Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Flash Eurobarometer 401
  Popis
  Prieskum užívania a postojov mladých ľudí vo veku 15-24 rokov v 28 krajinách európskeho spoločenstva Európska komisia, Generálny Direktoriát pre spravodlivosť, Direktoriát pre komunikáciu - jún 2014
  Stiahnuté
  597 X
 • New Psychoactive Drugs: No Easy Answer
  Popis
  Prehľad opatrení pri riešení otázky NPS v Austrálii a na Novom Zélande.
  Stiahnuté
  93 X
 • O čom sa hovorilo v Lisabone ?
  Popis
  Začiatkom júna 2014 sa uskutočnilo v Lisabone, v sídle EMCDDA, jednak výročné stretnutie národných korešpondentov Systému včasného varovania a jednak podujatie, na ktorom sa prezentovali výsledky európskeho projektu SPICE II. plus. Príspevok je spracovaný z oficiálnych Správ zo ZPC účastníkov oboch podujatí
  Stiahnuté
  366 X
 • Technická správa č.35 Výboru expertov WHO pre drogové závislosti
  Popis
  Pri posudzovaní návrhov na zaradenie alebo preradenie omamných a psychotropných látok do troch globálnych Dohovorov OSN zohráva dôležitú úlohu Svetová zdravotnícka organizácia a jej tím expertov vo Výbore pre drogové závislosti. Výbor vydáva tzv technickú správu s dôkazmi a odporúčaniami, či je zaradenie látky do zoznamu odporúčané, resp. či má z úrovne predbežného posudzovania posunúť do úrovne detailnej analýzy (critical review). Zverejnená Technická správa č. 35 je ilustratívna ukážka práce Výboru expertov pre drogové závislosti - aktuálnejšie vydanie ďalšej technickej správy nie je na internete zverejnené.
  Stiahnuté
  213 X
 • The Challenge of New Psychoactive Substances
  Popis
  The challenge of new psychoactive substances je publikáciou Úradu OSN pre drogy a kriminalitu a zaoberá sa problematikou nových psychoaktívnych látok. NPS sú výrazným a aktuálnym problémom aj na globálnej úrovni , čo dokumentuje fakt, že hoci nie sú sú kontrolované v troch medzinárodných Dohovoroch, venuje sa tomuto fenoménu pozornosť na svetovej úrovni.
  Stiahnuté
  196 X
 • Poissoning Severity Score
  Popis
  Jeden z mnohých textov na internete súvisiaci s popisom, charakteristikou a využitím škály PSS - škály závažnosti intoxikácie. Aktuálne bolo použitie škály PSS referované na expertnom stretnutí národných korešpondentov EWS - Systému včasného varovania. Škála sa využíva pri hodnotení závažnosti príznakov intoxikácie pri užití "novej psychoaktívnej látky" a vyhľadaní urgentného medicínskeho zásahu v dôsledku nepriaznivých zdravotných dôsledkov.
  Stiahnuté
  434 X
 • Novela zákona 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch účinná od 15.marca 2014
  Stiahnuté
  544 X
 • Novela zákona 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch účinná od 15.marca 2014
  Stiahnuté
  454 X
 • EMCDDA and EUROPOL joint report
  Popis
  29.1.2014 Rada EÚ formálne požiadala Vedecký výbor EMCDDA o iniciovanie hodnotenia rizík a škodlivých zdravotných účinkov štyroch ďalších látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetamínu. K predmetným látkam sú už k dispozícii tzv. spoločné správy EMCDDA a EUROPOLU. Správa o MDPV je k dispozícii tu.
  Stiahnuté
  908 X
 • EMCDDA and EUROPOL joint report
  Popis
  29.1.2014 Rada EÚ formálne požiadala Vedecký výbor EMCDDA o iniciovanie hodnotenia rizík a škodlivých zdravotných účinkov štyroch ďalších látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetamínu. K predmetným látkam sú už k dispozícii tzv. spoločné správy EMCDDA a EUROPOLU. Správa j o AH-7921 je v AJ dostupná tu.
  Stiahnuté
  933 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava