Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Európska cena prevencie 2014
  Popis
  Európska cena prevencie 2014
  Stiahnuté
  1434 X
 • Európska cena prevencie 2012
  Stiahnuté
  539 X
 • Európska cena protidrogovej prevencie
  Popis
  Prihlasovací formulár na Európsku cenu protidrogovej prevencie, ktorá je sprístupnená pre všetkých, ktorí sa venujú prevencii drogových závislostí a ktorí svojím inovatívnym spôsobom realizujú projekt, na ktorom v čo najväčšej miere participujú mladí ľudia.
  Stiahnuté
  785 X
 • Pracovný program 2011 – 2014
  Popis
  Pracovný program 2011 – 2014 Kooperačnej skupiny pre boj proti zneužívaniu drog a nedovolenému obchodovaniu s drogami (ďalej „Skupina Pompidou“) bol prijatý počas Ministerskej konferencie v dňoch 3. – 4. novembra 2010 a je vypracovaný na základe výsledkov Pracovného programu 2007 – 2010 a dokumentu popisujúceho poslanie, organizáciu, riadenia a pracovné metódy Skupiny Pompidou (doc. P-PG (2010) 4 rev)
  Stiahnuté
  1334 X
 • Európska cena protidrogovej prevencie – prehľad projektov podaných v roku 2004, 2006, 2008 a 2010 – Prehľad ocenených a ďalších vybraných projektov
  Popis
  Skupina Pompidou v rámci svojich aktivít organizuje od roku 2004 Európsku cenu protidrogovej prevencie, pričom sú v intervale dvoch rokov oceňované 3 projekty zamerané na protidrogovú prevenciu. Cieľom je povzbudiť rozvoj činnosti v protidrogovej prevencii, pričom sa kladie dôraz na aktívne zapájanie mladých ľudí do rozvoja a implementácie preventívnych projektov a do procesu rozhodovania a projektového manažmentu a hodnotenia preventívnych projektov.
  Stiahnuté
  948 X
 • Výskum a politika – Príklady interakcie medzi vedou a tvorbou politík zo 16 krajín
  Popis
  Ide o prehľad príkladov ako výskumníci a tvorcovia politík navzájom spolupracujú v tej-ktorej krajine. Ponúkané informácie poskytli predstavitelia krajín, participujúcich na publikácii. Cieľom publikácie nie je poskytnúť komplexný pohľad na problematiku prepojenia výskumu a tvorby politiky, ale skôr ide o prvotnú sumarizáciu toho, čo sa v súčasnosti k tejto téme prezentuje.
  Stiahnuté
  765 X
 • Životný štýl a drogy – Preventívne intervencie v rekreačných strediskách
  Popis
  Cieľom publikácie je poskytnúť podporu tvorcom miestnych politík, najmä tam, kde sa nachádzajú turistické lokality a rekreačné zariadenia a kde dochádza k zneužívaniu drog najmä mladými osobami počas diskoték a nočného života. Publikácia sa zaoberá zneužívaním drog v širšom zmysle, zahŕňa aj zneužívanie alkoholu a aj intervencie zamerané na tabak. Pri tvorbe publikácie sa vychádzalo zo skúseností z praxe v rámci Európy.
  Stiahnuté
  794 X
 • Evalvácia protidrogových preventívnych aktivít – Teória a prax
  Popis
  Publikácia má za cieľ preskúmať limity evalvácie protidrogových preventívnych intervencií a poskytnúť spôsoby ako dosiahnuť väčší účinok z evalvácie. Má byť nápomocná tvorcom politík a ich poradcom v rozhodovacom procese, najmä pri otázkach súvisiacich s rozhodovaním o vyčleňovaní zdrojov na protidrogovú prevenciu. Publikácia odpovedá aj na otázku, čo je možné rozumieť pod pojmom evalvácia a či je v každom prípade nevyhnutná.
  Stiahnuté
  1047 X
 • Testovanie drog na školách a pracoviskách
  Popis
  Pracovná platforma pre etiku a profesionálne štandardy sa v súlade s Pracovnými programami Skupiny Pompidou v období od októbra 2004 do júna 2010 zaoberala etickými otázkami súvisiacimi s tromi oblasťami, a to: testovanie drog na školách, testovanie drog na pracoviskách a úlohou poisťovacích spoločností v súvislosti s testovaní od drog. Činnosť pracovnej platformy predstavuje odbornú diskusiu medzi odborníkmi z rôznych oblastí, delegovanými členskými krajinami Skupiny Pompidou. Publikácia je predovšetkým súhrnom názorov a odporúčaní týchto odborníkov, ktoré môžu tvorcovia politík využiť pri tvorbe a implementácii národných protidrogových stratégií.
  Stiahnuté
  885 X
 • Etické otázky súvisiace s liečbou závislostí prostredníctvom imunoterapie – príklad vakcíny proti závislosti od kokaínu
  Popis
  Obsah: - Stanovisko k etickým otázkam súvisiacim s liečbou závislostí prostredníctvom imunoterapie – príklad vakcíny proti závislosti od kokaínu Pracovná platforma pre etické otázky a profesionálne štandardy, jún 2010 - Etické otázky viažuce sa k vakcínam proti závislosti od určitých druhov návykových látok – sumarizácia reflexie pracovnej platformy Pracovná platforma pre etické otázky a profesionálne štandardy, jún 2010 - Etické otázky súvisiace s liečbou závislostí prostredníctvom imunoterapie – analýza vybraných článkov publikovaných v európskej tlači Oliver Simon, psychiater, Švajčiarsko s podporou Maude Waelchli a Robert Teltzrow, jún 2010 - Vedomý a informovaný súhlas z pohľadu lekárskeho výskumu pri zapojení drogovo závislých osôb a užívateľov drog – výzvy pre etiku Krzysztof Wilamowski, právnik, Poľsko, 2010 - Príloha B Zúčastnení odborníci na stretnutiach Pracovnej platformy pre etické otázky a profesionálne štandardy Marec 2008 až jún 2010
  Stiahnuté
  787 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava