Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Implementácia a overovanie efektívnosti Unplugged programu medzi slovenskými školákmi
  Popis
  Implementácia a overovanie efektívnosti Unplugged programu medzi slovenskými školákmi Oľga Orosová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Skúmanie efektívnosti programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok Unplugged je realizované Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Skúmanie je súčasťou riešenia projektov APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog (zodpovedná riešiteľka: prof. O. Orosová) a nadväzujúceho projektu APVV-15-0662 Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery (zodpovedná riešiteľka: prof. O. Orosová), so začiatkom riešenia v roku 2016. Výskum efektívnosti Unplugged programu na slovenských základných školách prebieha v úzkej spolupráci s tímom prof. Dr. M. Miovského, Ph.D, Klinika adiktológie 1. LF UK v Prahe.
  Stiahnuté
  41 X
 • Program Unplugged na Slovensku - 2014
  Popis
  Program Unplugged na Slovensku Hodnotenie účinnosti v r.2014
  Stiahnuté
  506 X
 • Informácia o projekte Unplugged
  Popis
  Primárnym poslaním školského vzdelávania a výchovy je efektívne vzdelávanie – teda vedenie žiaka k získavaniu informácií, ich kritickému posudzovaniu a triedeniu a nemenej dôležité je aj podnecovanie sociálneho a osobnostného rozvoja žiaka. Optimálne je, ak sa toto spojenie odrazí aj v stratégii školy zameranej na prevenciu najznámejších spolocensky nežiaducich javov v škole, medzi ktoré patrí užívanie návykových látok, agresia a šikanovanie. Nasledujúci text je urcený ako pomôcka pre školy a školské zariadenia pri príprave školskej preventívnej stratégie. Informácia o projekte Unplugged bola zverejnená na webe Štátneho pedagogického ústavu - www.statpedu.sk a pre registrovaných odborníkov aj na www.bezpre.sk.
  Stiahnuté
  496 X
 • Informácia o projekte "UNPLUGGED"
  Stiahnuté
  126 X
 • Zavádzanie preventívneho programu FRED na Slovensku
  Stiahnuté
  852 X
 • Výskumné aktivity a projekty - Unplugged - univerzálny program prevencie užívania drog medzi školákmi na Slovensku
  Popis
  Unplugged - univerzálny program prevencie užívania drog medzi školákmi na Slovensku a faktory rizikového správania vysokoškolákov sú predmetom tejto správy. Informácie budú zapracované do Výročnej správy o stave drogovej problematiky za rok 2013 (ed.2014) v Kap. 3 Prevencia
  Stiahnuté
  1394 X
 • Resocializačné stredisko vs terapeutická komunita
  Popis
  Konferencia Evaluácia výsledkov procesu resocializácie klientov resocializačných stredísk v podmienkach Slovenskej republiky Projekt VEGA č.1/0221/11
  Stiahnuté
  1337 X
 • Môžu sa preventívne programy vyvinuté v USA a Kanade prenášať do Európy ?
  Popis
  Rozdielny kultúrny kontext by mohol byť – podľa niektorých odborníkov – dôvodom prečo by sa preventívne programy, vyvinuté v USA a Kanade, nemali prenášať do Európy. Tento tématický document naopak prezentuje skúsenosti s adaptáciou inovatívnych a overených programov a podporuje myšlienku ich transferu bez zbytočných barrier. V publikácii sú podrobne popísané tieto preventívne programy: ? The Good Behaviour Game (GBG) – Hra na dobré správanie ? The Strengthening Families Program (SFP) – program posiľňovania rodiny ? Communities That Care (CTC) – Starostlivá komunita
  Stiahnuté
  494 X
 • Môžu sa preventívne programy vyvinuté v USA a Kanade prenášať do Európy ?
  Popis
  Rozdielny kultúrny kontext by mohol byť – podľa niektorých odborníkov – dôvodom prečo by sa preventívne programy, vyvinuté v USA a Kanade, nemali prenášať do Európy. Tento tématický document naopak prezentuje skúsenosti s adaptáciou inovatívnych a overených programov a podporuje myšlienku ich transferu bez zbytočných barrier. V publikácii sú podrobne popísané tieto preventívne programy: ? The Good Behaviour Game (GBG) – Hra na dobré správanie ? The Strengthening Families Program (SFP) – program posiľňovania rodiny ? Communities That Care (CTC) – Starostlivá komunita
  Stiahnuté
  462 X
 • Pracovný program EMCDDA v roku 2013
  Stiahnuté
  598 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava