čo koná. Oni nás nepočúvajú, oni nás sledujú."

M. HROMADOVÁ:
"Aj  za  pomoci  takýchto  podujatí  by  si  mal každý z nás uvedomiť zodpovednosť za  vlastné rozhodnutia. Neraz  nimi môžeme ovplyvniť nielen  svoj vlastný  život, ale  aj životy  ľudí okolo nás."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava