Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Nové psychoaktívne látky _ New psychoactive substances
  Popis
  Informačný leták/brožúrka týkajúca sa nových psychoaktívnych látok - new psychoactive substances (NPS). Leták je súčasťou svetovej kampane iniciovanej Úradom OSN pre drogy a kriminalitu Agenda NPS je široko diskutovaná globálne ako aj v rámci EÚ, kde sa pripravujú nové pružnejšie regulačné a kontrolné mechanizmy, aby sa vzhľadom na ich "legálnosť" - nie sú uvedené v Dohovoroch OSN týkajúcich sa omamných, psychotropných látok, prekurzorov a obchodovania s nimi - obmedzil ich prienik na trh a dostupnosť pre užívateľov.
  Stiahnuté
  3008 X
 • Národná protidrogová stratégia na roky 2013-2020
  Popis
  V poradí piatu národnú protidrogovú stratégiu na ďalšie obdobie (2013-2020 ) schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 10.júla 2013. Do konca roka 2013 by k tomuto základnému koncepčnému dokumentu mali pribudnúť štvorročné akčné plány rezortov, participujúcich na implementácii stratégie.
  Stiahnuté
  8447 X
 • Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009 – 2012
  Popis
  Už po štvrtýkrát od vzniku samostatnej Slovenskej republiky predkladá vláda Slovenskej republiky svoj programový dokument v oblasti riešenia drogového problému, prvýkrát však vychádza v publikačnej podobe. Cieľom osobitného vydania protidrogovej stratégie je predovšetkým čo najširšia prezentácia jej zámerov, zvýšenie povedomia o problematike a o opatreniach prijímaných exekutívou v záujme jej riešenia a tým aj skvalitnenie prípravy stratégie pre ďalšie obdobia, na základe zozbieraných pripomienok.
  Stiahnuté
  1875 X
 • Enhancement Competencies of Employees in Re-socialization Centres for Addicts in Slovakia (final version)
  Popis
  EU Twinning Project SK/06/IB/SO/02 – Improving and broadening the care for the re-socializing and rehabilitation of persons addicted to psychoactive substances
  Stiahnuté
  934 X
 • Zvýšenie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou (finálna verzia)
  Popis
  EU Twinningový projekt SK/06/IB/SO/02– Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok
  Stiahnuté
  1002 X
 • Twinning Final Report
  Popis
  Project Title: Improving and broadening the care for the re-socialization and rehabilitation of persons addicted to psychoactive substances Partners: Slovak Republic - France - Finland
  Stiahnuté
  1273 X
 • Záverečná twinningová správa
  Popis
  Názov projektu: Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok Partneri: Slovenská republika - Francúzsko - Fínsko
  Stiahnuté
  908 X
 • VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
  Popis
  Aktivita 3, VZDELÁVACÍ MODUL 1 Vzdelávací modul je venovaný osobitne všetkým novým zamestnancom RS. Ide o tematické školenie zamerané na vedný odbor adiktológie a je určené pre odborných pracovníkov (sociálnych pracovníkov, pedagógov, psychológov, terapeutov…) už kvalifikovaných, avšak bez potrebných poznatkov o populácii toxikomanov a o existujúcich odozvách (právny rámec, lekárska starostlivosť, sociálne služby,…).
  Stiahnuté
  1020 X
 • Zvýšenie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou
  Popis
  Vzdelávanie je treťou časťou (Aktivita 3.2) twinningového projektu SK/06/IB/SO02. Hlavné ciele a jeho zameranie bolo skoncipované a schválené multidisciplinárnou pracovnou skupinou zloženou z predstaviteľov štátnej správy (GS VMDZKD, MPSVaR, ÚPSVaR), samosprávy, resocializačných zariadení, akademickej obce a odborných pracovníkov zo Slovenska a zahraničia (Francúzsko).
  Stiahnuté
  813 X
 • Kvalita resocializačných stredísk pre drogové a iné závislosti - Štandardy a dobré skúsenosti
  Popis
  Štandardy kvality navrhované v tomto dokumente vznikli v rámci aktivity 2.1.1. Twinningového projektu SK/06/IB/SO/02.
  Stiahnuté
  5681 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava